1676  21 februari Grundsunda

§  1
Pehr Håkansson i Banafjäl sattes i Tolvmannanämnden och avlade sin ed, sig därutinnan trogen och rättrådeligen bete.

§  2
DATO, kom för Rätta Sal: Erich Olssons hustro i Skiedhe, hustru Elisabeth, förmenandes sig hava något på sin dotters vägnar att fordra hos Håkan Joensson ibid på ett gammalt knekte stånd. Och såsom bemälte Håkan med skrifter beviste samma knektestånd fullkomligen betalt, som och lade hand å Lagbok till bekräftelse samma skrifter ---- att besvärja, alltså erkände Rätten honom Håkan ledig ifrån  samma hustru Elisabeths ogrundade PRAETENTION.

§  3
Efter Kongl: Resol: av den 2. Maii 1673 njuter Banafiäls Byemän igenlösa den Röning och kvarnläget, som Johan Sjulsson i Skiedom 1631 d. 10. augusti sig tillbytt haver av bemälte byemän, välförståendes att han Johan njuter och undfår sitt skäliga nöje för använt arbete efter Mätismanna Ordom.

§  4
Det Testamente, som gamle man Johan Erichsson  i Öden haver gjort till sin son Abraham Johansson uti ett seland jord ibidem och annan lös egendom emot skälig skötsel uti livstiden, dömdes därföre fast och kraftigt att stå och därpå Testamentsbrev givas, helst emedan det prövades vara hans avlinge, och de andra hans barn de godvilligen samtyckte.