1677  7 mars Grundsunda
Johan Persson Höök och Nämndemän

§  1
Anders Johansson i Högen och Pehr Olofsson  i Finna sattes till Tolvmän, vilka avlade sin ed  å Lagbok sig därutinnan trogna och rättrådiga ställa och bete.

§  2
Jon Olsson i Könsa kärade till Johan Ersson i Öden angående 3 seland jord i Öden, som  bem:te Johan Ersson av Könsa man bytt haver och givit jord igen i Könsa och Johan i Öden lovat och försäkrat Könsa Man, att han för samma 3 seland i Könsa skulle svara till all tunga och besvär, som därav kunde flyta, det ock honom av rätten pålades, alldenstund bemälte 3 seland lågo Ödens Man lägligare och närmare vid handen.
Angående Stumjorden i Öden, ett halvt seland, som Johan Ersson ibidem haver brukat och ej avlagt utlagorne till Kyrkoherden bör han svara för så många år som han jorden har brukat, betala till Kyrkoherden den   ---  utlaga, som därpå kan belöpa årligen.

§  3
Dato Insinuerade Nämdeman Johan Johansson i Skede en Testamentsskrift dat. d. 15 Mars innevarande år, hvarutinnan förmäles, att bem:te Johan och hans hustru H: Brita Siulsdotter hava sinemellan upprättat ett Testamente sålunda, att vilkendera av dem bägge efterlever, skall oklandrat njuta och behålla all dess fasta och lösa egendom, vilken egendom prövas i sanning vara deras avlinge. Samma förestående Testamente samtyckte Johans Bröder, välförståendes, att om bem:te Johans hustru efterlever och träder uti annat gifte, njute Johans bröder förmedelst sin börd dess fasta jord igenlösa för penningar. Men där ingendera av den efterlevande, skulle gånga uti annat giftermål, då njute arvingarna efter deras död uppdela efterlämnade egendomen si n emellan efter lag, hans, Johans arvingar tvådelen och hennes tredjedelen. Och såsom intet klander härutinnan befanns, varföre dömdes förbem:te Testamente fast och kraftigt att stå och intet återgå, och därpå fastebrev givas.

§  4
Testamente som änkan hustru Märta i Kasa haver till sinom son Olof Biörsson ibidem gjort, bestående av 200 Dal kmts värde i löst och fast, emot sytning och skälig födo i livstiden, oppböds första gången.