1678  28 augusti Grundsunda
Johan Persson Höök och Nämnd.

§ 1
DATO, Praesenterades uti Rätten  ett Testamentsbrev, förmälandes, att en gammal man Johan Eriksson i Öden haver testamenterat en sin måg Michel Olofsson i Uthanåhs, bestående uti 1 Sel jord i Öden belägit, samt efterföljande lös egendom, Näml: En stugu med allt tillbehör Öster på Gården, en Stolpbod, en häst och sadel, en säng, 1 st Kor, en wentrings oxe, 5 st getter, och får tillhopa, 6 st skötar, en Silverkosa om 12 lod, 2 Tr Korn, en Brännvinspanna, en Smedja med smedjetyg, en liten malmgryta, en Täljyxa, en vedyxa, ett slagjärn, en Stålbåga, två hyen, 1 st av en Quanoth (?), en tenndisk, en Lattring och en Stekepanna, däremot mågen Michel Olofsson haver försäkrat sin ålderstigne svärfader Johan Eriksson all skälig och nöjaktig skötsel uti dess livstid, intill dödedagen, och sedan låta dess lekamen hederligen och väl komma till graven. Och alldenstund ingendera av gamle mans övriga barn därpå klandrade utan samtyckte hans gjorde förordning, och Rätten --- därutinnan intet hinder, fördenskull dömdes samma Testamente fast och kraftigt att stå och aldrig återgå, för Michel Olsson, hans hustru, barn och efterkommande arvingar till evärderlig egendom det åtnjuta.

§  2
Det hemböd bördemännen första gången 6 sel jord i Könsa, som Kyrkoherdens Sal: Hr Swens efterleverska H: Margeta Ifvarsdotter av Joen Olssons hemman ibidem och dess Creditorer haver inlöst.

§  3
Jonas Josephsson Brofogden beviste med vittnen att Pehr Michelssons Rota i Ultrå haver en ofärdig bro emellan Kyrkan och Länsmansgården, varföre pålades bemälte Rota genast bron förfärdiga och därtill för sin treskhet pliktar hela rotan  3 marker treskiftes.