1679  27 augusti Grundsunda
Johan Höök Nämnd:

§ 1
Angående saken emellan Per Hansson i Banafiäl, kärande, och Johan Siulsson i Skedhe, svarande, om ett hemmansbyte, som deras farfäder Anno 1638 haver gjort som med fastebrev bebundit, vilket byte Per Hansson i Banafjäl nu framställer av orsak, att han måtte sätta ett seland jord för en utjord Nyvike benämd, som Johan Sjulsson brukar, vilken Johan 1669 på allmänt landsting på samma hemmansbyten haver Ord---Landstings Rätten CONFIRMATION föregiver därhos för 8 år sedan med sine vederparter inför Rätten ingått förlikning, att bytet skiljas uti Secutio dalers Smt. vite och skall   givas av den därpå vidare klandrar, varföre opphöres med saken till dess hon rätten inkommer.

§  2
Anbelangande de 100 daler kmt, som Olof Nilsson i Baanafjäl för trettio år sedan till socknen haver givit, om dem nu igen fordras,så förklarade sig socknens män där emot, att bemälte Olof Nilsson den tiden samma penningar godvilligt utg--- uth gammal gäld knekten på hemmanet, det som han ock icke undfalla kunde, varföre kunde Häradsrätten samma penningar icke åter döma, helst emedan saken så länge haver stått oklandrad.Vad båtsmans tungan vidkommer, som Olof Nilsson föregiver till DONATISTEN Johan Olsson Hellsing för halv sjätte är betalt, och lika många år till socknen samma tunga erlagt, så förklarar Socknenes Män honom Olof Nilsson ingen båtsmansfrihet kan bestås, emedan han de Riksrådet Greve Nils Brahe hölls för General båtsmans Mönstring blev insatt rullan för Rote bonde dock haver Socknen till bem:te Donatist 1/2 tunna smör och 18 daler kmt i stilla för båtsmans besväret i allt, så kunde Härads Rätten icke villfara Olof Nilsson uti hans ansökande. Dock pålades Lands- och Tolvmän upprätta en viss längd huru många knektar i båtsman av vart hemman i mannaminne haver utgått och bekostat och härefter lärer Olof Nilsson åtnjuta Kongl. Majst Resol: på siste Riksdag i Halmstad och H. Exc: Hr Gouverneurens avgivne immission att dess hemman som är rivet lägges tillhopa en rök i  båtsmans tunga.