1679  9 mars Grundsunda
Johan Persson Höök och Nämnd

§  1
Anbelangande det missförstånd, då råfårorna i nästl. våras droges i Banafjäl, att i somlige Johan Joenssons åkertegar är inkommen någon jord mera än han borde, så skola opartiske godemän samma mål rätta nästa vår och skadan överlägga, som Johan strax vedergälla skall. Den brukning som Johan Johansson kan restera till Saal: Olof Allgutssons  hemman, så lade Rätten, att han den med 1 daler kmt betalar, och var bonde i byn låter var sine rödningar korta, och ingendera den andra oförrättar.

§  2
Kyrkoherdens Sal: Hr Swens änka, Gudfruktig Matrona, hustru Margeta Teeth, lät första gången uppbjuda 6 sel i Högen, 6 sel i Könsa, som hon köpt haver av Joen Olofsson i Könsa och Olof Ersson i Högen.

§  3
Olof Nilssons i Banafiähl PRAETENTION om de 100 dal kmt båtsmanslega, så skola Läns- och Tolvmän till näste Ting skriftlig med riktige besked sig förklara, och de tvenne årens Båtsmans Tunga för Olof Nilssons hemman, föredrager Nämden hava förnöjt DONATISTEN Välb:te Johan Olsson med en halv tunna smör, och 18 daler kmt. Allt därföre måste Olof Nilsson med kvittobrev bevisa, att han ock för samma år, båtsmanstungan till Johan Olsson levererat andra gången, sedan vill Häradsrätten sig förklara.

§  4
I NSINUERADES  i Rätten en Testaments skrift av den 3 martii, varuti fömäles att Cronones Båtsman Joen Erichsson i Högen vid sin utresa på Tåg, och hans hustru h. Sara Michelsdotter, hava uti Tolvmäns Joen Abrahamssons i Fanbyn och Pehr Håkanssons i Utanås närvaro under varandra Testamenterat (vilken av dem längre leva skulle) all sin lösa lilla egendom de bägge hava avlat och förvärvat. Och emedan sådant är Lag likmätigt, varföre dömdes Testamentet fast och kraftigt att stå för den som av dem längst lever, all lös egendom behålla.