1680  14 augusti Grundsunda
Befallningsman Johan Pedersson Höök och Nämnd.

§  1
Inkom för Rätten Sal: Johan Erikssons änka i Fanbyn hustru Sigridh Erichsdotter förfrågandes sig  om den arv, som efter hennes son och Cronones Båtsman av legan eller ståndet, henne och hennes barn tillfallet vore, meddeles, jämväl begärandes njuta de 50 dal kmt, som han henne vid sitt yttersta skullat Testamenterat av ståndet. Varpå gavs henne till svars, att så vida hon ingen Testaments skrift har av honom ernått, han ej heller vid sitt SACRAMENTZ ---melse därtill bejaka, utan allenast då han på yttersta timman ock begynt bliva mållös, på befrågan allenast svarat, ja, men till vad ända ovisst. Alltså finner Härads Rätten betänkeligt att ägna Modern något från barnen /: uti Testamente emot Lag:/ som ogrundat är. Uti övrig dele Modern och barnen arvet sin emellan efter Lag, Halvparten Modren, den andra barnen, Broder Broders lott och systers lott likmätigt det andra Cap: Ärvda B:  L:L: 

§  2
Såsom Erich Persson och Nils Jöransson i Ällön föra någon tvist med varandra om en halvmark jord på Skagen, alltså tillnämde Länsman opartiske gode män, som mäta dem emellan efter skatten, eller ock stång, så på skogen som ock i Bolbyn, där de något tvista kunne, välförståendes, att förliknings brevet, som daterat 1633 den 13 Maii bliver vid sin rätta VIGOR och kraft orubbat.

§  3
Per Olofsson i Finna anklagade sin granne Erich Persson det han honom utav Långwrächt och hat alltid överlöper honom med skällsord, kallandes honom alldrig annat än krypare och falskhunder, som han Erich intet nekade utan tillstod, fördenskull han i förmågo av det 20. i Tingmåla sakfälltes att böta
40 marker till treskiftes

Evad angår, det han gjort sig tegmål uti hans Slått svedja, så skall Länsman tillnämna opartiske män, som sådant syna och beskaffenheterna uppgiva, till Härads Rättens vidare utslag.