1680  11 mars Grundsunda
Befallningsman Johan Höökoch Nämnd.

§  1
Såsom Lag likmätigt är, att köp bör stå och icke återgå, alltså och emedan Hr Kyrkoherden Sal: Hr Swen Giup Zelius själv  köpskriften jämte andre gode män, underskrift och sitt samtycke givit till det köp som emellan Joen Erichsson i Bodhom och hans legokarl Nils Olofsson angående Båtsmanstjänst och dess avlöning kan Härads Rätten Sal: Hr Svens efterleverska, dygdesamma Matrona, H: Margeta Teeth, hennes begäranicke gynna, i det hon honom Båtsmannen vill återtaga för sitt hemman, eller köpet VIOLERA och tillbaka göra.

§  2
Hr Kyrkoherdens Sal: Hr Swens änka uppböd tredje gången---  6 sel jord i Könsa, som hon köpt haver av Joen Olofsson ibidem och inkom Joen Olofssons Måg Johan Olofsson i Bodom såsom närmaste bördeman av sin hustru vägnar och begärade bem:te hemman inlösa, det honom så vida Lag säger inte kan vägras för fulla penningar samt en skälig förnöjning för förbättringen på husen och jorden. Dock behåller hon änkan hemmanet i detta året, emedan hon i Rättan tid, och förr än hon sit egit heemman bort sålt, inte ---- klandrat haver. Kunde de emellertid inte förlikas, då måste änkan hemmanet för fulla Penningar avträda.

§  3
Såsom Merit Olofsdotter, Kyrkoherdens änkas H: Margeta Teeths piga haver kallat Jonn Erichsson i Boda på en söndag okvädinsord, det hon inför Rätten själv tillstod och bekände. Varföre av kraft av det 43 Cap: Tingm: L:L: jämväl Kongl: Sabbats Ordinantzen kändes hon brottslig att böta
6 marker Smt

§  4
Det klander Jonn Eriksson i Boda gör emot det Testamente Johan Michelsson Båtsman vid sin utresa till sin fästemö Märta Olofsdotter 1677 gjort haver, kunde Härads Rätten dennegången icke upptaga emedan Sal: Kyrkoherdens Hr Swens efterleverska dygderika H: Margeta Teeth haver påfört och PROTESTERAR att den trolovning Sal: Hr Kyrkoherden emellan bemälte Båtsman och piga gjort haver, må kännas giltig och ADPROBERAT, vilket angår det andliga ståndet att JUDICERA och omdöma dit, var saken REMITTERES.

§  5
DATO, PRESENTERADES i Rätten en Testamentsskrift med trovärdige mäns namn och bomärken bekräftat, att Dato d. 29 Decmber 1679 därutinnan ålderstigne och sjuklige kvinna hustru Anna Siulsdotter ifrån Över Billa medelst en äktelig kärlek till sin man Johan Persson, haver , av gott förstånd och väl betänkt mode, honom  /: där han henne överlevande:/ och sin styvdotter hustru Cicilia Johansdotter testamenterat all dess lösa och fasta egendom, som hon äger och ägandes varder, helst emedan de utan barn och arvingar under deras äktenskap tillhopa avlat hava. Hon och dessutan är mycket sjuklig, helst stort fel på sin syn, och för den skuld behöver mycken sytning, varutan hon förtror be:te sin styvdotter bekvämligast gå sig tillhanda, det hon ock förpliktat vara henne i lifstiden EFFECTIVE så sköta, föda och ----, som hon det inför Gud och sitt eget samvete tryggeligen kan ansvara, och sedan efter hennes död ärligen till graven befordra. Och emedan testamentet är Lag likmätigt, och be--- hust: Anna i sitt givne Testamentsbrev, såsom sitt avlinge gods för sine arvingars klander PERCAVERAR, varföre dömdes det fast och kraftigt att stå på den CONDITIONEN, som oftabem:te Testaments skrift EXPRIMERAR under bem:te Johan Persson och hennes styvdotter, och ingen må sådant klandra, vid den plikt, som Lag säger.