1681  2 november Grundsunda
Här.hövd Lars Stridsberg och Nämnden
Vanlig Häradsnämnd

§  1

Angående Pehr Olofssons i Killingsnäs klagan över den olikhet som var med inbördes tungan, som bör gå efter jordetalet i Socknen och ej röken helst uti båtsmanshållet, tvärt emot Kongl. Resolutioner, så påläggas Läns och Tolvmän vid första jämkning som sker i socknen ställa honom till freds med något tillskott, att han icke må förorsakad varda sig vidare häröver besvära.

§  2
Anders Johansson i Högen såsom målsman för sina bröders barn i Öden, tilltalte Nils Matsson i Fillingen om 30 daler: 24 Barnapenningar, dem han skyldig är på ett haxeköp. Nils Matsson död. Son Erik Nilsson tillstädes svarar sig aldrig neka till betalningen, äre vid bytet avsatte efter fadren till betalning, men av en annan Creditor borttagne, vilket skett är genom Erik Nilssons vållande till sin pants inlösen.

R:  Desse 30 daler 24 öre Kopp Mt, som Erik Nilsson skyldig är att betala till Nils Johanssons barn, skall han inopm ett års förlopp riktigt CLARERA, i vidrigt fall förbindes han till INTERESSE och vare hans fasta egendom barnen uti underpant till dess betalningen skedd är.

§  3
Brita Danielsdotter tilltalte Margetas å Vallen arvingar om ett sköt hon för hennes sal: Man försålt. Och som intygades att hennes Man samma sköta kraft haver i sin livstid, och nog slutligt är av åtskillliga omständigheter att dess skötar ännu obetalte stå, ty finner Rätten skäligt, att de som Margeta på Vallen ärvt hava dem till Brita betala med 5 daler kmt uti proportion som var och en ärvt.

§  4

Pigan Anna Nilsdotter, som haver tagit emot städjepenningen i laga tid av Johan Siulsson, skall vara pliktig honom detta år tjäna eller böte så mycket hansig ett annat legohjon om året kan leja före, efter den 4. puncten uti Kongl:Maj:ts Placat om Tjänstefolk och legohjon.

§  5
Ransakades över Öde i Grundsunda, och befanns att i Ultrå by ligger 10 seland öde för detta år 1681 alldeles legat öde, både till åker och äng, undantagande det grannarne Pehr Michelsson och Pähr Andersson hava intagit av ödestegarne intill sina, däröver synt är, och syningsmännerne  ATTEST A  PARTE skall visa, som intet vid handen är. Därhos betyga Tolvmännen Tord Olsson i Banafjäl och Per Olsson i Finna att uti huvudbyn är denna jord slagen 1679 och 1680 av byemännerna. Efter de intet tillstädes äre citeres de till nästa Ting, att för sådant svara. Samma ödesjord, som så länge öde legat, kändes under Cronan och oppböds den som lust hade emot CAUTION  densamma att opptaga.