1682  27 mars Grundsunda
Befallningsman Johan Persson Höök och Nämnd

§  1
Johan Joensson i Banafiell lät första gången oppbjuda 8 sel hus och jord i Banafiell sin moderbroders  Nils Joenssons hemman, det han utur Skuldmans händer inlöst, som de 12 edsvurne i Nämden betygade sant vara. Dock måste han till nästa ting bevisa gälden riktigt likviderad, och huru han densamma betalt.

§  2
Det insinuerades av Per Michelsson i Ultrå en Hans Excell:s Hr Gouverneurens Remiss av den 26 Nov: 1681, angående brandskadan han jämte sin granne Joen Siulsson lidit. Varöver rannsakades och befanns skadan vara skedd år 1674 Allhelgons tid, då all årsväxten var inbärgad , varöver skadan då strax blev skattad till 1400 dal kmt. Men som samma mätning syntes något hög, modererades den av Tings Rätten åt bägge grannarne tikll 1000daler, som allmogen pålades efter Lag och Byggareordningen uppfylla, vilket intill denna tiden  ej har kunnat till fullnad utgå, så väl för de många krigsbesvär och missväxt förflutne åren varit, och som eljest därföre, att Tingslaget mycket litet och ringa är, bestående allenast av 19 mantal jord eller 40 rökar både stora och små . Dock haver allmogen efter sin förmögenhet hjälpt dem som skada lidit med timmer, näver, dagsverken, någon skaffsäd att framhjälpa både sig och boskapen med, så allt de som andra någorlunda i behåll äre framhulpne. Varöver Sockenskrivaren skall oppgöra en uträkning huru mycket det sig bestiga kan, som då att uppfylla bristen, så i anseende till skadan, vilken lärer vara nog hög värderad, som till Tingslagets ringhet en brandstod a 16 öre kopp Mt selandet, som pålades tvenne terminer att utgå, Näml: innevarande år 1682 av selandet 8 öre och nästkommande år 1683 även så mycket. Varmed Tingslaget sitt yttersta åtgjort, vilken brandstod Joen Siulssons änka och Per Michelsson äga halvparten vardera oppbära och vara därmed benögde.

§  3
Hust: Ingeborg Persdotter i Myre ifrån Sidensjö kärade till sin sons huvudvärd Olof Andersson i Sund om en villgoda efter landsens bruk för det son gått Båtsman för honom, jämväl om huvudståndet som  nog ringa satt uti hennes frånvaro henne ovitterligen. Däremot Olof Andersson  oppviste sitt CONTRACT med son Thomas Thomasson opprättat i Sockenstugan d. 1 augusti 1675 i Läns-och Tolvmäns närvaro, däruti honom lovas i huvudstånd 160 daler och 1 Rdal i städiopenning. Men om villgodo förmäles intet, ej heller modren varit tillstädes, att på den tala, när köpet skedde. Ty finner Rätten skäligt, att hon som andra i landet njuter en villgoda av 15 dal kmt, som Olof Andersson till henne bör betala, efter villgodan är som  en vedergällning för modrens havde möda för sons uppfostring, till annars tjänst.

§  4
Johan Siulsson i Skede kärade till Olof Nilsson i Banafjäl och Per Håkansson om en rödning och 1/2 kvarnläge, som honom under han hemman tillkommer efter ett gammalt bytesbrev av år 1631 och en ingången förlikning av år 1671, det han intet åtn juta kan, klagar ACTIONE  TURBATAE  POSSESSIONES.. Svaremännerne EXCIPERA sig intet lagligen stämde, därföre saken uppsättes till nästa Härads Ting.

§  5
Michel Östensson i Brynie och Ahrnäs Socken   och Pehr Michelsson i Finna och Grunsunda Socken tvistade sinemellan om en lagstadd piga, och såsom samma piga var Pehr Michelssons dotter ehuruväl oäkta, den han ifrån barndomen oppfött intill dess hon kunde tjäna folk, då hon ifrån honom kommen är till Michel Östensson med hans lov, och sedan hon honom i två års tid tjänt, låtit Michel i tid veta, det han henne igen hava ville, ty finner rätten skäligt, det hon bliver hos sin fader i tjänst, dit hon redan kommen är, oaktat Mickel Östenssons städjepenning, den han i otid utgivit och honom i rättan tid återlevererad varder.

§  6
Efter Hans Kongl: Majst:s allernådigste RESOLUTION given allmogen på dess besvär vid Riksdagen år 1678, jämväl varom GOUVERNEURERNE åtskillige utgångne förordningar, bör Båtsmanstungan utgå efter skatten eller hemmanstalet och icke Röken, vilket Läns- och Tolvmän uti Grundsunda ställa sig till efterrättelse uti Socknejämnan, så att icke klagas må över någon alltför stor olikhet. Utan de som ett allt för litet jordetal hava, en billig hjälp och tillöking njuta.

§  7
Öde i detta Tingslag allenast 10 seland i Ultrå by, därav 2 seland uti en utby Flärke öde, som hört under Lille Lars Olofssons  hemman i Ultrå, som Johan Thomasson nu åbor, vilka äre ödelagt 1678, som ingen dem brukat, och allt ifrån den tiden alldeles obrukat legat. Flärke är ett ängesbol under Ultrå bolbyn. De övriga 8 seland är Per Olofssons hemman, som efter hans död ödelades 1677, men brukades likväl det året till 4 seland i bolbyn av grannarne Pehr Michelsson  och Pähr Andersson . Året efter, Näml. 1678 lades det alldeles öde, varföre det ock  år 1679 d. 10 martii på Härads Tinget förste gången för öde oppböds. Men samma år 1679 höslogs desse 8 sel av Pehr Michelsson och de andra grannarne. År 1680 brukade Pehr Michelsson  allena denna jord i bolbyn både till åker och äng. Och som förmärktes det grannarne i Ultrå denna jord sig underslagit genom åverkan, bleve gode män förledit år 1681 förordnade att ödesjorden bese, som efter rannsakan befinnes att grannarne, i synnerhet Pehr Michelsson och Per Andersson, som ligga på bägge sidor om ödesjorden, hava henne inslagit under sine tegar till 4 ā 7 marker på somliga ställen, mer och mindre, och somligstädes hele styckena, det 4 stycken Tolvmän på sin Edsplikt betygade, varföre Pehr Michelsson och Per Andersson för sådan våldsam åverkan, som de intet undfalla kunde till det lindrigaste på Höga Överhetens behag plikte sine 40 marker Smt vardera och betala Cronan utlagorna för alla åren de bergat haver. Jorden oppbudes nu 2. gången under Cronan, och förbjudes av någon  utan lov och minne brukas.

Dito rannsakades över  Pällssegärden, som av hela Grundsunda Socken 1672 utgått, och befanns att gemene man sin skyldighet till fullnad utgjort efter befallningsmans uträkning.