1685  31 augusti Grundsunda
Cronones Befallningsman
och vanlig Häradsnämnd

§  1
Efter Kongl Hovrättens APPROBUTION på sista Tingsdom mot Nils Siuhlsson i Gomark för lönskaläge med Konan Karin Michelsdotter skulle plikta 40 marker Smt opptages samma böter här, och Nils Siuhlsson påläggas dem genast att betala.

§  2
Oppböds första gången 9 1/2 seland hus och jord i Gomark, som Landsskrivaren Ifvar Grundell tillika med sin K: Moder sålt till Pehr Isaksson i Farestad.

§  3
Christopher Nilsson Lund bördig ifrån Nortelie klagade över sin medbroder ifrån Nortelie Stad Håkan Jonsson, att han uti Skage hamnen av honom är överfallen.

1./  Kallar han honom med de andra söderbyggare tjuvar och skälmar, säjandes nu  komma söderbyggare som tjuvar och skälmar.

 2./     När ----en frågar, vad han så säger, svarade han mig vad säger du din hora, fitta, må vi skall veta vad öhrkommen karl du är. Begärandes att han för sådant plikta måtte, och de 30 daler Smt vite, som vid förra ting den emellan sattes må anses---de. Håkan Jonsson intet till svars, utan förleden fardag avreste söderut, är Citerad för 8 dagar sedan genom tvenne Tolvmän, Johan Johansson i Skiede och Pehr Olofsson i Finna stämd, pliktar fördenskull för svarslöse sine 3 marker Smt och CITERAS andra gången till nästa hösteting att svara till saken, och detta dröjsmål för vederparten.

§  4
Oppböds andra gången 7 sel husoch jord i Dombäcksmark, som Nils Olofsson i Gijback köpt av Olof Olofsson i Dombäcksmark för 213 daler  24 öre Kmt. Då framkom Olof Olofssons hustru H: Sigrid Andersdotter med sin son och protesterade emot detta köp, att man bortsålt hennes och barnens fasta ägor, det hon rygga ville, begärandes tillstånd, sin och sine barns gamla börd återlösa, men Nils Olofsson påstod njuta sitt köp, eller om det återgå skulle de 50 daler Smt, som Olof Olofsson utsatt i vite.

Resolu:  Emedan hemmanet Dombäcksmark intet större är än 8 sel efter Nyskatten, varest Olof Olofsson sitter på sin hustrus och barns börd, så kan rätten intet billiga att hemmanet rives emot Kongl. Förordningar, utan prövar skäligt, att hustrun och barnen må det återlösa för samma penningar, som Olof Olofsson av Nils Olofsson opburit. Därhos bör Olof Olofsson till sin köpman betala för utflytten så många penningar, som han sig av honom betingat för inflytten, Näml. 30 dalKmt, och därjämte pliktar Olof Olofsson för ohemult säljande sine 3 marker Smt i anledning av det 3, 4 och 5. Cap: Jordb. L:L:

§  5
Oluff Erichsson i Kasa kom för Rätten och sig besvärade, att han av Olof Påhlsson i Domsiöö är stämder till Tinget att svara för en opphittat säck, såsom han den skall hava undandölt och honom förhållit, förklarandes sin oskyldighet, att han säcken i nästa by Elgsiö och Stigsiö Socken opplyst, sedan ock vid sitt anländande här i orten bortsatte säcken till Tord Olufsson i Banafjäl för ägarens återhämtande. Om han icke ansagt sitt namn hos Påstbonden i Elgsiöö, hade han aldrig fått spaning på honom , varav nog synes INTENTION  aldrig varit den undandölja, som han nu beskylles före. Och som käranden Olof Påhlsson i en sådan sak intet tillstädes var, plktar han sine 3 marker Smt --- efter det 33 Cap: Tingm.b. för stämnings försittande och vara pliktig betala svaranden denna tingskostnad.

§  6
Det tal som emellan h: Elisabet i Öden, Anna i Öden och Kierstin i Bodom är hållit förleden Sommars uti Ödens fäbodar, om komjölkningen och mjölkebyte, skattar Rätten för ett skvaller dem emellan, som inga skäl eller bevis finnes till att döma efter. Att så vill Rätten med ett sådant tal hädanefter innehållas, så framt den som det mera   yppar icke vill häfta för vittnesmål, om han icke gitter sådant fulleligen bevisa, dock som Elisabet förr vid mera yppig varit än henne bort, så väl i Tolvmäns som andras närvaro, pliktar hon sine 9 marker Smt efter det sista Cap: Tingmb, Näml. för det hon kallat Kierstin i Bodom Rallricka och Tik i Tolvmäns närvaro, därhos påföres henne hava sagt det Anna mjölkat deras ko och get, jämväl kallat Anna  Get djävul, därtill hon inget besked haver.

§  7
PASTOR LOCI besvärade sig, att en del av hans åhörare taga sig före, att försälja till de främmande fiskare hans Tionde strömming, och sedan giva honom vad dem synes likt vara efter eget behag, vilket allmogen förehölls helt otjänligt vara och strida tvärt emot Kongl. Majts förordning över prästernas oppbörder, och sålunda därföre tillsades med sådant säljande återhållas, såsom de pliktige vara skole Tionden  IN  NATURA  leverera, så framt det icke kan ske med PASTORS  goda minne och samtycke.

§  8
Olof Olofsson i Öden lade sig i annars tal, pliktar fördenskull för sådant sine 3 marker Smt, Rättens ensak.