1685  16 februari Grundsunda
Beg.man Hans Olofsson Höök och Nämnden

§  1
Tingspuncterne Publicerades, jämväl åtskillige Kongl. Placater stadgade år 1684 såsom ock Kongl. Majts förnyade Placat om barnamord.

§  2
Efter Hans Nåde Hr Gouverneurens order av d. 23 april 1684 rannsakades över den kostnad, som på Cronones Laxfiske byggnad uti Gidå Ellf och Grundsunda Socken av för detta Befallningsman Knut Ingelsson anlagd är år 1670, sedan Dagsverkerna in Natura voro ophavne, och penningar i dess ställe av Allmogen till Cronan betalas skulle, och befanns efter Läns- och Tolvmäns edeliga bevittnande, samt Sockenskrivarens Specification på by och bonde som arbete gjort, att år 1670 haver Allmogen på Knut Ingelssons betingande och försäkran om god betalning av d. 19. martii 1670 gjort till bem:te fors 355 1/2  karldagsverke på egen omkostnad ā 24 öre kmt om dagen, som gör 266 dal 20 örekmt, 49 1/2 ökedagsverke ā 24 öre kmt om dagen, 37 dal 4 öre kmt. I lika måtto hava de samma år levererat Tunnträn 25 1/2 st ā 12 öre st gör 9 dal 8 öre. Den som oppskrev timret och arbetsfolket i betalning 4 dal kmt, som gör tillhopa 307 dal 10 öre kmt, och så tillstode sig hava av Väl:te Knut Ingelsson oppburit genom avräkning med Befallningsmannens Johan Persson Höök, och om något än återstå skulle, god försäkring fått, att sådant åtnjuta. Byggmästaren som detta arbete drev var ifrån Solleftå Gäld benämd Hans Erichsson i Eed, jämte Daniel Önesson ifrån Resilla Socken, som ock fiskare var det året. ----ke Väl:te Knut Ingelsson kostat det året1670 på Saltets försel ifrån Hernösand  till Gidå ön  14 mil 12 dal kmt och på Laxens utförsel igen 14 dal kmt kunna de på sitt samvete icke neka, ehuruväl de ingen oppteckning därpå hava. Men huru mycket de för sitt arbete det året fått veta de intet säga, utan det måge de själva betyga emedan de i livet äre.

§  3
Pähr Mickelsson i Finna sökte inlösa ett notvarp uti Killingsnäs vik, såsom hörigt under Finna byn, och för dess skatt legat omistelig av Anundsjöboerne Nils Jonsson i Fanbyn, Pehr Jonsson i Mesunda och Erich Nilsson i Yterseel, vilket de uti 13 års tid skall hava nyttjat, och sålunda väl under den tiden betalt penningarne, som de därföre givit. Nils Jonsson i Fanbyn och Per Joensson i Mesunda på sine och de andre interessenternas vägnar inlade köpeskriften opprättad den 15 Junii 1672, uti vilken Finna byemännerna försäkra Anudsjö boerne bem:te notvarp och något skog därefter för 80 daler kmt och satt i vite till köpets kraft sin emellan 30 daler, begärandes få njuta sitt köp. Klagade vice versa över Pähr Mickelsson att han tagit deras not av gisterna och dragit deras notvarp i deras frånvaro, för vilket de begärte Pähr Mickelsson plikta måtte. Pär Mickelsson sade sig haft lov av deras folk som där vore, och såvida intet gjort dem något oveterligt.

R:  Ehuruväl Finna Man överflödigt både i vatten och skog haver, förutan Näsviken, uti vilket anseende de ock sin andel uti den sålt till Anundsjöboerne för 80 daler kmt med någon skog därefter, under 30 daler kmt.s vite den som sådant rygga vill, så kan likväl Rätten intet vägra den av byemännerna lösen som lösa vill emot fulla penningar i följe av Kongl. Resolutioner. För det Pähr Mikelsson gjort sig  målsägare för de andra grannarne, vilket de intet ville bestå, pliktar han sine 3 marker Smt i anledning av det 29. Cap: Konungs.b  L:L:

§  4
Anders Joensson i Ellöhn beklagade sig att han för 5 år sedan, när Rytteriet reste igenom landet och han tjänte samma år hos Länsman Olof Siuhlsson i Önskan, blev han av honom beordrat skjutsa med Länsmans häst till Arnäs, då Joen Abrahamsson i Fanbyn måste ock skjutsa med en häst ett lass, utur vilket lass under vägen en Karbin borttappades, vilken han måste betala med 15 daler kmt. Efter såsom Länsmans häst honom för Karbinen blev avpantad, efter Joen Abrahamsson hade ingen som följde efter sin häst, och fördenskull blev Anders tagen för allt tillhopa, såsom han skulle varit orsaken till bem:te Karbins borttappande, begärandes att antingen Länsman Olof Siuhlsson eller Joen Abrahamsson måtte honom hans penningar igen betala.

Resolutio:  Emedan en tjänare icke skyldig är, utan sin skuld eftersätta något av sitt eget uti husbondens tjänst, utan att husbonden honom skadeslös håller, fördenskull prövar Rätten skäligt, att drängen Anders Jonsson utan sitt förvållande måst återlösa sin husbondes häst med 15 daler av honom åter för sina utlagde penningar, och husbonden söker sin REFUSION igen vid första vederlags räkning.

§  5
Samtelig Allmogen av Arnäs genom sin  fullmäktig Anund Christophersson i Högland tillkärade Grundsunda boerne eller dess Länsman Olof Siuhlsson i Önskan efter 12 1/2 Tunna Spannmåls återleverering i anledning av GOUVERNEURENS högvälborne Clas Flemmings order, att ehuruväl  de medelst bem:te Hans Excell.s order äre blevne frikallade att ligga i hållet, uti Grundsunda vid Allmänna durchtåg. Haver likväl Länsman sedan bem:te order utgavs på 5 års tid ifrån 1679 till 1684, av 20 bönder i Arnäs årligen tagit ett skäl korn, som bestiger alla åren till 12 1/2 Tunna Spannmål, begärandes att dem bem.te spannmål måtte beräknas uti den vederlagsfordran Grundsunda boerne hos dem än hava. Länsman Olof Siuhlsson svarade sig aldrig gjort eller tänkt göra emot Hans Excell.s order, utan Arnäsboerne godvilligen år ifrån år sådan spannmål honom tillräknat och tillerkänt såsom välförtjänt, som han beviste med deras egna uträkningar för de åren. Kunnande Arnäsboerne aldrig bevisa honom tagit någon spannmål utan lov, begärandes han måtte få behålla det som han väl förtjänt i handom haver.

R:o.  Emedan Rätten intet kan finna att Länsman Olof Siuhlsson  sig tillvällat någon spannmål, såvida Arnäs boerne den godvilligen honom förunt genom sine uträkningar, honom meddelte på uppbörden, och emedan alla sådane gamle fordringar, som Allmogen kunnat hava emot varandra till år 1683 av Hr GOUVERNEUREN uppå Kongl. Majt.s order och RESOLUTION opphävne äre, varigenom Grundsunda boerne mycket dessutan har måst eftersätta. Ty kan Rätten sådane fordringar icke vidare opptaga. Efter inkomne och översedde räkningar Arnäs och Grundsunda Länsmännerna emellan över kostnaden vid siste durchmarch prövar Rätten skäligt att Länsman i Grunsunda njuter 30 daler av de till Länsmans kostnaden anslagne medel vid sista vederlagsräkning och Arnäs Länsman en fjärdepart, näml 10 daler kmt, noch av FORAGE penningarne bör Länsman i Arnäs njuta 3 daler 16 öre, och vare härmed deras tvist på ömse sidor slutna och avgjorda.

§  6
Oppböds första gången 7 sel hus och jord i Dombäcksmark, som Olof Olofsson ibidem sålt till Nils Olufsson i Gidback för 18 daler 24 öre kopp Mt efter köpskriftens lydelse, dat. d. 2 Februari 1685.

§  7
Anbelangande det halva sädeslandet Stomjord i Öden, som fjärdingskarlarne Joen Abrahamsson i Fanbyn och Pehr Olofsson i Stensätter oppburit utlagorna efter av Olof Olofsson i Öden ifrån  år 1680 till år 1684 INCLUSIVE, bör de till honom återbetala, alldenstund samma halva seland jord hörer Kyrkoherden i Grundsunda till efter Jordeboken dit Olof Olofsson för jorden svara bör.

§  8
Kyrkoherden besvärade sig över Konans Karin Michelsdotters otidighet, som efter Kongl. Hofrättens dom slet ris för begånget lönskeläge med begäran, att såsom hon en fram härdat syndare är, och lever uti ett elakt och obotfärdigt leverne måtte förvisas tinglaget. Varföre blev RESOLVERAT, att ingen må fördrista sig hysa bem.te Kona Karin Michelsdotter wider 40 marker straff, och haver hon rådrum att fly ifrån Socknen inom 8 dagars förlopp.

§  9
Pähr Håkansson  i Utanås såsom fullmäktig uppå sal: Erich Mickelssons måg Olof Perssons vägnar ifrån Eenköping, kärade till sal: Esaias Mickelssons arvingar efter 60 dal kmt på ett gammalt knektestånd, vilka penningar arvingarne hel nödiga äro att betala.  Son  Johan Esaiesson svarade sig gjort högsta flit och än göra vill med det som rester, allenast han får avdraga så mycken skuld hans sal: fader betalt uti sin sal: farfaders Michel Erichssons gäld, som bestigit över hus och jord 25 daler kmt.

R:o  Desse 60 daler böra till fullnad utgå, emedan de lärer vara vid bytet efter Esaias Michelsson avsatte, såsom dess egen gäld och flytande av dess nötni ng, och det så mycket skäligare, som han på fadrens uppehälle intet kostat, om han än något över hus och jords rätta värde betalt fadrens gäld, varöver bröderna i livstiden LIQVIDERAT, och desse 60 daler  ---tit upptagne för Esaias att betala. Bliver alltså Johan Esaiesson ännu skyldig till det han härtill betalt 34 dal kmt , vilka 34 daler honom pålades med det första betala.

§  10
Pigan Kierstin Johansdotter i Ellöhn fordrade arv efter sin sal: farfars syster Karin Nillsdotter, av Mårten Jonsson i Banafjähl. Mårten Jonsson sade sig så när vara att ärva som hon, oppviste eljest Sal: Karin Nilsdotters TESTAMENTE , i det hon giver honom all dess ringa egendom, näml: Ett seland jord och något annat smått, begärandes åtnjuta TESTAMENTET till godo, som hon i goda vittnens närvaro gjort.

Resolutio:  Av Karin Nilsdotters egendom betalas Mårten Jonsson efter goda mäns prövande för sytningen han kunnat henne bevisa i livstiden, därhos ock begravningskostnaden. Utav det som sedan överbliver av Karins egendom njuter Mårten Jonsson en tredjedel i kraft av hennes Testamente, de andra tvådelarne går till delnings arvingarne emellan i följe av det 14 Cap: Ärvdab. Stl, vilka tvådelar sålunda uppdelas, att Kierstin njuter tvådelarne såsom broder, och Mårten Jonsson tredingen såsom syster.

§  11
Dito uppå Hans Excell.s GOUVERNEURENS order rannsakades över Befallningsmannens gamle rest innestående hos fjärdingskarlarne i Grundsunda Socken.