Anno 1687 den 26 Octobris stod laga Ting uti Grundsunda Sockenstuga med  allmogen av samma Socken widervarande
Cronones Befallningsman Hans Olofsson Höök och vanlig Härads Nämd.

§ 1
Tings PUNCTERNA med några Kongl. PLACATER  PUBLICERADES.

§ 2
Gammalt öde Klyfznäs 4 seland synes hava varit en avgärda by av Gomark, men av urminnes tider ödelagd, och än öde. Själva bolbyn Gomark är för en tid sedan revad, då denna utjord skall vara avdragen och ändå själva byn fått 4 sel: avslag eller förmedling. Annat har Härads Rätten intet att betyga  härom, utan lämnar beskaffenheten till Lantmätarens prövande.

På förfrågan finnes Prästestommar i Grunsunda som komma i CONSIDERATION vid  CONTRIBUTION, Näml: Könsa 7 sel, som bärgas under Prästebole med egen avel.

§ 3
Jöns Bertillsson från Ofwansiö ifrån Ahrnäs Socken kärade till hust: Karin Hansdotter i Öden efter betalning för Moderns begravning och sytning i sex veckors tid, vartill H: Karin nekade, och sade sig till honom därföre intet skyldig vara, utan Modren för 19 år tillbaka död. Har aldrig annat trott, att detta skulle vara en död och avgjord sak, emedan min Moder hade så mycket med sig, att sådant väl kunde vara betalt. Haft medlen om händer, som han mig betalt och då intet krävt efter sådant. Jöns Bertillsson svor inför Rätten, som togs till märkes.

RESOLUTIO. Den begravningskostnad och sytning, som på 19 års tid intet krävder är, skattar Rätten för död, helst att Jöns Bertillsson haft goda tillfällen för den sig betalt göra, om någon skälig fordran varit. För svordom inför Rätten pliktar Jöns Bertillsson 3 marker Smt Rätterens ensak.

§ 4
Felle byemän i Ahrnäs Socken Kärade till Pehr Olofsson i Killingsnäs i Grundsunda Socken om ett Änges- och Åkerstycke jämväl ett kvarnställe, som han undan deras byskatt nyttjar, begärer att samma ägor såsom omistliga måtte komma under sin bolby igen efter Kongl: Mandat. Pehr Olofsson opplade ett fastebrev av år 1598 förmälandes att en benämd Biör Persson i Felle haver sålt Anun Pehrsson i Killingsnäs ett slåttslag i Fellängen i Killingsnäs loyten med alla tillägor, och såvida han med lie och harva fara kan, och därföre oppburit 28 marker i Pengar, förmodandes att få njuta det som så lagligen köpt  och stadgat är. Felle män påstod  det för sin by omistligt vara. Pehr Olofsson REPONERADE, att det som så länge borta varit kan inte skattas för omistligt, Därhos har hans förfäder samma ängesstycke mycket bättrat så att det för honom och hans by mera omistligt är än deras.

RESOLUTIO:  Emedan detta ängesstycke bevises vara köpt undan Felle byen för 28 marker och urminneshävd därå intet kommen är bör det komma till sin rätta bolby igen i kraft av Kongl. Majt:s Placat om skattskyldig jords delning, dock att det löses för så många pengar som det är sålt, i anseende till gjorde förbättringar därpå.

§ 5
Erich Håkansson i Skiede en Fördubblings Båtsman begärde utbekomma sitt fulla huvudstånd av Brodren Nils Håkansson i Skede, det brodren honom intet vägra ville allenast han finge njuta honom för en full karl, då socknenes Män sig häremot opplade, begärandes att om han skall få sitt fulla stånd, han också måtte tjäna så länge som han orkar och förmår.

RESOLUTIO:  Såvida Fördubblings Båtsmännerna böra på samma sätt lönas som andra ORDINARIE  Båtsmän efter Kongl. Majt:s RESOLUTION, så är Erich Håkansson för sin gjorde tjänst i krigstid berättigad sin  fulla lön oppbära då han åter tjäna bör så länge han orkar och kan duglig prövas.

§ 6
Niels Olofsson i Gidabäck lät andra gången oppbjuda 8 sel Hus och Jord i Dombäck, som han köpt av Olof Schulsson i Dombäck för 353 daler kmt. Då förekom Nils Pehrsson i Dombäck, och sökte inlösa denna jord efter det är hans faders hemman och brodersbarnen det sålt. Och såsom det i sanning befanns att hemmanet hört han fader till, som brodren en tid åbott, och barnen således sålt, ty kunde lösen honom intet vägras, utan jorden dömdes i börd efter det 2 Cap: Jordb: ll:, dock att Båtsman skälet fylles till Socknen, efter det varit tvenne hemman för långliga tider tillbaka, ty på annat sätt kan intet tillstädjas lägga två hemman i ett.

§ 7
Olof Olofsson i Öden, som setat på 16 seland jord i Öden, omyndige barn tillhörige, och där en hop gäld betalt, oppsade och hemböd hemmanet tillbarnsens förmyndare, att återfå det han inlagt.

§ 8
Bolbyn Högen med utbyn Gommerstadh och Högs hamnen ligga i skatt efter gamle jordeböcker för 26 1/2 seland jord, därav är gammalt inlagt 9 sädesland, som årligen avföres i Cronones Räkningar ibland avkortningrna, så att den behållne skatt, som på det sättet betalas borde efter Högen, Gommerstadh och Högshamnen är 17 1/2 Sädesland, men som åboerne betyga sig årligen hava skattat19 sädesland, det ock fjärdingskarlarna intet kunna undfalla sig oppburit, Näml: av Anders Johanssons hemmanet 9 seland, Schiulls hemmanet 9 sel, av Per Larsson i Könsa för 1 sel i Gommersta. Alltså bliver 1 1/2 selands förhöjning, som antingen Kongl. Majt. och Cronan eller Bonde för alla åren tillbaka bör återfå, emedan Bonden denna skatt verkeligen utgjort.