Anno 1687 den 26 februari hölls ordinarie Ting uti Grundsunda Sockenstuga widervarande Cronones Befallningsman Hans Höök med vanlig Häradsnämd.

§ 1
Tings PUNCTERNE  PUBLICERADES  jänte Kongl. Stadga om tjänstefolk ooch legohjon, CHARTA SIGILLATAE, oljud i Kyrkorne, Skogs ordningen, Husesyns Ordningen, etc.

§ 2
Gammalt öde i detta Tinglag  Kloffsnäs 4 Seland, är i Jordeboken infört på Gomarks byn och finnes efter Landsbokhållarens Erich Pehrsson Bandkleers givne ATTEST d: 9. october1657 var för den tiden avfört som Öde, och betygades av Nämden ligga 1/4 mil ifrån bolbyn, alldeles avhyst, där varken åker eller äng tillfinnandes är.

§ 3
Johan Simonsson i Ultrå kom för Rätten och ville oppsäga det köp som Sal: Jon Siuhlssons barns förmyndare Nils Siuhlsson i Husom gjort med honom om 7 sel Hus och Jord i Ultrå, alldenstund han intet kan få fasta på Jorden efter hon hörer omyndiga barn till, och en står Båtsman på gården, sin nötning undandrager han sig intet svara, allenast förmyndaren vill taga hemmanet emot. Nils Schiulsson sade sig ingen råd hava med hemmanet, barnen alla Manvuxne vara, ehuruväl flickor. Modren råder sin lott. Vill hon hemmanet inlösa, kan det henne fritt stå, då Johan Tomsson jorden oppbjuder, innan han vinner laga stånd, var ock icke, så må han dock för sin okvalde egendom njuta, vilket förslag rätten ej ogilla kunde, varföre ock bem.te Sju Seland jord med husen oppböds andra gången . Och som betygades av Socknenes Män att ingen knekt är utsatt för Sal: Jon Schiulssons hemman sedan år 1653, och Johan Tomsson kom på hemmanet att sitta år 1675, som detta år 1687 måste sätta karl för hemmanet, ty blev för skäligt prövat av rätten att för den gamla nötningen böra Sal: Jon Schiulssons arvingar svara tvådelarna i det halva Båtsmansståndet, vilket tvådels halva stånd nämden skattade till 73 1/2 dal kmt, för Johan Tomsson att njuta, då han en karl för hemmanet sätter, eller i PROPORTION därefter som han karl utgör för hela hemmanet.

§ 4
Nils Olofsson i Gideåbacka lät första gången oppbjuda Åtta Seland hus och jord i Dombäck, som han köpt av Olof Schiulsson i Dombäck för 353 dal kmt

§ 5
Om den gamla gäst --- skjutsningen skall betalas som av Hr Gouverneuren opphävin är emellan vederlagen, så måste inbördes en jämkning ske således, att de som anviste äre efter betalningen till vederlagen, och de som till sin betjänsmän anviste äre, brista likaså av mark som av mark, på det avslaget icke må stanna på några allena.

§ 6
Olof Olofsson i Öden oppsade de 16 seland hus och jord i Öden, som omyndiga barn tillhörer, och han någon tid bebott under barnsens förmyndare, med begäran att sine inlagde medel återfå.

§ 7
Schiul Erichsson i Högen, som besuttit 9 seland hus och jord i Högen, sin  hustrus och styvbarns jord oppsade dem till barnsens förmyndare, och låter sig leja till båtsman.

§ 8
Erik Nilsson i Fillingen, som fälltes till 6 marker Smt för det han oprest allmänna vägen om sommaren och intet stickat opp vägen  om vintern i kraft av det 2 och 3. Cap: Byggninga B: ll:

§ 9
Såsom byn Öden ligger i skatt efter Jordeboken för 18 1/2 sädesland och därav äre förmedlade 2 1/2 Sel., alltså är bysens rätta behållne skatt 16 sel, varav 15 1/2 sel skattas till Cronan och ett halvt sädesland skattas till PASTOREM  i Grundsunda, sedan den övriga Stomjorden blev ifrån Öden förbytt till Könsa byn, vilket Olof Pehrsson i Öden ställer sig till rättelse, såsom han härhos dömdes detta halva seland Stomjord skatta för alla åren tillbaka till Pastorem Hr Erich Diupedium och sedan allt framgent.