1688 31  0ktober Laga Ting i Grundsunda

§ 1
Upplästes de vanliga Tingspuncter samt några Kongl. Order, som allmogen förmantes efterleva.

§ 2
Herman Jonsson i Kasa besvärade sig andra gången över Olof Olofsson i Billa och Siähla Socken, således att han:
1.Beskyllt honom och hans svärfader Olof Andersson  Kasa  borstulit på deras gård hans Matsäck.
2.Svärfadern Olof hotat med hugg av en skakel, och
3.Avhänt honom och med sig tagit 8 öre kmt, som han skulle utgiva för en halvtunna krampsill.

Då Gievaldgieren Jon Josephsson presenterade en sedel från Länsman Östen Östensson i Hörnäs och Siähla Socken daterad den 28 oktober 1688 att bägge efterskrevne skulle vara förlikte och Herman begärt 3 dal kmt i förlikning, dem Olof lovat betala. Herman Olofsson nekade alldeles till sagde förlikning och att han till ingen annan ända var till honom än att låta honom citera.

Res:  Herman Jonsson nekade sig ingått någon förlikning med Olof Olofsson, och påstår sig honom till detta ting stämt. Ty skall Olof Olofsson 3.dje resan citeras till nästa Ting att svara såväl till saken, som denna stämnings försittande.

§ 3
Jon Abrahamsson i Fanbyn klagade över Mats Jönsson i Öden och Ahrnäs Socken, att han då de reste ifrån Landstinget överfallit honom med hugg och och slag, påstod han måtte plikta som den som brutit Tingsfrid. Mats Jönsson svarade , att de råkades i Ahrnäs Gästgivaregård, där de drucko och kommo så till att träta, slog så Jon en örfil, och mera hugg fick han intet av mig. Jon tillstod en örfil, men den var så skarp, att han somnade av.

Res:  Rätten kan intet finna Mats Jönsson hava brutit Tingsfrid genom det slagsmål som han under vägen ifrån Landtinget på Jon Abrahamsson förövat, alldenstund de till penningsöl farit i Ahrnäs Gästgivargård, där druckit och kommit till träta, utan Mats Jönsson pliktar för pust sine 3 marker Smt i anledning av det

§ 4
Nils Pehrsson i Dombäck kärade till Nils Olofsson i Gidebaka att få återlösa sitt hemman i Dombäck bestående av 8 sel hus och jord, som han till Nils Olofsson sålt den 5. nov. 1687 med sådan CONDITION , att han skulle igen bekomma Seland för Seland och Börd för Börd, och som han detta villkoret intet njuter, kan han intet stå sitt köp. Nils Olsson PRODUCERADE  köpeskriften, som innehölt att  Nils Pehrsson skall igen bekomma Nils Olofssons  hemman i Dombäck bestående av 7 sel jord, som bliver Seland för Seland och Börd för Börd och för det 8.de Selandet bekommit betalning med 10 daler kmt stilla. Vilket hemman unga h: Elin i Dombäck vunnit besittning en på, att i sin livstid njuta som år 1669 och 1684 dömt är. Och då det faller, sade Nils Olsson, skall Nils Pehrsson det bekomma. Då Nils Pehrsson REPONERADE att han intet kan hemula Nils Olofsson på de 8 sel förrän han de 7 sel Nils Olofssons hemman igen bekommer.

Res:  Såsom inlösen av Schiul Pehrssons hemman 8 sel i Dombäck är Nils Pehrsson vid andra uppbudet tilldömd och han sådant 8 novemberår 1687 med Nils Olofsson ett särdeles köp och accord ingått i så måtto att Nils Pehrsson emot 10 daler stilla efterlåter Nils Olofsson att köpa sitt broders hemman i Dombäck under sådane villkor, att Nils Pehrsson genast därav får ett sel i sin teg och för de övriga 7 seland få börd för börd igen i Nils Olofssons svärmoders hemman, som Jacob Hansson för tiden bebor. Alltså kan detta köp intet vinna sin fullkomliga fasthet förrän villkoret varder fullgjort och Nils Olofsson  kan hemula Nils Pehrsson vederlaget.

§ 5
Båtsman Erich Johansson Öhrn  från Ahrnäs Socken sökte genom sin svåger Mats Jönsson i Öden åter bekomma 30 daler kmt a Grundsunda Socknemän, som de uppburit av hans huvudstånd hos Mats Jönsson i Öden och Ahrnäs Socken. Grundsunda Socknemän svarade att denne Erich Johansson har här i Socknen låtit sig leja till båtsman år 1677 av Michel Olofsson i Banafiäll, då han av honom oppburit sitt fulla huvudstånd 100 daler. Och år 1681 sluppo alla fördubblingsbåtsmän, då Erich slapp med ur Båtsmanstjänsten med förord att stiga före igen när omtränga skulle. Men på det att E--- skulle få låta sig leja för en annan rote i Ahrnäs Socken och taga åter ett fullt Båtsmansstånd, vart han överens med oss i Ahrnäs Socknemäns närvaro, att han skulle återbetala 30 daler kmt för det förra uppburne ståndet, och är alltså desse pengar frivilligen utgivne. Mats Jönsson måste även tillstå så varapasserat. Socknens män påstodo få behålla desse 30 daler. Sade att där är ändå nog karlen är ur Socknen.

Res: Det han Erich Johansson låtit sig leja till Båtsman här i Grundsunda Socken år 16777 av Michell Olofsson i Banefiäll och av honom uppburit sitt fulla stånd 160 daler kmt, och som han år 1681 såsom en fördubblingsbåtsman blev dimitterad, har han sedermera år 1687, då landet var tillsagt att skaffa Manskap på benen igen frivilligen med Socknens män i Grundsunda Socken accorderat att han 30 daler på det uppburne Ståndet skulle återbära på det han andra gången måtte få leja sig till Båtsman i Ahrnäs socken, som också skedde, där han åter ett fullt stånd för uppburit. Ty kan Rätten i sådan beskaffenhet de accorderade och frivilligen utbetalte 30 daler intet återdöma.

§ 6
Östen Johanssoni Skiede besvärade sig för Rätten att grannen Johan Skiulsson har ifrån honom haft ett stycke slått i 10 års tid, som han varit i Skiede där likväl en Bäck skiljer honom ifrån benmälte Ängesslått. Förmente efter de andra grannarne vända i Bäcken denne Johan böra och så där vända och intet gå över inpå hans teg. Johan Siuhlsson tillstädes berättade att en vid namn Håkan Jonsson i Skiede boende varit  dikat denne bäck över hans tegända och detta slåttstycke sålunda komma honom till. Frågades efter bevis? Då Johan producerade en resolution skriven den 8 augusti 1670 förmälandes att Esaias Mikaelsson i Stensätter och Olof Andersson i Sund säja att Håkan Jonssson i Skiede skulle dikat samma Bäck genom hans Teg det de lämnat till Rättens utslag. Då nämden frågades, om de hava hört denna Håkan Jonsson varit för Rätta eller något trätomål varit om dtta dikandet? Svarades Nej.  Tolvman Jacob Hansson i Dombäck, som setat i rätten 26 år sade sig intet detta hört före ännu. Grannarna i Skiede sade sig aldrig annat minnas än att Bäcken av ålder lupit som han nu löper.

Res:  Ehuruväl Johan Siuhlsson föregiver som grannen Håkan Jonsson för någon tid tillbaka skall hava dikat Bäcken ifrån sitt gamla rum igenom sin teg och således fått detta slåttesstycke på andra sidan om bäcken . Likväl som Håkan Jonsson intet befinnes varit till sådant Lagl. vunnen, som det 34 Cap: Jorda B: ll: förmäler, ej heller grannarne annat kunna intyga än att bäcken så i deras minne lupit, som han nu löper, ty bör Johan Siuhlsson vända i Bäcken, där de andra grannarne vända och avstå det slåttstycke på andra sidan bäcken, som Östen Johansson tillhörer efter det 26 Cap: Bygg B: ll: