1688  1 mars Anno 1688 d. 1 Martii stod laga Ting med Allmogen av Grundsunda Härad.

§1
Upplästes de vanl Tingspuncter, samt PUBLICERADES  de nyss ankomne Placater om Int.... , Eder, Svordoms och Sabbatsbrott.

§2
Olof Larsson i Ultrå kom för Rätten, begärte tillstånd, att uppsäja sitt hemman i Ultrå bestående av 7 4/5 seland hus och jord, som en del däruti är hans fasta fäderne, och det övriga kommer hans Moder och syster till. Föregav sig intet mäkta hemmanet förestå. Rätten tillsporde Olof Larsson, vad han ville taga sig före efter han så hemmanet ville utgiva? Alldenstund han en frisk ungkarl är och orkar arbeta? Då Olof Larsson svarade, att hans tanke var bliva fiskare. Tolvmän och hans grannar betygade att denne Olof mycket försumlig och later är, och hemmanet så ....
Rätten kunde intet annat här över resolvera, än att Olof Larsson hemmanet i Ultrå behåller efter han är frisk och ung, som arbeta orkar och sålunda kan hemmanet förestå. Men skulle Olof Larsson av lättja och försummelse hemmanet Ultrå bestående av 7 4/5 seland hus och jord övergiva, så skattas han för lösdrivare, och bör tagas i Cronones tjänst.

§3
Cronones Båtsman Schiuhl Erichsson i Höögen begärte i lika måtto få uppsäja /: som han ock vid förra Tinget gjorde:/ 9 sel hus och jord i Högen, som han äger på sin hustrus --g en tredjepart uti, av orsak att han nu låtit leja sig till båtsman, och sålunda av väntande uppfordring intet mäkta hemmanet förestå, därjämte avsade sig allan arfs och bördsrätts PRETENTION  på sin hustrus andel i samma hemman. Då Erich Jonsson i Möckling och Ahrnäs Socken vid detta tillfället framsteg för rätten och i lika måtto, i anledning av sitt Målsmans döme han hade åt sitt sonebarn, då delo--- områdande i samma 9 seland hus och jord i Högen, uppsade dem till Cronan, efter barnets medel sig intet så vitt sträcker, bemälte hemman uppehålla, barnets fram--- till nytta och egendom. ---nades all den Pretention--, arv och bördsrätt som hans sonebarn Sigrid Jonsdotter i samma hemman Högen kan hava efter Lag, till den som det vill emottaga och till Cronan göra reda före.

§4
Herman Jonsson i Kasa besvärade sig över Olof Olofsson i Billa och Siäla Socken i så måtto, att han
1./  beskyllt honom och hans Svärfader Olof Andersson i Kaasa bestulde på deras gård hans Matsäck,
2./  Svärmodren blev hotat med hugg av en skackel,
3./  Avhänt honom och med sig tagit 8 öre kmt, som han skulle utgiva för en tunna krampsill.
R:  Olof Olofsson i Billa och Siäla Socken intet till svars, likväl lagligen stämder, som bevisades av Länsmans Östen Östenssons i Hörnäs och Siäla socken stämnings sedel daterad Siäla den 19 feb. 1688, varföre göres han saker till 3 marker Smt för svarslösa och stämmes andra gången till nästa Ting att svara till saken.

§5
Nils Olofsson i Gidback uppviste i Rätten ett Köp och accord, som han ingått med Nils Pehrsson i Dombäck den 5 november 1687 om de 6 sel Jord i Dombäck, som han den 13. feb. 1687 köpte av Olof Schiulsson i Dombäck och Nils Persson vunnit inlösen på d. 26. oct. 1687, lydande att Nils Persson efterlåter Nils Olofsson njuta sitt ingångne köp med Olof Schulsson för -- dal kmt med det förbehåll, att han strax ---inlöser 1 sel och bekommer Nils Olofsson börd uti svärfaderns Johan Johanssons hemman i Dombäck bestående av Sju Seland Jord. Emot vilket accord sig opplade Nils Olofssons Styvfader Jacob Hansson i Dombäck, bevisande med Härads fasta av år 1662 d. 22 augusti 12 marker jord sig tillkomma såsom sitt rätta avlinge, och Styvdottern H: Ella Johansdotter sin börd styffadern haver upplåtit.

R:  Så ehuruväl Nils Olofsson påstod att varken Styvfadern Jacob Hansson eller Svärmodren H: Elin Olofsdotter någon bördsrätt hava till Johan Johanssons hemman i Dombäck, som det ock i sanning befanns vara, likväl som tillförne dömt var, såväl 1669 som år 1684, att Jacob Hanssons hustru H: Elin Olofsdotter skall få oklandrad besitta sin svärmoders  gamla hustru Elins rätta börd i Dombäck uti livstiden, så kan Rätten intet giva Nils Pehrssons eller Nils Olofssons accord något inrymme emot desse domar, utan efterlåtes Jacob Hanssons hemman uti sin hustrus livstid okvalt njuta, jämväl efter sin hustrus död den rätt som styvdottern h. Ella Johansdotter honom uppddragit, dock så att vilkendera av systren, som kan vara närmare till besittningen av hemmanet efter Modren h. Elin ----- skiljas genom lotten, såsom Nils Olofsson ej heller kan sig någon förmån till hemmanet förr tillägna.