1689  12 juni Protokollet svårläst, vattenskadat?

§ 1
Lysning av tinget, uppläsning av Kungl. Placat m.m.

§ 2
Hustru Kierstin Johansdotter från Ravesta (?) och Ahrnäs Socken kärade till sitt syskonebarns man Mårten Joonsson i Banafjäl, att han besitter hennes farfaders Sahl. Pehr Nilssons hemman i Banafjäl utav vilket hon som sondotter är icke det ringaste fått att ärva, utan Mårtens hustro H. Märit, som är dotterdottern alltsammans emottagit, på vilket hon förr intet kunnat tala för sin omyndighets skull. Begärte Rätten ville dem emellan rätta. Mårten Jonsson mötte och påstod sig hemmanet Banafiäll vara testamenterat av sin hustros farfader Pehr Nilsson ?-ning tillika med beg?ning den han ?erna, på vilket testamente han ??  som upplästes och ??  hans hustro testamenterat emot föda och sytning ?? Mårten Jonsson bevisade och haver ?? uti 21 år inlade ?? kostnad till 68 daler  kmt ?? översågs samt ihoparäknades ??. Och befanns h. Kierstin böra ?? 26 dal kmt och på hennes ?? av Pehr Nilsson  26 dal 6 öre kmt ?? Mårten Jonsson och dess hustro h: Märit Johansdotter och Mormoder haver de att njuta besittningen av hans hemman i Barnafiäll ?? Men efter övers ?? räkningen och ?? betalande gälden ?? begravningskostnad efter Sal. Pehr Nilsson och dess hustru bliva Mårten Jonsson  och h. Märit skyldig till sonadottren h.Kierstin på arv efter berörde dom 26 daler 8 öre kmt, vilka penningar Mårten Jonsson dömes att betala till Hustru Kierstin.

§ 3
Giöhle och Sara Erichsdöttrar kärade till sin broder Anders Erichsson i Barnafiäll och dess syster Karin Erichsdotter, att de intet vela hjälpa till med att förestå deras gamla föräldrar Erich Olofsson ?? sytningen ?? kläder och lön de fått förtjäna ?? ävensom  dem påbördat ?? och systern måtte tillhålla ?? föräldrarne som ?? vilja efterlåta ?? Karin Erichsdotter intet tillstädes ?? att tjäna ?? att hon sina föräldrar ?? hemmanet inlöst ur gälden ?? som varken honom eller föräldrarna ?? skulle för besmittel. sjukdom skull ?? sin skuld till föräldrarnas föda ??

Res: Efter den proportion som vid ?? berättigade sina föräldrar ?? där någon egendom  efter dem till arvs skulle falla. Efter samma proportion böra de ock föräldrarna försörja med föda och sytning till dödedagar så att ?? och dotter föder och syter sina föräldrar ett år bör sonen syta och föda ?? proportionaliter räknat, och det i anled ning av det ?? och 31 Cap: Jord: B: ll:

§ 4
Brita Mårtensdotter  ?? Jon Abrahamsson i Fanbyn  ?? Olofsson i Uthanåhs ?? något tecken på armen  efter slaget kan synas vara ?? till men. Som också skedde uti Tingstuvuförstugun berättelse vara en grubba ovan forster ahrlebogen efter slaget, som Brita sade sig hava en stor värk av .

Res:  Alldenstund Jon Abrahamsson är överbevisad, som han ock själv tillstår  hava slagit Brita Mårtensdotter ?? slag och en blånad med en stör, ty dömes han att plikta ?? gör 9 mark smt målsägarens ensak  efter det 8 och 10 Cap: Sårmåla B: med vilja

§ 5
Jon Abrahamsson ?? sökte åter vinna en slåttesrödning som ?? köpt av sin granne Olof Olofsson ?? alldenstund samma Rödning ?? Gideböles mark , som Fanbyman äger ?? kommet ifrån Gideåbölet? Svarade ?? och tjugo år som den fick Pehr Andersson i Täfra och Ahrnäs Socken lov att hugga på samma ställe ett sädesland ?? han upphävdade och sålde till Mats Johansson i Fanbyn ?? och han det åter till Mats Nilsson i Fanbyn ?? som det är försålt till Olof Olofssson Jacob Hansson mötte och påstod få njuta sitt köp eller bekomma sina utlagde pengar igen.

Res: Emedan det bevist, att den upphävdade Rödningen, som Jacob Hansson köpt av Olof Olofsson i Dombäcksmark den 29 mars 1689 hört lytt och legat under utbyn Gidbölet, som Fanby man Posiderar under sin Bolby. Ty dömes, att bemälte Rödning bör komma under sin rätta Bolby igen för så många Penningar som Sal: Mats Nilsson i Dombäcksmark bevisligen givit till Erik Johansson i Fanbyn, och det i anledning av 1673 så väl som 1677 års Placat om Skattskyldig ?? på det gemensamma ?? må komma till ?? Jacob Hansson må söka sin fångesman ?? sine utlagde penningar.

§ 6
Pehr Olofsson i Skademark presenterade en Byteslängd upprättad emellan sig och barnen på deras Möderne dd. 16 april 1688, sade sig härefter vilja ?? vilken byteslängd genomsågs och ?? synas kunde ?? måste det rättas  efter som ??