Anno 1690 den 30 Augusti hölls Laga Ting i Grundsunda.

 

§ 1
Lystes laga Ting, Tingsfrid och Tingsljud. Sedan publicerades de vanl. Tingspuncter.

§ 2
Nils Jonsson i Kasa kom för Rätten och begärte få inlösa 3 sel jord som Olof Andersson i Kasa nu för tiden bebor, alldenstund de varit tillhopa med de 6 sel jord han tillförende besitter, vilka ock stå för ett hemman i Jordeboken. Och förmente det mera draga det mindre till sig efter Kongl. Majts Placat om Skattehemmans fördelning. Olof Andersson mötte och sade sig väl veta desse  3 sel varit tillhopa med Nils Jonssons hemman, men påstod att som han den köpt av sin svåger Erich Erichsson och dem alltifrån år 1661 bebott han måtte dem också nu få njuta och icke husvillan bli emedan en gammal och menför Soldat är. Men Nils Jonsson ville det intet samtycka, sade Olof Andersson hava sin måg hos sig, som fiskar och far skog och mark över honom till PRAEJUDICE.

Res:  Det förmenar Nils Jonsson i Kasa sig hava rätt med inlösa de 3 sel jord, som Olof Andersson ibidem jämte honom bebor, alldenstund han är ägande till 6 sel av samma hemman, som i Jordeboken står infört för ett hemman och ej tvenne, och det mera drager det mindre till sig efter Kongl. Mts Placat av år 1684 om skattehemmans fördelning. Likväl som Olof Andersson varit en gammal Soldat, menför och snart utlevad, som de 3 sel jord sin hustrus börd uti 30 års tid bebott. Ty prövas av Rätten för skäligt att Olof Andersson njuter de 3 sel jord han år 1661 vunnit fasta på uti sin och sin hustrus livstid. Men om desse 9 sel uti Kasa By står i Jordboken för ett ofördelt hemman, så må det efter Olof Anderssons och hans hustrus dagar genom lösen komma tillhopa igen efter ovanberörde Kongl. Placat, där icke Överhetenes Specialtillstånd skulle på hemmansklyvningen vinnas.

§ 3
Johan Jacobsson i Dombäck kärade till Jon Abrahamsson i Fanbyn att han kallat honom Smyg Krympe och Pryhl. Begärte på sådant laga plikt. Jon Abrahmsson nekade till sådane ord, då Johan beropade sig till vittnes  Nils Persson i Dombäck, som betygade sig intet mera hört än när de voro i Gästebodgården i Dombäck höllo de på och tagas om en mark kopparmynt sade Jon till Johan, att han länge nog smilat undan din Pryl. Jon sade sig den gången vara drucken och mins intet väl. Johan besvärade sig ytterligare, att Jon kallat sig  lösdrivare i fjol. Jon svarade honom säga annat vara emedan han låg på en fiskarebåt hos en Torsilliebo och fiskade åt sig. Var sålunda sin egen karl och fiskade sin strömming otullad till Stockholm, var sålunda varken borgare, bonde eller dräng. Johan sade sig hava pass, och sade Jon som så gott vore Jon intet så lång i halsen. På vilka ord Jon begärde laga plikt.

Res:  För det Jon Abrahamsson övertyges som han ock tillstår hava i trätte och ölsmål kallat Johan Jacobsson förleden sommar Smil och Pryl, dömes han att plikta 3 marker Smt för vardera som gör 6 marker efter det sista CCCap: Ting B.  Men så vida Johan Jacobsson intet kan bevisa sig år 1669 varken varit bonde, borgare eller dräng, utan legat på sin egen fördel och sin förvärvde strömming avskickat åt Stockholm efter egen utsago, så kan Rätten intet fällaJon Abrahamsson till några böter för det han kallat Johan lösdrivare. Utan som Johan Jacobsson nu för Rätten kallat Jon Abrahamsson långhalsen, eller att han då intet vore så lång i halsen, så pliktar han sine  3 marker Smt såsom för okväde efter ovannämde Capitel. Om Johan Jacobsson tullat för sin avel han till Stockholm skickat eller intet, lämnas till Aniss Rätten i Hernösand.

§ 4
Cappellanen Hr Jon angav sig vara av Befallningsman Hans Olofsson Höök citerad till Tinget för skuldfordran och INJURIER.  Men som Befallningsman intet tillstädes var begärte han sådant protokolleras måtte.

§ 5
Björna byemän ifrån Siäla Socken producerade en klageskrift ifrån arrendatorerna på Cronofisket, att de alldeles igenstänga Kongsådran i Gidån så att icke den minsta fisk slipper deras vånor förbi ehuruväl deras hemman i forna dagar varit för fiskevattnet i ån skattlagde där de likväl nu för tiden intet njuta.  Begärte att Kongsådran måtte åt nästkommande år öppnas.

Arrendatorerne intet tillstädes, ej heller stämde. Ty resolverades att dess klagan skall dem COMMUNICERAS  att till nästa Ting besvara.

§ 6
Länsman tillsades, att efter den räkning han bekommit på Härads Sakörer, göra reda och riktighet, så att sakörerne komma iu Häradskistan.

§ 7
Erich Olofsson i Nyland och Ahrnäs Socken kravde Erich Nilsson i Frillingen  6 1/2 daler kmt på ett hästköp, begärte dem utbekomma. Erich Nilsson intet tillstädes, dock stämd efter Länsmans intygande. Ty dömdes han att plikta  3 marker Smt för svarlöse och stämmes andra gången till nästa Ting, där han icke straxt betalar Erich Olsson sin fordran.

§ 8
Jon Abrahamsson i Fanbyn angav att Johan Jacobsson i Dombäck har kravt en borgare i Norrtälje Mats Jansson för skuld Storböndagen på Kyrkovallen, då han varit till Herrens Nattvard. Beropade sig till vittnes på Olof Persson i Finna som fullmakt haver, att för detsamma lagsöka Johan Jacobsson, det Pehr Olofsson i Finna också besannade. Olof Pehrsson tillstädes sade sig förgätit stämma Johan till Tinget denna gången. Ty kan han stämmas åt nästa Ting att svara i saken.