Anno 1690  13 mars hölls laga ting

§ 1
Jon  Abrahamsson i Fanbyn kom för Rätten och begärde slippa ur Nämden, angav Olof Jonsson i Banafjäl såsom duglig i hans ställe företräda, vilken intogs. Avlade sin Nämdemans Ed  och sattes sedan i Rätten.

§ 2
Sedan Tinget lystes upplästes Kungl. ordningar och Placater allmogen till rättelse.

§ 3
Det prövades av Nämden för skäligt, att Olof Biörsson i Kasa som legt Olof Pehrssons son i Gonäss Swedia till Båtsman, giver till fadren Olof Pehrsson 15 dal kmt i villgoda i anseende till det att Olof Biörsson intet fullbetalt Båtsman huvudståndet. Varmed alla deras tvistigheter och fordringar i detta mål  skola vara utslätade.

§ 4
Uti saken emellan Borgaren ifrån Öhregrund Johan Olofsson Sundman kärande och hans farbroder Nils Jöransson i Elllön svarande angående
1Arv fallet efter Fadren Jöran Olofsson i Ellön samt däröver hållen likvidation d. 30 augusti 1662 brödren Olof Jöransson och Nils Jöransson med de andre syskonen emellan.
2.Arv fallit efter Modren och Systren Karin.
3.Ett Knektestånd, till vars betalning gården i Ellön år 1652 vart anslagen till den ena halvparten och 4 seland jord i andra halvparten.
4.Systren Cierstins arv som förrist är
5.Arv som fordrades efter farsystren Giöhle, vilken död blev år 1659.
6.Sjöskatt, som på bytet intet är upptagen.
7.En obligation utgiven den 4. septmber 1664 på 66 daler kmt--------var detta Rättens utslag

1.Alldenstund Nils Göransson visar sig lividerat med sin broder Olof Jöransson den 30 augusti 1662 av det arv som honom var tillfallit i Ellön, vilken likvidation Olof Göransson själv underskrivit, sedermera tillstått genom sin utgivne obligation den 4 september 1664 sig dessutom befanns skyldig till sin broder Nils Göransson- 66 daler kmt, den som sonen Johan olofsson till sig tagit och sönderrivet. Alltså kan rätten intet annant där avsluta än Olof Jöransson först avdragit sin arvsfodran innan han förband sig till någon skuld och sålunda prövar arven vara till fullo betalt.
2.men som över det arv sedan den 30 augusti 1662 fallit såväl efter modern som systern Karin intet finnes vara likviderat utan ännu är innestående hos Nils Göransson, alltså bör Nils Jöransson på moderns och benämte systers efterlåtenskap ett så riktigt inventarium upprätta, som han vid påfodran kan besörja, varav först deras gäld, sytning och begravningskostnad bör betalas. Vad sedan över bliver delas enligt lag arvingar emmellan.
3.Per Johanssons knektestånd finner rätten på det sättet vara upptagit vid likvidationen emellan bröderna den 30 augusti 1662, att gården som år 1652 uti halva ståndet för 100 daler och Nils till brodern Per Jöransson då betalt avföres. Men de 4 seland, som var satte i andra halva ståndet upptages till delning syskonen emellan. Vilken likvidation Olof Jöransson själv underskrivet och sonen fördenskull inte kan påtala.
4.Systern Chierstins arv bör Nils Jöransson hava i gott behåll till dess någon ifrån hennes förspörjes.
5.Såvida Olof Jöranssons farssyter Giöhle är död bleve år 1659 och bröderne sedermera likviderat, skattar rätten ävenväl den arven dem emellan vara riktigt gjord.
6.I stället för sjöskatten, som är lämnad obetald bör Nils Jöransson giva sin broderson i bördsrätt 30 daler, att ej så mycket eller något mindre löper på hans del om sjöskatten skulle bytas mot pengar.
7.Då Nils Jöransson kan med sin ed fälla, att obligationen av den 4 september 1664 på 66 daler är i sig riktig och att han på den intet mera uppburit än 15 daler, så bör han njuta det som återstår. Var på han strax efterföljande ed avlade: Jag Nils Jöransson svär vid Gud och Hans Heliga Evangelium, att min broder Olof Jöransson blev mig skyldig 66 daler kmt efter sin obligations lydelse, sedan han för sitt arv var betalt, som till den dagen var fallit att obligationen utgavs. Så hjälpe mig Gud till liv och själ, som jag detta utan all arga list svär och menar.
8. Den villgodo, som Olof Olofsson i Dombäcksmark rotelagerne utfäst och betalt innan Olof Olofsson köpslagat om ståndet kan intet räkneslut ståndit, utan det måste särledes betalas efter Köpet och Kunglig Förordning.

§ 6
Borgaren Pehr Johansson från Enekiöping genom sin fullmäktig Carl Böök krävde Johan Erichsson i Fanbyn betalning för en Sjöbod han nyttjat ifrån år 1678, som han undantagit när han sålde hemmanet. Begärde betalningen utbekomma. Johan Erichsson mötte och svarade att han i 22 år har hållit boden vid makt och henne alltid måst reparera. Har han det intet gjort, har boden ändå varit förfallen. Förmente efter att emedan henne ingen efterfrågat på 20 år hon borde komma under hemmanet. Påstod sig eljest hava dom på 50 daler kmt för en förnött knekt på hemmanet att av Sal: Johan Mårtensson sterbhus fordra.

Res:  Emedan ägaren på 20 års tidskall sig intet vårda låtit om denna sjöbod och Johan Erichsson påstår sig på sin faders vägnar efter dom hava att fordra av Sal. Jon Mårtenssons sterbhus 50 daler kmt, varuti han denna sjöbod  i minstone förmenar sig kunna beräkna, som eljest också bör följa hemmanet efter. Alltså kunna de med varandra likvidera, ty att den som gäld vill kräva  --- också vara förtänkt gäld betala.

7
Alldenstund Michel Olofsson i Uthanås skaffat fördubblingsbåtsman Jöran Persson Abor år 1689 och Modren villgoda, ty är han fri för båtsmans antagande till dess hans rotelagare skaffat 4 karlar där--. Men uti huvudståndet, rotepengar underhåll gästning svara alla lika.

§ 8
Gammalt öde i Gomark 4 sel som legat för sig och kallas för Klyfsnäs, är så gammalt öde, att ingen minns när någon där setat. Åker och äng alldeles  skoggången, att där står stora Timmer Skör, ej heller minns någon att där efter utlagor gjorde. Dessutan är själva bolbyn sedermera revad och förmedlad.

§ 9
Kyrkoherden klagade över Tionderäknaren Pehr Olofsson i Finna, att han intet räknat den Råg som ?? ifrån Ahrnäs socken och Vike by fått på en svedja i Grundsunda socken varigenom varken han ??, fått någon tionde. Pehr Olofsson mötte och förmente sig ingen skuld däruti hava emedan Pehr Olofsson i Killingsnäs ägde halva svedjan men (om han) lät räkna sin råg, så hade han också bort räkna den andra. Kyrkoherden sade där ock vore en annan bonde i lag. Pehr Olofsson i Killingsnäs eller Erich Håkansson  med Anundsjö bonden intet tillstädes, därföre saken differeras till nästa Ting.