Anno 1695 den 17 Juni sattes Ting med allmogen av Ahrnäs, Grundsunda och Normalings  PASTORATER  widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman, då följande  såte i Rätten, Nämdemän

 

§ 14

Hust: Karin Jonsdotter i Skede  INSINUERADE  det Testamente, som hennes Man Johan Johansson  i Skede år 1692 till henne gjort och hon till honom på all sin egendom för den att njuta som längst lever, på vilket hon sökte Rättens stadfästelse emedan hennes måg är död bleven förleden Marti månad. Var till samtycktes, såvida ingen inom  Natt och År det med Rätt och Skäl  påtalar i följe av Testaments förordningen.

 

§ 32

Borgaren  ifrån Enköping Jon Olofsson  besvärade sig att svågerns framledne  Olof Olofssons barn i Dombäcksmarck hava oppdelt och bytt sin emellan all sin hustrus Mors Moders h. Karin Nilsdotters egendom, den hon själv i livstiden oppgivit till 500 daler kmt, begärandes att dotterbarnen måtte få sin lott med sona barnen i arven. Olof Olofssons måg Johan Olofsson oppviste tvenne Testamenten, som H. Kierstin Nilsdotter till honom och hans hustro gjort i lifstiden, därhos en Häradsdom fallen emellan honom och hans hustrosyskon den 28 marti 1693, som tillägger honom att njuta bemälte Testamenten till godo på 150 daler kmt när, det han hoppas H.Karins dotterbarn intet skall kunna honom betaga, och som mycken gäld sedermera är betalter, så förmenar han intet stort vara till ärva.

Resolutio:  Vad H. Karin Nilsdotter i välmakten givit sin sonadotter och dess Man Johan Olofsson böra de njuta, såvida samma hennes gåva är skattad giltig av Härads Rätten den 28 Marti 1693. Men vad som av H. Karins egendom överskjuter bör gå till delnings, så att dotterbarnen få en treding emot sonabarnen efter det 1 Cap: Ärvdab: ll:  Vad gälden anbelangar, så bör H.Karins gäld om någon är grannt skiljas ifrån Olof Olofssons gäld, så att hennes behållne egendom intet betages i sonens gäld vidare än hon i livstiden därtill samtyckt.

 

§ 33

Nils Pehrsson i Dombäck insinuerade en köpskrift Daterad den 25 Majii 1691 av innehåll hurusom Nils Olofsson i Dombäck med sin hustrus råd och samtycke har sålt till Nils Pehrsson  Sju Sädersland jord i Dombäck för 183 daler 24 örekmt, en Nyåker särdeles för 15 daler kmt och gården därefter för 128 daler kmt. Emot vilka penningar Nils Olofsson avhänder sig, sin hustru och barn bemte Sju Sädesland jord med alla därunder hörige lägenheter i våto och torro, närby och fjärran, och hemular samt tillägnar Nils Pehrsson, hans hustro barn och arvingar för en oklandrad egendom att njuta, behålla och besitta. Över vilket jordköp Härads Rättens skötning och fasta begärtes. Fördenskull emedan detta hemman tillförende hört Nils Pehrssons broder Schiul Pehrsson till, därhos varit hans faders hemman, så att det hans gamla börd är , köpet befanns lagbudit och lagståndit, ty dömdes det fast att stå och ej återgå vid bot och plikt.

 

§ 37

Pehr Olofsson i Gomarck klagade över Schul Andersson i Norgissiö, som genom sin utsläppte skogseld söderbränt och fördärvat hans byskog, och ändock han förnöjt andra som genom samma eld tagit skada, så hade han likväl ingen vedergällning velat göra till Gomark för dess skada. Påstod fördenskull att han måtte skadan refundera efter Goda Mäns prov och värdering. Schul Andersson intet till svars, dock efter Länsmans Pehr Andersson Warg intygan stämder. Alltså resolverades, där Schul Andersson icke förenar sig med Pehr Olofsson i Gomark över skadeståndet måste skadan ytterligare av goda män synas och värderas till nästa Ting, då Schul Andersson med sina interessenter skola vara förtänkte till den att svara.