Anno 1695 den 23 Novembris sattes Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och Normalings Pastorater i Grunsunda Länsmansgård Önskan, widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman med vanlig Häradsnämnd

§ 33
Olof Hansson i Gomark kärade till Pehr Olofsson Helsing i Banafjäl, att han försålt sig hemmanet i Banafiäl den 18 feb. 1693 det han icke allena honom intet hemula kunde, utan ock därhos genom underhandling med andra, sökt sitt eget köp att rygga, oaktat utfästade vite 50 daler Smt, begärandes att som Pehr Olofsson Helsing därigenom bragt honom till stor kostnad med flyttande av boden ifrån hemmanet och åter därifrån, så måtte han ock pålagd varda att utgiva de 50 daler Smt i skadestånd för flyttningen med sitt bo och bohag, jämväl att anses med straff för sådan handel. Härtill svarade Pehr Olofsson Helsing, att han intet ryggde sitt köp, utan en annan bördeman vid namn Pehr Håkansson i Utanås, som domen av den 27 februari 1694 det visar, och att han nu besitter sitt gamla hemman sker det på Pehr Håkanssons barns rätt, påståendes att Olof Hansson måtte svara honom expenser och tidspilla, att han på Olof Hanssons stämning måst här vid Tinget oppvakta. Olof Hansson  ITERERADE  sin begäran och sade nogsamt bekant vara Pehr Olofsson under annars namn själv köpet återdrivit, emedan han allt stadigt setat därpå och än sitter. Påståendes att Pehr Olofsson må sig med ed förklara, att det icke genom hans egen tillskyndan är skett. Vilket Rätten överlade, och i anseende att Pehr Olofsson Helsing sig förklarat, att han besitter hemmanet i Banafiäl på Pehr Håkanssons i Uthanåss barns rätt, som inlösen vunnit, kan Rätten intet pålägga honom betala till Olof Hansson det utsatte vite vid köpets opprättande, dock som Pehr Olofsson sålt Olof Hansson det han intet hemula kunnat, så prövas han förfallen att plikta sine 3 marker efter det 3 Cap: Jordb:  ll:, samt att betala Olof Hansson i expenser och omkostnad Sex daler kmt.

§ 34
Olof Hansson i Gomark besvärade sig över intrång som Lakamarcks boerne honom göra på hans slåttesmyror under Giböhle och Gomark. Begärte få veta skillnaden sig och dem emellan på alla sidor. Michel Olofsson i Uthanås såsom ägare i Lakamarck oppräknade för skillnad emellan Giböhle och Lakamarck, Näml:  Dafwidsberge,  Sten i Norrfurumyran och emellan Gomark Tiällsiöbäcket, då Olof Hansson ville veta om Norr- och Lilla Furumyran icke efter desse härmelser höra under Giböhle och Bootiernmyran under Gomark. Men som Mickel Olofsson intet ville sig däröver utlåta  RESOLVERADES  att trenne Goda Män skola utgå och utrannsaka desse härmelser och pröva under vilken by desse myror med rätta höra, samt tillse att en sämjeskillnad byarne emellan opprättas kan.

§ 35
Michel Östensson i Brynie fordrade av Johan Esaiesson i Stensätter  2 Caroliner, som han tagit på handen för en Båt, den han sedan själv försålt. Vartill Johan Esaiesson svarade, att desse 2 Caroliner gåves till en fästepenning på båtens betingande, den han gjorde färdig och 1 1/2 års tid höll honom tillhanda, och som Michel Östensson intet behöll. Båten så såldes han med saknad, ville alltså behålla fästepenningen  i skadeståndet. Men som Michel Östensson skickat Johan Esaiesson bud Midsommars tid samma år Båten byggdes, att han båten intet kunde behålla, så att Johan Esaiesson fått den fritt försälja, så prövade Rätten  för skäligt att Michel Östensson en Carolin  och den andra behåller Johan Esaiesson i återköpet. 

§ 36
Jacob Hansson i Dombäck, Nils Pehrsson ibidem, Pehr Nilsson ibidem och Nils Olofsson i Gidåback med sine hustror såsom arrendatorer till Cronans Laxefiskerien i Ångermanlands Norra Contract hava själva den 7 november1693 förskrivit och pantsatt deras egendom, både löst och fast, som de nu äga eller dem hädanefter tillfalla kan, evad namn det hava må emot arrende summans av 11 1/2 Ta Lax årliga och riktiga CLARERING, samt fiskeriernas tillbörliga vidmakthållande, vartill Hans Kongl Majts mera säkerhet efter förskrivningens lydelse här protocolleras. Så och haver deras Cautionister, Olof Schiuhlsson i Önskan med sin hustru Kierstin Nilsdotter, Olof Olofsson i Öden med sin hustro Karin Hansdotter, Johan Nilsson i Ellön med sin hustru Elisabet Olofsdotter, Johan Olofsson i Dombäcksmarck med sin hustru Anna Olofsdotter, Michel Olofsson i Uthanåhs med sin hustro Märit Johansdotter tillstått sig en för alla och alla för en gå i borgen och vara Cronan RESPONSABEL för allt det desse arrendatorer och fiskeintressenterna emot förmodan skulle komma till korta, eller av sin skyldighet tillbakasätta. Jämväl intygade Tolvmän att de äro bönder, som sitta på deras egna skatt hemman ograverade så vida oss vitterligt är och hålla förtiden för behållne, det attesteres.

§  44
Olof Jonsson i Banafiäll lät protokollera det testamente som svärfadern Toll Olofsson till honom gjort på all sin spannmål, varemot han honom och hustron sin svärmoder till döden föda skall att vinna laga kraft efter Toll Olofsson genom döden nu avgången är.