Anno 1696 den 23 Novembris hölls Laga Ting med allmogen av Ahrnäs, Grundsunda och Normalings  PASTORATER  widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman  med vanlig Härads Nämnd

§ 1
Kongl Majts Placat och förbud att ingen må vid straff inlåta sig i handel med krigsfolket om dess beklädnings, gevärs och munderings pertzsedlar av den 18 Maj 1696

§ 14
Rasmus Samuelsson i Ultrå fordrade av sin broder Erich Samuelsson i Lögdå på sin innestående arv ifrån år 1676 efter föräldrarna  - 60 daler kmt, som han påstod utbekomma sig till hjälp i denna svåra tiden efter hanlänge nog haft DILATION  med sin broder.  Erich Johansson ifrån Baggård på Erich Samuelssons vägnar oppviste ett Rasmus Samuelssons qwittens av den 21 Januari 1696, genom vilket han tillstår sig i åtskillige persedlar hava oppburit till 17 daler 8 öre kmt och det övriga sade han honom  efter handen vilja betala. Rasmus Samuelsson sade en ko vara däribland oppförder för 10 daler som sjuk var och om  våren efter skälnade av samma sjuka, den han intet ville bestå för god betalning i sin arv.

Resolutio:  Av det som återstår på arven hos Erich Samuelsson i Lögdå dömes han till brodern Rasmus Samuelsson halvparten, Näml: 21 daler 12 öre kmt att betala inom fjorton dagars tid, och de övriga 21 daler 12 öre till instundande Kyndersmäss med 2 daler 8 öre i expenser. Anbelangande kon så måste Rasmus Samuelsson ålita det han en gång mottagit och oppburit i sin betalning.

§ 26
Lars Hermansson i Husom angav för Rätten klageligen hurusom  en oförmodelig vådeld sig yppat hos honom  den 26 augusti sistledne om Natten som avbrände för honom en stugu förstugu och Kammar med en stor del av hans fattiga egendom, anhållandes om hjälp och understöd till sin opprättelse i denna svåra tiden. Fördenskull undersöktes huru elden är oppkommen och intygades, att som folket bakat dagen tillförne, så lärer elden genom något hemligt hål i ugnen kommit i väggen som om natten medan folket låg sig tänt i väggen och taket innan någon blev det varse, men sedan genom stark hjälp släcktes, så att den ena stugun med förstugun och en kammar sammanknytte blev allena avbrände, men de andra husen frälste. Vilken skada på husen skattades till 50 daler kmt. Så ehuruväl Lars Hermansson oppfört en hop lösören som vid samma händelse honom till skada äre avbrände, likväl emedan sådane saker intet komma efter Kungl Förordning att ersättas genom Brandstodhjälp, ty i anledning att denna eld skattades av Nämnden för vådeld dömdes Lars Hermansson kunna njuta Brandstodhjälp allena till husens oppbyggande 50 daler kmt efter det 37 Cap: Byggningab: ll: samt den 34 punkten i Husesynsordningen.

§ 27
Jon Mårtensson (Mårten Jonssons son i Banafjäl) angav sin svåger Olof Persson ifrån Strängnäs år 1694 näst för än han reste härifrån och drunknade på sjön med hustru och barn tog av honom en tunna strömming till köps för 13 daler kmt som han vid sin återkomst skulle betala, begärandes nu av hans här befintliga efterlåtenskap bekomma sin betalning. Alltså emedan Jon Mårtensson oppviste en attest av Olof Pehrssons bolagare i Jackholmen Hans Mickelsson ifrån Torsilla, att strömmingstunnan som Olof Pehrsson tog av Jon Mårtensson var obetalter. Ty Resolverades att Jon Mårtensson må njuta så mycket av Olof Perssons egendom som kan beräknas i betalning för strömmingstunnan, så framt arvingarne inte på nästa Ting kunna visa med bättre skäl den vara tillförende betalter.

§ 31
Nils Jonsson i Kasa kärade till Pehr Christiersson i Bodom om återstående betalning för arbete vid Gidå brobyggnad för tre år sedan, Näml:  6 daler 16 öre, som Pehr Mickelsson sträckt hand före att honom genast skaffa och likväl ännu intet skett är. Pehr Christiersson intet till svars, men som Länsman oppfört honom på stämningslistan och ingen var som anmälte något förfall på hans sida, ty dömdes Pehr Christiersson att betala Nils Jonsson de 6 daler 16 öre som honom rester på broarbete med 1 daler 16 öre i expenser. Därhos att plikta för stämnings försittandet 2 daler Smt efter den 2 puncten i Processen.

§ 33
Bengt Pehrsson i Skiede lät första gången oppbjuda Nils Håkanssons hemman i Skiede 8 14/15 seland i Skiede och Wike, som han av honom köpt den 9 april 1696 för 250 daler kmt.

§ 34
Hustru Karin Johansdotter i Skiede lät andra gången opbjuda det köp som hon gjort med sin Mans broder Olof Johansson om bördsrätten och besittningen till Johan Johanssons hemman i Skiede den 8 Februari 1696.

§ 35
Johan Jonsson i Fanbyn  lät första gången oppbjuda Olof Jonssons  hemman i Uthnääs bestående av 5 4/5 sel i själva bolbyn och 1 2/5 sel i utbyen Lackemarck, som han köpt av Olof Jonsson för 185 daler kmt den 15 April 1696.

§ 40
Länsman i Grundsunda Olof Schiulsson  i Önskan kärade till sin fribonde Nils Schiulsson i Husom om betalning för Båtsmansfriheten, berättandes på honom belöpa att svara uti tvenne Båtsmans huvudstånd  - 40 daler kmt, varpå han allena betalt  10 daler kmt så att 30 daler återstår, som Länsman begärte Nils Schiulsson måtte påläggas att betala med expenser. Nils Schiulsson intet till svars, dock efter Tolvmans Olof Jonssons i Banafiäll bevittnande stämder i denna sak. Fördenskull som Nils Schiulsson intet mera än andra kan sig undandraga att svara till Båtsmanshållet och det han i så måtto utgöra bör är anslaget Länsman i förbättring på dess lön, ty dömdes Nils Schiulsson desse 30 daler kmt till Länsman Olof Schiulsson inom tre veckor att betala med 2 daler 8 öre i expenser, och därhos att plikta 2 daler Smt för stämningsförsittandet efter den 2 puncten i Processen.