Anno 1697 d. 20 Marti sattes laga Ting med Allmogen  av Nohrmaling, Gundsunda och Ahrnääs Socknar i Gästgivargården Önskan.
Widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman samt vanlig Härads Nämnd

§ 1
Sedan tinget var lyst opplästes åtskillige Kongl. förordningar Allmogen till rättelse, såsom om Skogseldar, Husesynsordningen, Skogsordningen, om Barnamord, om Tjänstefolk och Legohjon, om Munderingspersedlars förhandlande, etc.

§ 36
Schiul Olofsson i Skademarck fordrade av sin broder Pehr  Olofsson  65 daler kmt på innestående arv i lösören efter föräldrarna i anledning av opprättade byteslängder år 1667 och 1677. Pehr Olofsson svarade genom sin hustro, att honom påföres efter 1667 års byteslängd det han aldrig emot tagit, utan styvfadren Erich Jöransson, vill alltså intet mera svara till än vad på Schiul Olofsson kan belöpa uti de 62 daler kmt som han står antecknat före på 1677 års byteslängd, sedan 2 1/2 skäl korn  och 3 skäl mäld efter samma längd. I det övriga har Schiul bekommit sitt.

Resolutio:  Emedan å 1667 års byteslängd står anskrivet att barnens arv är innestående hos Styvfadern Erich  Jöransson skiljer barnen ifrån sig intet mera står Pehr Olofsson påfört att svara före än 62 daler kmt. Ty kan Rätten intet pålägga Pehr Olofsson betala till sin broder Schiul Olofsson mera än hans andel i de 62 daler kmt som är 13 daler 22 öre och de 2 1/2 skäl korn som Pehr Olofsson själv vederkännes,intill dess förmyndaren Lars Schiulsson i Afwa förekommer att giva närmare opplysning i saken, eller kunna brödren i gode mäns närvaro igenom löpa 1667 års byteslängd, och Pehr Olofsson själv vederkänna vilka persedlar han emottagit eller intet, så att han det med sin ed då bestyrka kan.

§ 37
Nils Håkansson i Skademark, som förledit år emottagit halva hemmanet i Skademark 9 seland  med sin svåger Per Olofsson, begärte få honom utlösa efter de bägge därpå intet kunna varda behållne och Pehr Olofsson mycke gäldbundenär. Men som Pehr Olofsson är Brodren  som hemmanet i 19 års tid oppehållit, så kunde Rätten intet billiga att Nils Håkansson, som Systren till hustro haver skulle få driva honom av hemmanet utan snarare kan det stå brodren fritt att utlösa systren såvida han förmår.

§ 38
Pehr Erichsson i Ellön  kravde Johan Matsson i Finna  14 daler 16 öre kmt som han skall vara bleven skyldig Pehr Michelsson i Biörnsiö jämväl en fjärding strömming och ett Vallbarnslön. Johan Mattsson tillstod sig vara skyldig allena 10 daler kmt för en Slåttessvedja och en fjärding Surströmming. Men Vallbarnslönen sade han sig betalt.

Resolutio:  De 10 daler kmt  och en fjärding Surströmming som Johan Matsson tillstår sig vara skyldig till Per Michelssons Sterbhus i Biörnsiö dömmes han att betala till Midsommaren nästkommande med 2 daler 8 öre i expenser.

§ 39
Bengt Pehrsson i Skiede lät andra gången oppbjuda Nils Håkanssons hemman i Skiede  8 14/15 seland i Skiede och Wike som han av Nils Håkansson köpt för 250 dal kmt d. 9 april 1696.

§ 40
Johan Jonsson ifrån Fanbyn lät andra gången opbjuda Olof Jonssons hemman i Utanås bestående av 5 4/5 sel i själva bolbyn och 1 2/5 sel i Utbyn  Lackemarck, som han köpt av Olof Jonsson för 185 daler kmt den 15 april 1696.

§ 41
Hust: Karin Johansdotter i Skiede Johan Johanssons efterleverska lät tredje gången oppbjuda det köp som hon den 8 Februari 1696 ingått med sin Mans broder Olof Johansson om hans bördsrättighet till hemmanet i Skede 7 seland.

§ 42
Mårten Jonsson i Banafiäl oppgav hurusom hans måg Olof Pehrsson ifrån Strängnäs tillika med sin hustru och barn på sjön förgicks om hösten år 1695, besvärandes sig att Olof Pehrssons fader Lieutnanten Pehr Olofsson i Banafiäl vill sig tillägna all deras egendom, som de här i orten efter sig lämnat, där han likväl förmenar sig vara en arvtagare jämte honom på sin  dotters sida. Lieutnanten Pehr Olofsson svarade sig intet vägra Mårten Jonsson sin arvsrätt i det övriga, men sade sig länt son  tolv st skötar dem han utom någon delning vill återtaga. Mårten Jonsson sade skötarna vara son givne, dem han ock i sex års tid brukat, och om sådant skall återtagas som givet är bliver intet igen. Pehr Olofsson anböd sig till eden, att skötarna voro länte och ej givne.

Resolutio:  Över skötarna, som äro tretton till talet förentes parterna utom edgång på det sättet, att Lieutnanten Pehr Olofsson bekommer av dem 9 st och Mårten Jonsson 4 st. Det övriga av efterlåtenskapen, som i behåll är sedan gäld är betalt deles så, att arvingarna å fäderne och å Möderne taga halv var efter han en Borgare var som ärves.

§ 49
Över 1696 års Rest rannsakades efter Befallningsmans ingivne restlängd, Nämligen:
Normalings Socken (1 sida)
Ahrnäss Socken (2 sidor)
Grundsunda Socken Befinnes innestående Rest till 28 daler 3 öre2 penningar Smt, som lös Pant är tagen före och oppbjuden.