Anno 1700 den 27 Augusti hölls Laga Ting med Allmogen av Nohrmaling, Grunsunda och  Ahrnäs Pastorater i Grunsunda Gästgivargård Önskan, widervarande Cronone Befallningsman Välbetrodde Olof Westman och följande Nämndemän

§ 1
Pehr Nilsson i Lunde kom för Rätten och i följe av fllne dom på Tinget den 20 februari innevarande år 1700 anböd sig till eden att hans häst intet varit vållande till Zakris Pehrssons i Killingsnäs häst död i Afwan . Men bilades på det sättet, att han antog hjälpa Zakris Larsson i Skadestånd fyra Caroliner, vilket han dömdes efterkomma.

§ 6
Befallningsman Välbetrodde Olof Westman har låtit taga 3 Tunnor Kramsill i arrest av Borgaren ifrån Ubsala Christier Pehrsson, anklagandes honom för Landsköp. Men brodern Olof Pehrsson i Skademark avlade sin ed att Christier Pehrsson fått de 3 Tunnor av sig för något salt hanav honom bekommit. Alltså kunde den handeln intet skattas för Landsköp, utan dömdes att Christier Pehrsson må få sin kramsill igen utur arresten.

§ 14
Uti saken emellan Kyrkoherden i Grunsunda Ärewyrdige Mag: ERICK  DIUPEDIUS  kärande, och fjärde rotan i Nohrmalings Socken svarande, angående hans Legodrängs borttagande till fördubblingsbåtsman och därav flytande skadestånd som tvistas om är detta Rättens dom.

Det klagar Kyrkoherden Mag: Erick Diupedius, att sedan den fjärde rotan i Normalings Socken lösgivit hans Legodräng Pehr Mårtensson, som de år 1696 legt till fördubblingsbåtsman, så att han gått i tjänsten tillbaka, så har rotan husbonden oveterlig honom utur tjänsten bortryckt, som han räknar för en svår injuria, och påstår att rotan måtte för sådan våldsamhet plikta, och betala honom skadan han tagit på sitt arbeta jämte annan omkostnad. Så ehuruväl Rotefellerne i förstone ville neka sig givit honom lös jämväl till den skrift som av kyrkoherden därpå till bevis framlades så måste likväl större delen sådant tillstå. Och som de likafullt sedermera  utbragt karlen för sig i båtmanstjänsten, och därutinnan gjort Kyrkoherdens dräng lös till till hans skada. Alltså prövar Rätten fö r skäligt, att Rotan för sådant sitt visperi bör betala Kyrkoherden i skadestånd 15 daler kmt. Men för våldsamheten göres Rotan fri alldenstund Jon Mårtensson stod skreven i rullorne för fördubblingsbåtsman, och Befallningsman därpå låtit honom hämta genom Länsman i stället för en pojke, som Rotan ville för honom insätta i tjänsten, ooch han intet vedertaga kunde.

§ 15
Hr Jon Moman lät första gången oppbjuda Michel Olofssons hemman i Uthanåhs bestående av 9 1/5 sel i Bolbyn och 2 1/5 sel förmedlad skatt i Lackemarck som han köpt av Michel Olofsson för 356 daler 16 öre kmt och köpebrevet vidare  EXPRIMERAR   Daterat den 19 Marti 1700.

§ 19
Befallningsman Välbetrodde Olof Westman låt till sin säkerhet inteckna att Erik Nilsson i Fillingen länt 470 daler 16 öre kmt till Dombäcksmarcks hemmans inlösen, att interessera ā 6  PRO  CENTUM  och satt samma hemman honom i underpant.

§ 21
Kom för Rätten ärlig och beskedlig Man Jacob Hansson i Banafiäl och framlade ett köpebrev daterat den 9 februari 1698, förmälandes, hurusom Jon Nilsson i Banafiäl av berått mode och sin hustrus samtycke sålt och opplåtit till Jacob Hansson sitt hemman i Banafiäl, som tillförende bestått av 8 seland  Jord, men nu allena av Sex seland efter Jordeboken, som opprättades sedan han försett 2 seland till grannarne i byn, på det sättet att Jacob Hansson skulle giva honom 30 daler kmt eller 10 daler Smt  för vart sädesland, för Gården med alla uthus som qwarn och qwarnhus, sjöbod och Wallbod, samt boden på Jackholmen för 90 daler kmt och 40 daler kmt i bördsrätten, vilket för de 6 seland gör tillsammans 310 daler kmt efter de 2 seland besittes av grannarne och kan intet dragas tillbaka för Jordebokens skull som intet får ändras. Vilka 310 daler kmt Jon Nilsson efter Olof Jonssons i Banafiäl bevittnande oppburit till nöje den sista penning med den första. Varföre han avhänder sig, sin hustru,  barn och arvingar, så föddom som oföddom för bem.te hemman med alla de lägenheter i Wåto och Torro, Närby och Fjärran, som av ålder där under lytt och legat eller ännu med Lag tillvinnas kan, hemulandes och tillägnandes det Jacob Hansson , hans hustru, barn och arvingar för en oklandrad egendom att njuta, behålla och besitta. Varöver Härads Rättens skötning och fasta begärdes. Fördenskull emedan de sex seland som hemmanet efter Jordeboken består av befunnes på tre Härads Ting vara frändom hembudne, som Lag fordrar, Näml. första gången de 23 februari 1698, andra gången den 3 november 1698, trdje gången den 20 Marti 1699, äre således Lagståndne i det ingen däremot något Lagligt klander fört. Ty dömde Rätten detta Jordeköp på sätt som sagt är fast att stå och aldrig återgå vid bot och plikt som Lag säger, och ändå stå som nu gjort och dömt är.

§ 22
Som Erich Nilsson i Fillingen inbördat Dombäcksmark av Cappelan Hr Jon Moman och de bägge på Gården och husen sökte värdering efter den gamla gården var avbrunnen och Hr Jon nya hus oppsatt. Alltså avsändes ifrån Rätten  Sex Nämndemän att bese husen  och dem värdera, vilka komme tillbaka och oppgåve sig hava värderat vart hus för sig, vilka göra tillsammans 109 daler kmt förutan Wallboden, som intet är värderad, och den nya byggningen halvarbetad till väggarna som de särdeles skattat för 30 daler kmt. Dessutom har Hr Jon huggit och tillhopa fört något Timmer i Skogen, inemot 100 Stockar, 40 Klovar och 30 bjälkar, jämväl låtit oppkasta nya diken 285 famnar, som han fordrar betalning före. Över vilken värdering och vedergällning de vore stridige, som bilades dem emellan på följande sätt:

1.att efter den gamla Gården varit till Hr Jon sålder för 103 daler, så måste husen som hani stället för de avbrände ånyo oppsatt vid de flera hus som höra under hemmanet och värderingsmännerna skattat för 109 daler kmt undantagande Stommen av den stora byggningen, gå under samma pris och värdering, och Hr Jon avföra den begynte stora byggningen, som Erich Nilsson intet kan betjäna sig av. På vilket sätt ingendera kommer att betala något till den andra på husen.

2.Det huggne och tillhopa förde timret i Skogen behåller Erich Nilsson, men klovarna och bjälkarna Hr Jon för sitt arbete, då han ej heller bör vidare räkna andra förbättringar på hemmanet med dikande och annat.

3.Av Nylandet behåller Hr Jon Rågen för utsäde och arbete, men Erich Nilsson halmen för Landet.

Varmed de å bägge sidor voro nöjde, och dömdes fast att hålla dem emellan, så att ingendera den andra något klandra hädanefter må göra över husbyggnad eller förbättringar på Dombäcksmarcks hemmanet.

§ 23
Fiskarehamnar i Grunsunda, Långholmen och Granskär ligga utför Ultrå byägor vid pass 1/3 mil ifrån fasta landet, varest Fiskare ifrån Sörstädren ligga och giva i Landlega Sex marker kmt av Båten och i Bodlega 6 marker kmt till Ultrå byemän, som sig den rättigheten tillägna, såsom bem.te hamnar skulle lyda under deras by. Men byn är revad och förmedlad år ?? (plats lämnad för årtalet) då han på skatten fått ?? seland (plats lämnad för selandstalet) avslag, och nämnes inga hamnar under byn. Somliga år ligger där 10 ā 12 främmande fiskare. Långron i Normaling berättas höra under Cronan, för vilken skattas årlig till Cronan 42 daler kmt. Snödan eller Degerskär är ett Fiskareskär, för vilket skattas 4 lispund  Siällspeck.