Anno 1700 den 19 Februari sattes Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grundsunda och Normalings Socknar i Gästgivaregården i Önskan, widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman och följande Nämnd

§ 1
Uti saken emellan Hust: Margeta Johansdotter i Banafiähl med sina barn kärande, och grannhustron Märit Olofsdotter svarande , angående vitesmål och beskyllningar som tvistas om, är detta Rättens dom

Det har hust: Märit Olofsdotter i Banafiähl förleden höst vid Simonsmässtiden mist ett får ute på marken, för vilket får hon beskyllt grannhustron hustru Märit Johansdotter och dess barn, att de det skall stulit och slaktat i sin gård, jämväl att h: Märits dotter Karin skall mjölkat hennes ko i fähuset, vartill så hust.Märit Johansdotter som Karin neka och påstå att hustro Märit för sådant grovt tillmäle som deras ära angår måtte varda ansedder med vederbörligt straff till deras äras reparation. Så emedan hust: Märit Olofsdotter jämväl nu inför Rätten utlåtit att hon hållit och än håller hust. Margeta Johansdotter misstänkt för sitt bortkomne får, och i lika måtto att dottern Karin skall mjölkat kon, och likväl till sådana beskyllningar inga andra skäl haver än att en Lapp vid namn Anders Jonsson skall sådant för henne sagt. Ty göres Margeta Johansdotter, som eljest haver av sina grannar ett gott lovord med sina barn för sådan beskyllning fri, och hust: Märit Olofsdotter, som jämväl i den måttan straffader är, att hon ålitt och följt spåmans råd förfallen att plikta 40 marker Silvermynt efter det 20 Cap: Tingmb:

§ 2
Rannsakades över öde i detta Tingelag då det intygades att följande hemman legat alldeles obärgade år 1699, Nämligen
Normalings socken ett 20-tal hemman

Grundsunda Socken
Gomark  4 seland, så gammalt öde attingen minns när det är nyttjat. Ligger för fäfot, har samma beskaffenhet som förr.

Ahrnäs Socken 12 hemman

§ 3
Tionderäknaren Johan Pehrsson i Finna angav sig befunnit under Tionde Räknande förledit år 1699 att grannen Erich Pehrsson i Finna skylat över ordningen, Näml. fem skylar med fjorton band och fem skylar med tretton band, Dito en skyl femton band som gör tillsammans 18 band. Bem.te Erich Pehrsson pådet sättet sökt undansnilla tionden, vilket Erich Pehrsson ej heller undfalla kunde efter sådant i själva verket är synt och oppenbart vordet, ehuruväl han i förstone ville skjuta skulden på sonen, som en gosse är om femton år lika som han av ovetenhet det gjort. Men då han vart tillsagder gossen framskaffa begav han sig där uti och bekände det vara sin skuld. Fördenskull skattade Rätten desse 18 band korn som således undan Tiondeordningen försnillade äre förbrutne under Cronan och Prosten beräknade för 24 öre smt, och Erich Pehrsson dömdes att plikta 9 marker Smt så i anledning av den 9 puncten i Tionde Ordinantien som det 9 Cap: Tjuva Balken Landslagen.

§ 5

Hr Jon Moman som köpt Olof Olofssons hemman i Dombäcksmarck och tredje resan oppbjuda låtit på Tinget den 20 marti 1699 kom för Rätten och begärade att Erich Nilsson i Fillingen, som på bem.te dato vunnit inlösen såsom bördeman måtte tillhållas antingen göra lösen med fulla penningar eller njuta fasta på jorden.

Resolutio.  Där intet Erich Nilsson  inom den 11 marti nästkommande  PRESENTERAR  penningar till inlösen efter köpet bliver Hr Jon fast på hemmanet efter Lag.

Över  MELIORATIONER  kunna de varandra tilltala när lösen är skedder.

§ 6
Det har Sakris Pehrsson  i Killingnäs den 8 februari sistledne på tillstånd insatt sin häst uti Lars Abrahamssons i Afwan Stall, där hästen stått över Natten. Om morgon då honom gavs foder var ha n hel frisk och färdig, men liten stund därefter har Jonas Nilsson och Pehr Nilsson i Lunde insatt sina hästar i samma stall och genast har Olof Larsson i Ultrå hört i stallen ett stort buller det han kungjorde i stuvan, då Jonas och Pehr löpa i stallen och sina hästar uttaga. Men Zakris Pehrssons häst låg i rummet och rådde intet med huvudet, och sedan han något slängt sig är bleven död. Nu håller Zakris Pehrsson så före, att Pehr Nilssons häst, som var satter tillhopa med hans häst inom en stång varit vållande till hästens död oxh påstår att han honom hästen betala måtte, men Jonas Nilsson och Pehr Nilsson förmena Zakris Pehrssons häst av någon annan invärtes sjukdom är bleven död som deras hästar intet varit orsaken till. Vilket Rätten undersökte, och därpå saken i övervägande togs, prövandes för skäligt, att där icke Jon Nilsson och Pehr Nilsson, som insatt sina hästar i Stallen tillhopa med Sakris Pehrssons häst kunna med själv sine eder fria sine hästar, att de intet varit vållande till Sakris Pehrsons häst död bliver de sakfallne betala Sakris Pehrsson halva skadan  med 16 daler kmt efter det 46 Cap: Byggb: L:L: Efter avsagden dom avlade Jon Nilsson eden för sin häst att han intet varit vållande till Sakris Pehrssons häst död. Men Pehr Nilsson var i egen person intet tillstädes, varför honom efterläts eden göra på nästa Ting om han sig därtill understår.

§ 7
Befallningsman Välbetrodde Olof Westman på Mantals Commissarien Välbetrodde Joachim Weilands vägnar i anledning av dess skrivelse, angav Erich Pehrsson i Könsa, att han vid sista Mantalsskrivning undandölt tvenne Personer, Näml. en Son och en Dotter, som skola hava sina laga år, begärandes att icke allena Erich Pehrsson måtte varda ansedder med vederbörligt straff efter Mantalsskrivnings Instruction, utan jämväl Tolvmän som kunskap om sådant haft och det icke uppgivit. Vartill Erich Pehrsson svarade sig obekant vara att sonen och dottern skulle vara komne till sine laga år så att de kunde skrivas, varandes ännu oviss därom. Tolvmän sade sig intet så noga kunna veta vart och ett barns ålder i Socknen, utan föräldrar själva om sådant vara bekymrade. Att erfara vissheten om desse Personers ålder lät Rätten förnimma av Kyrkoherden Mag: Erich Diupedium om det finns antecknat när desse Erich Pehrssons barn äre Christnade och finge hans skriftliga Attest, att sonen Pehr Erichsson är Christnader den 1 Juli 1683 och dottern Karin den 17 Augusti 1684, som för Erich Pehrsson opplästes, då han sade sig intet minnas sådant, ej heller efter räknat, önskandes att någon velat honom därom påminna. Förebärandes sin ovetenhet. Vilket fördenskull sattes under Nämndens betänkande, som efter något överläggande sade sig intet kunna frikänna Erich Pehrsson, att han icke vetat sin sons ålder, och det han i minstone vid sista Mantalsskrivning bort angivas och skrivas efter han  1 1/2 år dens laga tid överskjuter, så att det en alltför grov ovetenhet eljest vore, som intet kan ursäktas emedan han borde veta sitt barns ålder. Men att han intet kunnat veta dotterns ålder som allena är 15 år och några månader, synes vara någorlunda likmätigt. Anbelangande Tolvmännen av Grundsunda Socken hålles de för oskyldige i detta mål efter det intet möjeligt är att de kunna minnas vart och ett Barns ålder i Socknen, utan den åhågan påligger barnens föräldrar. Varpå Erich Pehrsson dömdes icke allena att betala återstående Qwarntull för desse sine barn, utan också att plikta 20 daler Silver mynt efter den 10 puncten i Mantalsskrivnings Instruction sig själv och androm till varning.

§ 10
Olof Andersson i Högen lät tredje resan oppbjuda Hr Erich Diupedii hemman i Högen bestående av 6 1/4  sel i själva bolbyn och 2 1/10 sel i utbyn Gomersta som han köpt av Schul Erichsson Skalck för 210 daler kmt den 12 Marti1699.

§  16
Olof Jonsson i Banafiäl insinuerade i Rätten  det Testamente som svärmodern hustru Segrid Olofsdotter till honom gjort den 5 september 1694, begärandes njuta detsamma tillgodo efter han sytningen fullgjort och hustru Segrid genom sin död samma Testamente bestyrkt, vilket han ock så vida kan komma att njuta som ingen av släkten inom Natt och År det gitter med skäl  åtala och återdriva, till vilken ända det nu Publiceras och Protokolleras i följe av Testaments Förordningen.

§ 18
Det  PACTUM  RECIPROCUM  som Pehr Erichsson och hust: Brita i Dombäck sin emellan gjort, att vilken den andra kommer att överleva skall njuta all egendomen i livstiden. Protokollerades andra gången.

§ 20
Jacob Hansson i Banafiäl begärde att Nils Pehrsson i Dombäck måtte sig förklara huru mycket han njutit av de - 68 daler 16 öre som han och Olof Schulsson qwitterat Borgaren i Hernösandh Erich Jonsson den 26 September 1688 på till köps tagne Strömming. Det Nils Pehrsson också gjorde betygandes sig intet mera oppburit eller njutit av Erich Jonsson än 15 daler kmt reda penningar och 200 Tegel för 5 daler kmt som gör 20 daler tillhopa, det han med ed anböd sig besanna.

§ 21
Till förmyndare för Olof Jonssons i Baggård Barn å fäderne tillordnades Johan Eliesson i Stensätter, Näml: för sonen och Anders Persson i Hummelholm med Påhl Andersson för flickorne, efter Morbrodern är Långväga härifrån.