Anno 1702 den 27 Augusti sattes ordinarie Laga Ting med Allmogen av Normalings, Grunsunda och Ahrnäs Pastorater uti Önskans Gästgivaregård, widervarande Cronones Befallningman Välbetrodde Olof Westman och följande Nämndemän

 

§ 9

Befallningsman Välbetrodde Olof Westman angav Jon Mårtensson i Banafiäl, Erich Kielsson i Hörnsiö, Anders Larsson i Gommersta och Olof Johansson i Skiede, att de vist olydna vid EXECUTION för att de förmaningen oaktat vist en stor lomhet, vilka sig väl ursäkta ville. Men emedan icke allena Befallningsman själv utan och hans betjänte med flera betygade, att förberörde Personer intet gjorde sin skyldighet med hoorkåhnans avstraffande, ty dömdes de vardera saker till 3 marker SilfMt i anledning av det 33 Cap Tingmb.

 

§ 10

Uti saken emellan  COMMINISTERN  i Grunsunda Hr Jon Moman kärande och Nils Erichsson i Dombäcksmarck svarande, angående en Lego pigas städjande som tvistas om, är detta Rättens  dom.

Det klagar Hr Jon att Nils Erichsson i olaga tid fjorton dagar för Midsommaren statt hans piga Annika sig till tjänst för tillkommande år. Begärandes att som sådant löper emot Kongl Majts Stadga om Tjänstefolk och Legohjon Nils Erichsson måtte varda ansedder för den som tubbat annars folk och Pigan påläggas förbliva vid sin tjänst över tillkommande år. Vartill Nils Erichsson svarade, att Pigan sig själv utbudit i Dombäcksmarck, och han aldrig lupit efter henne uti Hr Jons hus, utan på det villkoret givit henne Stadgepenningen om hon ifrån sin förra Husbonde med gott  MANEER  bleve ledig och lös, och vägrar intet att Pigan icke må bliva hos Hr Jon om henne så behagar. Anbelangande tiden som hon staddes, så hade alla då redan legt sitt folk och har aldrig hört Kongl Majts Stadga om Tjänstefolk oppläsas på det ena året han varit bonde, utan levat i den delen som andra. Vilket tal och gensvar Rätten tagit i övervägande, och ehuruväl Nils Erichsson genom detta sitt lejande handlat emot den 4. Puncten i Legofolks  ORDINANTIEN, likväl i anseende att ordningen av Predikstolen intet är vorden oppläster, som sluter av Kongl. Ordningen bjuder, och Nils Erichsson sin gjorde städja cederar och opphäver i wyrdnad av Kongl. Förordningen som sedermera är vorden av Predikstolen oppläsen, så att Hr Jon fritt stå sin Piga behålla i anseende till honom. Ty finner Rätten för skäligt Nils Erichsson i denna måtto för böterna befria, och Hr Jon må förena sig med sin Piga det bästa han gitter.

 

§ 11

Uti saken emellan  COMMINISTERN  Hr Jon Moman kärande och Nils Erichsson i Dombäcksmarck svarande, angående Båtsmanslega som tvistas om, är detta Rättens dom.

Det oppgiver Hr Jon att han vid Kyndersmäss tidenår 1700 för Dombäcksmarcks hemmanet jämte sina rotelagare legde en Fördubblingsbåtsman vid namn Pehr Pehrsson och till honom på ståndet betalt 10 daler 22 öre koppmt, men strax om Midfastan därefter måst avträda hemmanet till Nils Erichsson och därföre återfordrar av honom bem.te 10 daler 22 öre kmt efter han njutit karlens tjänst. Så ehuruväl Nils Erichsson häremot invänder att Hr Jon setat på hemmanet i 3 år och intet betalt någon annan Båtsman dess Stånd, viljandes häremot beräkna, vad han till denne Fördubbling vid avträde betalt, som Nils Erichsson allena ett år nyttjat innan han dödde. Likväl prövar Nämnden för skäligt att Nils Erichsson till Hr Jon betalar halvparten med 5 daler 11 öre kmt.

 

§ 15

Johan Tomsson i Ultrå kärade till Nils Schiulsson i Husom, att han år 1675 under hemmanet i Ultrå sålt honom en sjöbod i Långholmen, som intet hörde till hemmanet, jämväl en bod som grannen Anders Seffersson sig tillkänt och borttagit, samt ett bord, varemot ha ville avkorta 10 daler koppmt på köpskillingen. Men emedan Nils Schiulsson bevisade boden och bordet intet var infört i något köp, och om än där nämnes en sjöbod i Långholmen som intet hört uder hemmanet, så är förlängst allt sådant emellan arvingarna och Johan Tomsson likviderat och slättat år 1695 inför  GENERAL  MAJOREN  och Landshövdingen då arvingarna eftersatte på sin fordran 50 daler kmt. Fördenskull kan Johan Tomsson intet vidare njuta något avslag på köpskillingen.

 

§ 16

Johan Tomsson  i Ultrå lät tredje resan oppbjuda 7 seland hus och jord i Ultrå och Flerke, som han köpt av Nils Schulsson i Husom och dess broders Jon Schiulssons efterleverska hustru Märit för  67 daler Smt den 25 april1675.

 

 § 17

Olof Jonsson i Ofwansiö lät tredje resan oppbjuda Nils Olofssons i Dombäck hemman bestående av 7 seland som  Nils Olofsson honom i underpant satt emot 397 daler 10 öre kmt länte penningar.

 

§ 18

Uti saken emellan Nils Erichsson i Dombäcksmarck kärande, och Hr Jon Moman svarande, angående ett Svedjeland som tvistas om, är detta Rättens dom.

Det har Hr Jon Moman år 1699 medan han satt på Dombäcksmarcks hemmanet huggit en svedja den han om Sommaren år 1700 bränt och sått sedan han avträtt hemmanet till Nils Erichsson och nyttjat grödan av densamma år 1701. Nu har åter Hr Jon som sitter i Uthås detta år andra gången besått svedjan och vill än vidare den nyttja, det Nils Erichsson tycker för svårt vara, att en annan skall nyttja ägorna som han skattar. Så ehuruväl Hr Jon grundar sig härutinnan på  PRAXIN   här i orten med svedjeland, att den som ett svedjeland huggit skall få icke allena taga den första grödan, utan ock den andra gröda då hon bos fast han än flyttar ifrån hemmanet. Likväl som ett sådant bruk löper emot Lag, som förbjuder all åverkan inom annaars ägor och i sig ingen billighet förer. Ty blev Parterna emellan så bilagt av Rätten, att Nils Erichsson njuter halvparten av den gröda som kan falla det året av den utsådda Säden så att det Considereres såsom Hr Jon sått till halvparten hos Nils Erichsson på hans ägor, då Nils Erichsson så mycket bättre kan hålla vård om densamma, och vad osått är av svedjan besår Nils Erichsson.