Anno 1702 den 1 Marti sattes Laga Ting med Allmogen av Normalings, Grunsunda och Ahrnäs Pastorater uti önskan Gästgivaregård, då följande Nämndemän såte i Rätten

 

§ 18

Johan Erichsson i Qwafwe och Ahrnäs Socken för sig och sina grannar, kärade till Johan Pehrsson i Finna och Erich Pehrsson ibidem, att de olagligen tagit av sitt folk  3 1/2 fjärding strömming, som Gud dem med noten givit i Havstranden, begärandes därpå CORRECTION  efter Lag. Vartill Johan Pährsson och Erich Pehrsson i Finna svarade, att som deras folk droge not på deras Vatten , så vore de sinnade taga Noten av dem och all fisken, men på deras bön efterlät dem halvparten av fisken och släppte dem fri och lediga, varutinnan de förmena sig gjort dem en Lindring och ej något våldsverk, som de ohemult beklages före, påståendes att Johan Erichsson måtte varda ansedder med plikt för sin ogrundade klagan och betala dem för tidspilan och expenser. Så emedan Johan Erichsson i Qwafwe intet kan undfalla, att icke Vattnet hörer under Finna Landet, som de draga Noten på, ty göres Johan Pehrsson och Erich Pehrsson  fri för Johan Erichssons käran i detta mål, och Johan Pehrsson (eg. Johan Erichsson) förfallen att plikta för obevislig klagan 3 marker Silver Mynt i anledning av det 25 Cap: Byggningab: L:L: samt betala dem i tidspilla och expenser  3 daler 20 öre koppmt.

 

§ 19

Till förmyndare för Herman Jonssons i Kaasa barn å fäderne förordnades Farbrodern Erich Jonsson Lustigh.

 

§ 20

 Uti saken emellan Nils Nilsson i Skede och Pehr Nilsson i Åhs och Siähla  Socken  vice versa kärande och svarande, angående vanbruk på Skede hemmanet och hemmansköpets fullbordan som tvistas om, är detta Rättens  dom.

Pehr Nilsson i Åhs har opplåtit hemmanet i Skede bestående av  8 14/15 Seland till Nils Nilsson år 1699 som han hade 3 oppbud och Laga Stånd på för sine utlagde Penningar  100 daler kmt, varpå Nils Nilsson oppvisar sig betalt till Pehr Nilsson  32 daler 20 öre till Pehr Erichsson i Ällön  9 daler 19 öre, som dessutan  ARRESTERAT  43 daler så att 14 daler 23 öre skall allena återstå på köpet. Men Pehr Nilsson säger sig alltså bekommit  30 daler 26 öre och fordrar ännu  69 daler 6 öre. Och som Pehr Nilsson tränger Nils Nilsson efter betalningen, så praetenderar Nils Nilsson på tre års vanbruk som Pehr Nilsson skall gjort på hemmanet, varemot Pehr Nilsson opplägger Nils Nilssons köp av den 13 april 1699, varutinnan Nils Nilsson avsäger sig all praetention på vanbruk. Vilket allt Rätten tagit i överläggande, prövandes för skäligt, att som Nils Nilsson vid hemmanets emottagande intet låtit värdera vanbruket, utan genom sitt ingångne Contract med Pehr Nilsson avsagt sig allt åtal på något vanbruk. Ty göres Pehr Nilsson i den måttan fri för Nils Nilssons käran, och Nils Nilsson dömes Pehr Nilsson betala vad på köpskillingen kan återstå efter sluten räkning.

 

§ 21

Kyrkoherden i Grunsunda Ehrewyrdig Mag: Ericus Diupedius oppgav hurusom en piga i Siähla Socken Sara Äskilsdotter år 1701 låtit sig leja till årstjänst hos Kyrkoherden, men intet sig i tjänsten infunnit. Därföre Kyrkoherden påstår att bemälte piga eller den som henne ifrån hans tjänst hindrat måtte plikta och betala allt arbetes försummande, hinder och skada samt expenser. Sara Äslilsdotter var intet till svars utan dess gamla Husbonde Lantmätaren Välbetrodde Nils Spole på pigans sida inkom med sin skriftliga  PROTEST  att pigan var legder utur hans tjänst i otid emot Kongl Förordningar,  EXCIPERANDES  FORUM  förmenandes rätta forum vara i Siäla, där pigan är legder, varest visas kan med vittnen antingen han eller Kyrkoherden pigan olagligen statt. Så ehuruväl Kyrkoherden vill påstå pigan vara legder i Ahrnäs och henne ingen viss hemvist hava, och därföre borde här  COMPARERA  EXCIPERANDES   sig med Lantmätaren Spole intet hava i detta mål att beställa. Likväl emedan pigan Sara Äskilsdotter ännu är hos sin gamla Husbonde i Siähla, och tjänstefolket skattas hava sin hemvist där de tjäna, och hon eljest i Siähla födder är, ty prövar Rätten  FORUM  COMPETENS  i denna sak vara på Siäla Ting, såväl efter  PROCESSEN  att ACTOR  SEQVITAE  FORUM  bli som det 14 Cap: Köpmb: ll:

 

§ 22

Hr Jon Moman lät tredje resan oppbjuda Michel Olofssons hemman i Uthanåhs bestående av 9 1/5 seland i Bolbyn och 2 1/5 seland i Lackemarck som han köpt av Michel Olofsson för 356 daler 16 öre koppmt.

 

§ 23

Hust: Märit Jonsdotter i Skede begärte få inlösa 3 seland i Dombäcksmarck av Nils Erichsson efter Man Johan Olofsson hemmanet försålt. Men som hemmanet intet får rivas, alltså dömdes hust: Märits begäran i detta för olaglig.

 

§ 24

Olof Jonsson i Ofwansiö lät andra gången oppbjuda  7 seland hus och jord i Dombäck Nils Olofssons hemman, som han jämte en hop lösören satt Olof Jonsson i underpant emot 397 daler koppmt länte Penningar.

 

§ 25

Anders Johansson ifrån Högen angav sig vilja opprätta en  Rök  i  Gommersta, varest han redan på sina 2 1/10 seland begynt oppsätta några hus, begärandes få inlösa de 2 1/10 sel, som sonen Olof Andersson i Högen nu haver i Gommersta, jämväl 4/5 sel som Klockaren Erich Pehrsson i Könsa där nyttjar på det han måtte varda fullsutten att svara Cronan för en Rök. Så ehuruväl Olof Andersson i Högen sig opplade här emot, förebärandes denna utjord för Högen vara omistlig för skogens skull, jämväl Erich Persson i Könsa besvärade sig på sin hävd. Jämväl som av Jordeboken befanns, att Olof Anderssoni själva Bolbyn Högen tillhopa slagit tvenne hemman uti ett, och han såväl som Erich Pehrsson i Könsa äre fullsuttne på sina hemman utan Gommersta, ty vill Rätten denna Anders Johanssons begäran hava underställt Högvälborne Hr  GENERAL  MAJORNS   och Landshövdingens gottfinnande, om icke detta avhyste hemman Gommersta må besättas med åbo att svara för en Rök till Cronans räntors förbättring, på vilken händelse Olof Andersson i Högen och Erich Pehrsson i Könsa böra låta sig utlösa av Anders Johansson, som där tillförende jämte dem äger 2 1/10 seland, och sådant i följe av Kongl Majts förordning om avhyste hemmans bebyggande.

 

§ 26

Johan Olofsson i Könsa erkände sig vara skyldig på gjorde lån av Pehr Michelsson i Finna  15 daler 8 öre kmt som han dömdes till sonen Michel Pehrsson betala med 7 1/2 daler kmt i intresse och expenser.

 

§ 27

Östen Johansson i Skiede besvärade sig över gamle Sockenskrivaren och fjärdingskarlen Nils Olofsson, att han påförer honom 13 daler kmt i rest på 1698 års utlagor, som han intet kan vederkänna, emedan han om hösten år 1698 honom betalte 13 daler, då Nils Olofsson förde honom på Restlängden för 16 daler, vilka 16 daler kmt han betalte år 1699 till Befallningsmans skrivare Petter Kerckman. Vill alltså vara fri för Nils Olofssons krävande. Och som Häradsskrivaren Välbetrodde Ivar Grundel intygade det stämma överens med hållne rannsakning över Resten, så blev Resolverat att Östen Johansson bör vara fri för EXECUTION  intill dess Nils Olofsson bevisat sin fordring.