Anno 1703 den 14 Juni sattes ordinarie Laga Ting med Allmogen av Nohrmaling, Grunsunda och Ahrnäs Pastorater uti Önskan, vidervarande Cronones Befallningsman

Välbetrodde Olof Westman och vanlig Härads Nämnd

 

§ 13

Michel Olofsson i Banafiäl lät första gången oppbjuda 2 sel jord i Banafiähl, som grannen Jon Nilsson honom överlåtitår 1689 emot 60 daler  kmt, vilka 2 seland i Jordeboken stå införde uti Michel Olofssons hemman.

 

§ 18

Erik Persson Ångerman ifrån Torssillje för sig själv och såsom fullmäktig för sin svägerska hust. Karin Biörsdotter i Enköping jämte Johan Jonsson i Fanbyn och Olof Pehrsson i Uthanåhs kärade till sin Morbroder Olof Biörsson i Kasa om arv efter Mormodern hust: Märit Pehrsdotter i Kasa som för 16 år sedan är bleven död, förmodandes, att som hon efter Mans död fick 1/3 av all egendomen som Byteslängden lärer visa, och av den intet behövt stort förnöta efter Gud förskont henne för långsam sjukdom för än hon dödde, så lärer hon lämnat efter sig vackra Medel, som desse påstå att Olof Biörsson bör oppgiva at gå till delnings efter en rätt arvtäkt sedan begravningskostnaden är avdragen och betalter. Varemot Olof Biörsson opplade först sin Sal: Moders Testamente av den 10 decemb 1676, uti vilket hon oppgiver sig då vara 66 år gammal och redan i 13 års tid varit en änka , under vilken tid ålderdomen och sjukdomen så tilltagit, att hon intet vidare förmådde sig kläda och föda med sina händers arbete, därföre giver hon sig under sonen Olof Biörsson till föda och sytning, och däremot Testamenterar under honom sin egendom som hon menar bestiga efter Byteslängden till 200 daler kmt bestående uti några fasta ägor och lösören. Därjämte opplade Olof Biörsson Härads Rättens faste dombrev på samma Testamente av den 1 mars 1678, som Specificerar varuti egendomen består, Näml:  3 seland jord, 34 lod Silver, en Kopparkittel, 2 st Slagjärn, 4 st får, 4 st Getter, 4 st kor och en Wintrings oxe, och som sonen Olof Biörsson emot samma egendom antagit sin  moder föda och syta till döden, samt hederligen låta begrava, och trenne Olof Biörssons Systermän Näml: Jon Abrahamsson i Fanbyn, Pehr Håkansson i Uthanåhs och Erik Andersson i Öfwer Bursiö skriftligen med sina namn och bomärken tillstått och samtyckt till Testamente, så dömes det fast och kraftigt at stå, begärandes i anledning därav slippa desses tilltal, som så  långt efteråt komma sådant att kvälja och arv att fordra där ingen finns. Såehuruväl Erik Persson förmente sin svärfader Pehr Håkansson aldrig givit sitt samtycke därtill mindre Karin Biörsdotter i Enköping, som  ingen i sitt ställe här på orten haft, i vilken mening Johan Jonsson i Fanbyn jämte sin Moder var, Näml: att Jon Abrahamsson ej heller givit sitt samtycke till detta Testamente, och begärde se av vad fundament sådant är infört. Likväl emedan sådant för Rätten tillförende finnes vara bevis, och Olof Biörsson i tio års tid efter Testamentet sin Moder väl fött och underhållit uti hennes höga ålderdom och omsider med vederbörlig heder låtit komma till graven , förutan att han jämväl under de 13 åren Modren en änka varit för gjorde Testamente henne även tjänt, ty prövar Rätten Olof Biörsson intet vara förbunden vidare några skäl till erhållne samtycke på Testamente att bevisa, utan honom vara berättigad de oppnämnde Persedlar i Testamentsdomen okvalt njuta och behålla. Men skulle Modrens hust: Märits efterlåtenskap större vara, så bör sådant komma arvingarna till delnings.

 

§ 21

På förfrågan intygades att Jacob Hansson i Banafiäl, som är 70 år gammal givit hemmanet ifrån sig till sin måg Olof Olofsson och satt sig inhyses.


§ 22

Uti saken emellan Lars Hermansson i Husom kärande, och Nils Olofsson i Dombäck svarande angående handfånget gods som tvistas om, är detta Rättens dom.

Det oppgiver Lars Hermansson sig hava levererat till gamle fjärdingskarlen Nils Olofsson i Dombäck tvenne Nätting åttingar år 1698, att den ena leverera i Stadgan och den andra att sälja i Hernösand som Lars Hermansson påstår Nils Olofsson böra göra reda före och honom svara till. Men Nils Olofsson förebär sig allena emottagit av Lars Hermansson en åtting, den han säger sig i Hernösand levererat till Kyrtkoherden Mag Erick Diupedius och vill förvisa honom att hos Kyrkoherden söka sin vedergällning. Fördenskull att skilja denna tvist hemsköte parterna varandra eden, den Lars Hermansson med hand å bok avlade, att han tvenne åttingar om hösten 1698 levererat till Nils Olofsson, den ena att leverera i Stadgan och den andra att försälja, varpå dömdes att den ena åttingen eller Nättingkaggen bör Nils Olofsson kvittera Lars Hermansson på Stadgan och den andra betala med fem daler 20 örekopparmt eller tre Caroliner.

 

§ 23

Uti saken emellan Jon Mårtensson i Banafiäl och Erich Andrsson ibidem kärande, och Olof Jonsson i Banafiäl med Michel Michelsson ibm svarande, angående Tegemål i Slottessvedjor och Nyåkrar som tvistas om, är detta Rättens dom.

Om tillgångsland finnes och byens mulbete kan tåla flera intakor, böra de som över bristen klaga oppgöra åker och slått lika emot sina grannar och därigenom komma sig med dem till jämförings. Imedlertid njuter var och en sitt anlagde arbete och kostnad i det läge som det ligger. Men sedan var och en oppgjort sin del efter skatten och gjort den efter görligheten jämgod emot de andra, gånge sedan i Tegmål över allt, så i ondo som godo efter skatten i föje av det 41 Cap: Byggningab: ll:

 

§ 25

Uti saken emellan Johan Jonsson i Fanbyn kärande, och Svärfadren Jacob Hansson i Banafiäl svarande, angående vedergällning för tre års tjänst i gården som tvistas om, är detta Rättens dom:

Det klagar Johan Jonsson, att vid bytet efter Svärmodren måste han brista på arven 30 daler koppmt för åtnjutne Bröllop mot de andre syskonen och fick ingen lön för gjorde tjänst i gården tre års tid. Begärandes att Svärfadren kunde varda tillhållen att betala honom lönen efter han intet velat bestå honom Bröllops Kosten. Så ehuruväl Jacob Hansson i förstone ville alldeles neka till lönen, likväl anböd han omsider att giva honom 20 daler koppmt, det Johan Jonsson med tacksamhet antog.

 

§  26

Uti saken emellan Jon Olofsson ifrån Enköping med sin hustro Margeta Pehrsdotter kärande och Pehr Olofsson i Banafiäl svarande, angående inbördan eller Bördsrätts betalande för 8 seland Hus och Jord i Banafiäl som tvistas om, är detta Rättens dom:

Det har Jon Olofssons Svärfader Pehr Håkansson år 1667 inlöst sitt svärfaders hemman i Banafiäl 8 sel Hus och Jord av sina svågrar eller hustrobröder och det åter försålt år 1678 till hustrobrodern Pehr Olofsson. Nu vill Jon Olofsson genom sin hustro sådant köp återdriva och hemmanet inlösa igen, där han icke varder avskild med en nöjaktig Bördsrätt. Men emedan Pehr Håkansson hemmanet av sina svågrar opplöst, själv det tillbaka sålt till sin hustrobroder Pehr Olofsson och oppburit sin nöjaktiga betalning. Ty prövar Rätten Jon Olofsson med sin hustro ingen makt hava sådant köp återdriva, ej heller systerbarnen fog hava i så beskaffat mål fordra någon Bördsrätt av brodern.

 

§ 28

Uti saken emellan Olof Jonsson ifrån Bodom kärande och Olof Andersson i Högen svarande angående 6 1/4 seland Jords inbördan i Högen som tvistas om, är detta Rättens dom.

Det har hust. Sara Michelsdotter tillika med sin Man Schiul Erichsson år 1699 försålt fadershemmanet i Högen  6 1/4 seland för 170 daler 20 öre kmt till Olof Andersson, som Olof Andersson tredje resan oppbjuda låtit på Tinget den 20 februari 1700. Nu kommer Systerson Olof Jonsson och vill sin morfaders hemman inbörda, förebärandes sina föräldrar intet vara utlöste och Mostren hava sålt det hon intet betalt. Men emedan det intygades, att hust. Saras förre Man Jon Erichsson gått Båtsman för hemmanet och det i sin betalning opburit, därhos Olof Jonssons Moder hust. Lisbeta Michelsdotter själv uppgivit denne sin son vara 25 år gammal, som varit stadder hemma i Orten medan Olof Andersson hemmanet Lagfarit och inom  Laga tiden intet klander däremot fört, ej heller verkligen gjort inbördan. Ty kan Rätten inte vidare tillägna Olof Jonsson någon rättighet till detta hemmans inlösen, utan dömer honom sin rätt här till hava försummat i följe av det 8 Cap: Jordab:ll:

 

§ 33

Uti saken emellan Anders Johansson Broman för sig och sina Svågrar i Enköping genom Lars Hermansson i Huusom kärande, och Johan Tomsson i Ultrå svarande angående Jon Schiulssons hemmans i Ultrå inlösen, som tvistas om, är detta Rättens dom:

Det har Nils Schiulsson i Huusom såsom förmyndare för brodern Jon Schiulssons barn med Moderns hust: Märit Michelsdotters samtycke sålt Jon Schiulssons hemman i Ultrå  6 11/20 seland Hus och Jord till Jon Tomsson för 201 daler kmt den 25 april 1675, som Jon Tomsson tredje resan uppbjuda låtit på Tinget den 28 augusti 1702. Nu kommer Nils Schiulssons Måg Anders Jonsson Broman och klandrar till inlösen för sig och sina svågrar, där de icke vart avskilte med 130 daler kmt i Bördsrätten. Men för än Jon Tomsson vill utgiva en så stor Bördsrätt för ett vanbrukat hemman, vill han låta sig utlösa allenast han njuter betalning för gjorde förbättringar på hemmanet. Dock förentes han omsider med fullmäktigen Lars Hermansson att giva samteliga barnen 21 daler kmt i Bördsrätten jämte 2 daler 20 öre kmt i expenser, vilken förlikning fördenskull dömdes fast och ständig att stå.

 

§ 35

Lieutnanten Pehr Olofsson i Banafiäl lät andra gången oppbjuda 8 seland Hus och Jord i Banafiäl, som han köpt av Pehr Håkansson i Uthanåhs för 400 daler kmt år 1678, därhos givit honom 30 daler kmt i Bördsrätten, och som Pehr Håkanssons måg Pehr Pehrsson i Uthanåhs nyligen klandrat till inlösen har Pehr Olofsson givit honom en stilla eller i Bördsrätten 30 daler kmt, varigenom han samtyckt till sin svärfaders köp.