Agn1704H
Anno 1704 den 27 Juni sattes Laga Ting med allmogen av Ahrnäs, Grundunda och Normalings Patorater uti Önskan närvarade Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman och efterskrevne Nämndemän

 

§ 4

Michel Olofsson i Banafiäl lät tredje gången uppbjuda 2 seland Jord i Banafiäl som han köpt av grannen Jon  Nilsson för  60 daler kmt.

 

§ 5

Olof Nilsson i Skademarck lät andra gången oppbjuda 6 seland Hus och Jord i Skademarck som  han köpt av Schiul Olofsson  ibidem för 230 daler kopparmt den 22 februari 1704.

 

§ 13

Uti saken emellan Johan Schiulsson i Öden kärande, och Johan Johansson i Nordangissiö jämte sin hemulsman Schiul Andersson i Smedzbyen svarande angående betalning för 2 seland Jord samt några hus som tvistas om, är detta Rättens dom

Det fordrar Johan Schiulsson betalning för 2 seland jord i Nordangissiö  45 daler koppmt, för ett Loft 14 daler, en Kornlada 12 daler av Pehr Johansson   dess hemulsman Schiul Andersson. Men emedan  Schiul Andersson bevisar med Johan Schiulssons farfaders Nils Schiulssons bytesbrev år 1688, att sonen Schiul  Nilsson intet äger mera än 2 seland jord i sitt Möderne som han också oppburit betalning före. Ty kan Pehr Jonsson intet påläggas de andra 2 seland att betala. Men husen som stå för sig själv på en annan tomt och Pehr Johansson intet nyttjar må Johan Schiulsson använda sig till godo det bästa han gitter.

 

§ 19

Saken emellan Olof Nilsson och Olof Pehrsson i Skademarck kärande , och den tredje grannen Olof Pehrsson svarande, angående 1 1/2 seland Jords inlösen, som tvistas om är detta Rättens dom:

Det har Olof Pehrssons fader Pehr Olofsson i Skademarck köpt 1 1/2 seland jord av sin grannes hemman år 1677 för 30 daler kmt som  SUCCESSORERNE  nu begära få återlösa, efter bem.te jord intet är lagfaren. Men som igenom sådant lösande hemmanen komma att rivas tvärs emot Konungens förbud, så kan Härads Rätten till sådant intet bevilja, utan dömer att desse 1 1/2 sel böra förbliva vid det hemman, som de i Jordeboken stå oppförde uti.

 

§ 24

Befallningsman Ährborne och Wälbetrodde Olof Westman framlade i Rätten ett Pantebrev daterat Ofwansiö den 22 juni år 1701 förmälandes hurusom Nils Olofsson i Dombäck under sin Fjärdingskarlstjänst är vorden till Cronan skyldig 397 daler 10 öre Koppmt för åren 1697 och 1698 och således vorden nödsakad opplåna så många penningar av Olof Jönsson i Ofwansiö, näml. 397 daler 10 öre Koppmt till denna skulds avbetalning, varemot han pantsatt till Olof Jönsson sitt hemman i Dombäck bestående av sju seland Hus och Jord, vilken Pant Olof Jönsson på tre Häradsting låtit ägaren och bördeman hembjuda, och som varken Nils Olofsson själv eller någon bördeman sig anbudit hemmanet att inlösa, utan Nils Olofsson det avträtt emot skulden, så har Olof Jönsson detta pantsatte hemman i Dombäck oppdragit Befallningsman välbetrodde Olof Westman emot samma Penningar 397 daler 10 öre kmt den 8 September 1703 med lika rätt som han på skedde Lagfarande att njuta, behålla och besitta. Över vilket allt Härads Rättens skötning och fasta begärdes. Fördenskull emedan denna Pant Nils Olofssons hemman i Dombäck befanns på tre Härads Ting vara oppbudit, Näml. första gången den 21 oktober 1701, andra gången den 3 mars 1702, tredje gången den 28 augusti 1702, ej heller är mera värt än det i betalning av ägaren blivit överlåtit, och ingen sig anbudit till dess inbördan så att Panten är vorden Lagstånden, ty dömmer Rätten dess 7 seland hus och jord i Dombäck med alla underhörige lägenheter i Wåto och Torro, Närby och Fjärran höra befallningsman Wälbetrodde Olof Westman, hans hustro, barn och arvingar till för en Lagfången egendom att njuta, behålla och  besitta i förmågo av det 7 Cap: Jordab:ll:

 

§ 27

Contributionslängderna  översågs-----------

Grundsunda:  Allmogens barn och tjänstefolk

24 Söner,  29 döttrar, 14 drängar, 43 pigor

Particular personers tjänstefolk

6 drängar, 9 pigor