AGN 1704  22 februari

 

Anno 1704 den 22 Februari sattes Laga Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och Nohrmalings Pastorater uti Önskan, widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof Westman och Nämndemän, som såte i Rätten

 

§ 11

Michel Olofsson i Banafiäl lät andra gången oppbjuda 2 seland Jord i Banafjäl, som han fått av grannen Jon Nilsson för 60 daler kmt.

§ 21

Anders Jonsson i Skiede och hust: Karin Johansdotter barnlöst folk har Testamenterat under varandra all sin egendom för den av dem att behålla som längst lever, som intecknades till så mycket större styrka.

 
§ 22

Olof Nilsson i Skademarck lät första gången oppbjuda 6 seland Hus och Jord i Skademarck, som han köpt av Schiul Olofsson ibidem för 230 daler kmt den 22 februari 1704 med betingan att hava Schiul Olofsson i husen så hädanefter som härtill.
 

§ 35

Nils Olofsson i Dombäck angav sig vilja opptaga ifrån öde Erich Johanssons hemman i Lögde Sex seland, anhållandes om någon frihet till dess opprättande ifrån ödesmålet. Varföre över dess beskaffenhet rannsakades och befanns att det öde blivit år 1700 i det Erich Johansson är bleven död i Båtsmanstjänsten och änkan intet förmått uppehålla hemmanet. Således har detta hemman legat öde åren 1700, 1701, 1702 och 1703, varigenom åkern år igengången, diken och gärdesgårdar förfallne, Slåtten Skogvuxen , husen nederrötte. Under byn är medelmåttig skog, gott mulbete, kvarnställe, fiskevatten. Till detta hemmans opprättande synes åboen behöva tre års frihet.
 

§ 37

Följande övertygades hava försummat vägabyggningen förleden höst in Septembri, Nämligen:

Olof Andersson i Kasa, två dagar, jämväl nu frånvarande, dock stämder.

Johan Nilsson i Ällön fyra dagar, Näml. den 7, 8, 9, 10 September, vill sig ursäkta med sitt arbete hemma vid gården.

Erich Pehrsson i Finna fyra dagar.

Nils Erichsson i Dombäcksmarck en dag.

Jon Mårtensson i Baanafjäl fyra dagar.

Nils Nilsson i Kaasa en dag.

Vilka fördenskull dömes för var dag de försummat att plikta  3 marker Smt som gör 48 marker Silfmt efter det 33 Cap: Tingmb:

 

§ 38

Schiul Mårtensson Ström fordrade uti Schiul Nilssons i Öden Sterbhus 100 daler kmt Capital och två års Intresse, då Johan Schiulsson , som hemmanet besitter opplade ett Inventarium på egendom och gäld  opprättad den 18 februari 1704, varefter egendomen i Löst och Fast allom skall bestiga till 223 daler 18 öre koppmt, men gälden efter som hon där upptages till 264 daler  9 1/2 öre koppmt, så att gälden på det sättet skall överstiga egendomen till 40 daler 23 1/2 öre kopparmt. Förmenandes Crditorerne böra brista Proportionaliter. Men emedan varken egendom eller gäld befanns fullkomligen vara opptagen efter 2 seland i Nordangissiö, som kosta 45 daler Koppmt vore utslutne, varandes egendomen dess utan mycket ringa värderad, och det Schiul Nilsson var skyldig Häradshövdingen Lars Stridsberg på Gomarcks  ARRENDE  efter sluten och underskreven  räkning alldeles utslutit, ty kunde sådant Johan Schiulssons anbud  intet godkännas, utan så framt Johan Schiulsson icke vill antaga svara all sin faders gäld måste egendomen gå under  AUCTION  till den mestbjudande.

 

§ 39

Länsman i Grunsunda angav Ällö byemän Pehr Erichsson och Johan Nilsson, att de förledne Sommar utsläppt Skogselden, som avbränt en stor del av deras byskog, och eljest gjort dem skada, till vilkens släckande tvenne resor folk varit sammankallade, första gången hela Grunsunda Socken, andra gången sånär halva Ahrnäs socken tillika med Grunsunda boerne, lämnandes under Rättens gottfinnande huru deras förseende skall varda ansett. Pehr Erichsson och Johan Nilsson tillstode och beklagade sin olycka i den måttan , berättandes att Johan Nilsson äger en liten svedja hemma vid byn, som han brände vid pass den 16 juni, och en annan svedja ägde bägge grannarna tillhopa Öster på Ön, som brändes några veckor efter. Den svedja som var vid byn stängdes innan elden kom ut av henne, då ingen kunde märka någon eld, den andra svedjan eller bolandet var på ön som påtändes några veckor efter brann allt med ett, emedan de tänkte även bränna för mulbeten, men kunde intet tro eller tänka, att elden skulle komma så vida at gå, då hjälp måste påkallas. I vilken beskaffenhet Rätten stannade i följande slut:

1./   Såsom Pehr Erichsson och Johan Nilsson Öster på Ön utsatt elden vid sitt boland till mulbetens rensande i en stark torka som tagit överhanden, att folk med stort besvär blivit sammankallad, att den hindra och dämpa, alltså plikta de för detta sitt förseende 20 marker Smt tillhopa.  Men

2./   Alldenstund Johan Nilsson allena varit vållande till den andra elden, som utkommit av hans svedja hemma vid byn, ty pliktar han för den allena särskilt 20 marker Silfmt, och drage skadan själva efter den 24 Puncten uti Kongl Majts Skogsordning år 1664.

 

§ 40

Pehr Olofsson i Banafiäl lät tredje resan oppbjuda 8 seland Hus och Jord i Banafjäl, som han köpt av Pehr Håkanssoni Uthanåhs för 400 daler kmt och givit bördsrätten 60 daler koppmt.