Anno 1705 den 20 Februari sattes Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och                             Normalings Pastorater, Widervarande Cronones Befallningsman Välbetrodde Olof                             Westman med vanlig Härads Nämnd

 

§ 1

Sedan Tinget var lyst oppläster Kongl Majts Placater allmogen till rättelse, Näml:  Husesynsordningen, Skogsordningen, Om  barnamord, Om humlegårdar, Om skogseldar, Om röveri på de Skeppsbrutna, Om Hus fattig underhåll, den 24 § av Seglationsordningen, Om Tjärutunnors rätta mått.

 

§ 2

Pehr Olofsson Helsing i Banafiäl lät till  så mycket större visshet i Häradsprotokollet inteckna att han vill att hans son Michel Pehrsson skall njuta i lön 10 daler kmt om året för den tjänst han gjort föräldrarna i gården ifrån år 1695, och så länge han det än gi---  vilken lön han skall hava att oppbära av faderns efterlåtenskap utan de andra arvingarnas hinder

 

§ 18

Olof Nilsson i Skademark lät tredje gången oppbjuda  6 sel hus och jord  i Skademark, som han köpt av Schiul Olofsson ibidem för 230 daler kmt den22 januari 1705.

 

§ 31

Uti saken emellan Olof Olofsson i Banafiäl på ena sidan kärande och Michel Michelsson  i Banafiäl på andra sidan svarande angående två seland jords inlösen i Banafjäl som tvistas om, är detta Rättens dom:

Det har Jon Nilsson i Banafiäl år 1689 försålt två seland jord av sitt hemman i Banafiäl till sin granne Michel Olofsson och sedan år 1698 sålt de övriga sex seland och gården till Jacob Hansson ifrån Dombäck, då han även giver honom lov att igenlösa desse två seland av Michel Olofsson att hemmanet må följas åt. Nu förekommer Jacob Hanssons måg Olof Olofsson och vill desse 2 seland inlösa av Michel Michelsson. Så ehuruväl Michel Michelsson invänder Olof Olofsson intet vara bördig till denna jord och påstår njuta sitt köp till godo. Likväl emedan desse 2 seland i Jordboken stå införder på Jacob Hanssons hemman jämväl i Båtsmansindelningen, ty som ingen ---ning där --- får tillstädjas genom hemmanens rivande dömmer Rätten att Olof Olofsson  må desse 2 seland inlösa för så många penningar som de till Michel Olofsson äre sålde, näml 60 daler kmt på det hemmanet må komma tillhopa efter Jordeboken och indelningen.

 

§ 33

Uti saken emellan Johan Nilsson i Ällön på ena sidan kärande och Pehr Erichsson i Ällön på andra sidan svarande angående en slåttes svedja som tvistas om, är detta Rättens dom:

Efter Anders Jonssons i Skiede intygan, som för Nio år sedan tjänt Erich Pehrsson i Ällön i 14 års tid, så har bägge grannarna haft var sin svedja bredevid varandra på stranden med hag skilda dem de rensat och ibland slagit så gegelhaget kunna avhålla boskapen, men nu klagar Johan Nilsson att grannen Pehr Erichsson åtta års tid slagit icke allena sin svedja, utan ock den svedja som hörde under hans hemman till det  Länsman jämte Anders Jonsson förledne sommar besett och skattat avbärgningen till en skrinna hö, påståendes varda föhulpen till sine rätta ägor igen, med vedergällning för gjorde avföring. Men som Pehr Erichsson förebär denna svedja intet vara inhägnader och den intet oftare slagit än något kunna vara oavbet  av Creatur såsom på en byallmänning ifrån vilken nyttjande han sin granne intet hindrat. Begärandes goda män som kunna plocka och dela dem emellan alla sådana lägenheter. Ty finner Rätten för skäligt att detta underställa sex goda mäns syn och prov efter Pehr Erichssons begäran i följe det 6 och 32 Cap: Byggningab: ll:

 

§ 34

Uti saken emellan Johan Nilsson i Ällön på ena sidan och Pehr Erichsson ibidem på andra sidan vice versa kärande och svarande angående tillvitelser som tvistas om, är detta Rättens dom:

1.Efter Johan Pehrssons i Finna bevittnande har Pehr Erichsson intet beskyllt Johan Nilssons tilltalan frågat huru kyla i skälet var inkommen, då Johan Nilsson förkast Per Erichsson att han velat stjäla och måst återbära, det Pehr Erichsson  UTERQVERAT  på det sättet, att han kallat Johan Nilsson en lagbunden ljugare, bett honom stryka sig om mun och gå hem, det ingendera undfalla kan. Fördenskull emedan detta allt i trättemål  och obetänksamhet är hänt, ty dömmes de bägge att plikta, Pehr Erichsson  sex marker S.mt. och Johan Nilsson 3 marker S.mt. efter det 43 Cap: Tingmb:

2.Alldenstund Johan Nilssons hustro Lisbeta Olofsdotter intet beskyllt sin grannes dotter Sigrid Pehrsdotter att hava stulit mjöl av sig, utan på hustru Dordi Ersdotters berättelse, att ett skäl mjöl skulle vara tagit utur Tunnan i Härbärge, allena sagt, att om så är, då har Segri det tagit. Men som hustru Dordi i sin berättelse slagit felt det hustru Lisbet sedan funnit  med sin oppkomst av sängen, att intet mera var tagit utur Tunnan än i huset oppgått som i skäl var anskyllandes Segrid, alltså kan Rätten sådant tal intet skatta för något vitesmål att beläggas med straff, helst hustru Lisbeta strax vid sin oppkomst gjort Sigrid fri för såcant.

3.Efter gjorde prov har Pehr Erichssons okrönte bissman, som Johan Nilsson sönderslagit varit 3 marker drygare än annat krönt bissman, som intet bort brukas. Likväl emedan Pehr Erichsson med detta sitt bissman låtit Olof Pehrsson i Finna väga Johan Nilssons översända smörpund, att  han kommit till korta på 3 marker, ty kan Rätten intet pålägga Johan Nilsson att betala Pehr Erichsson detta odugliga och orätta Bissman, som han för honom på detta sättet sönderslagit.

4.Det unga får, som Pehr Erichsson klagar för sig vara ihjälbitet av Johan Nilssons hund, antager Johan Nilsson att betala ändock det honom ovitterlig kan vara skett, som Johan Nilsson dömmes göra med 1 daler 16 öre kmt efter det 47 Cap: ByggB.ll.

5.Expenserna kunna oppgå  mot vart andra på ömse sidor.

 

§ 35

Uti saken emellan Lars Hermansson i Husum kärande och pigan Anna Olofsdotter jämte sin husbonde och broder Johan Olofsson i Uthåhs svarande, angående städja till årstjänst som tvistas om, är detta Rättens dom:

Det har Lars Hermanssons hustro i laga tid Sex veckor för Michaeli tillsport Johan Olfssons hustro om hon skulle hava sin piga Anna kvar till tjänsteåret som kommer, eller om hon skulle sälja henne, då Johan Olofssons hustro svarade sig intet tro det hon blir hos dem längre varpå Lars Hermanssons hustro strax efter städjer pigan den 11 augusti, när hon därpå Söndagen som var den 14 augusti råkar husbonden Johan Olofsson  på Kyrkovallen, säger hon för honom, att hon statt hans piga på hustrons tal och frågar honom, om han ville hava pigan kvar eller intet, då han svarar sig det intet kunna säja för än sedan kommer i hus. Lovar likväl inom afton säja visst svar, det han intet för åtta dagar efter då städjepenningen först återbjudes. Ty som den rätta städjetiden då redan var inne, när Lars Hermanssons hustro tilltalte såväl Annas husbondfolk som hene om städjan, då de redan bort vara visse därom antingen pigan skulle var kvar eller intet, och veta giva ett fullkomligt svar till den som dem tillsport därom, men de dragit Lars Hermanssons hustro wåhn på pigan, som själv tagit emot städjepenningen och den haft borta över 8 dagar. Ty dömmer Rätten, att Anna Olofsdotter bör träda i den tjänst som hon så lagligen sig stått hos Lars Hermansson, eljest betala honom i skadestånd en piglön Sju daler kmt efter den 4 och 6 Puncten i Stadgan om Tjänstfolk och Legohjon år 1686.

 

§ 40

Det Jordebyte som Johan Nilsson i Ällön och Olof Pehrsson i Uthås med varandra i så måtto gjort, att Johan Nilsson utgiver  14 1/6 seland hus och jord i Ällön smt 100 daler kmt reda penningar och igen bekommit av Olof Pehrsson 11 2/5 seland hus och jord i Uthanåhs, oppböds första gången.