Anno 1706 den 18 Juni hölls laga Ting med allmogen med Nordmaling , Grunsunda och Ahrnäss Socknar i Gästgivare Gården Önskan av Hr Häradshövdingen Stridsberg,då följande såte med honom i Rätten:

 

§ 7

Uti saken emellan Borgaren ifrån Nortällie Peh Andersson Ståhle kärande, och Johan Nilsson i Uthåss svarande, angående injurier som tvistas om, är detta Rättens dom.

Efter Lars Hermanssons i Huusom och Olof Anderssons i Högen edeliga intygan, har Johan Nilsson i Uthåss kommit tillsammans med Pehr Andersson Ståhle i gästgivaregården Önskan om en Söndag emot afton, då de förmedelst gjorde fordringar på bägge sidor begynt träta med varandra och Johan Nilsson sagt till Pehr Andersson: Som en skälm är du rester här ifrån orten en gång tillförende, och en ljugare är du. Det Johan Nilsson varken påstår eller kan bevisa. Fördenskull dömmes Johan Nilsson för detta sitt okväde att plikta 6 marker Smt efter det 43 Cap: Tingmb: och därhos betala Pehr Andersson i expenser 3 daler 24 öre kmt.

 

§ 33

Kyrkoherden Mag: Ericus Diupedius klagade sig över en del i församlingen som sträva emot att uppbygga det nederruttne redskapshuset och foderhuset, som äre sammanknytte och oppförde uti församlingen år 1699 ibland socknens hus. Klagade jämväl att bastugan och bodan, som och höra Socknen till äre alldeles förfallne. Begärande att Socknen måtte varda tillhållen sine hus förfärdiga, att för sin treska anses med plikt. Församlingens ledamöter förmente sig intet vara skyldige att hålla något redskapshus i Prästegården, fast de en gång för Kyrkoherden  till behag uppsatt. Men själva foderhuset har de intet så stort nekat att oppsätta och timret redan tillfört. Kyrkoherden sade för sig inte vara tillåtligt något ändra i husesynen efter behag, eljest torde förekomma honom till last i framtiden.

Resolutio:  Redskapshuset kan väl församlingen åbördas att hållas i Prästegården, efter det ej heller i de gamla husesynerna står oppfört ibland socknens hus, men foderhuset kan socknen intet undkomma, och som timret redan är framfört, så böra de ju förr ju hellre det förfärdiga innan slåttanden infaller. Sedan ock tillkommande vinter sammanföra timmer till den förfallne bastugans  förfärdigande, så framt de intet vilja varda ansedde med plikt efter den 32 § uti Kongl Husesynsordning av år 1681.

 

§ 39

Uti saken emellan Olof Nilsson i Cronön kärande och Olof Andersson i Högen svarande angående 56 famnars tackel som tvistas om är detta Rättens dom:

Det angiver Olof Nilsson att Olof Andersson för 17 år sedan uttagit hos honom  3 Llt nytt tackel bestående av 56 famnar tillhopa, som han varken återfått eller njutit betalning före. Begärandes att Olof Andersson måtte varda pålagder Tacklen betala med expenser. Vartill  Olof Andersson svarar, att hans intressent eller lagesman Kyrkoherden Sal: Erich Diupedius länt Tacklen av Olof Nilsson och han allena följt Kyrkoherdens dräng att Tacklen uttaga, så att han intet vill vara Olof Nilssons svareman i detta som i Prästegården en gång sina Tackel återfått och med vittnen kunnat bevisas om han i rättan tid fått stämning. Förebärandes dessutan, att han har fulla tackel på sin båt emot sin lagare, desse Olof Nilssons tackel förutan, av vilken beskaffenhet Rätten dömmer, att Olof Andersson till nästa Ting bör skaffa sin lagares Sterbhus jämte sig till svars för detta Tackel, där han icke själv allena vill för dem häfta efter det 17 Cap: RådstuguB:

 

§ 40

Olof Andersson i Högen och Lars Hermansson i Husom har haft någon oreda sinemellan, varöver de inför Rätten förliktes och sattes dem emellan 10 daler Smt i vite för den, som vidare yppar och förorsakar någon oreda.

 

§ 41

Sockenskrivaren Olof Andersson i Högen fordrade Olof Larsson i Ultrå för återstående Contribution på år 1704  5 daler 20 1/2 öre kmt, den Olof Larsson sade vara betalter den 22 September samma år och anböd sig till eden.  Men som Olof Andersson förebar att ordren om den dubbla Contribution intet vore kommen, så sköt Olof Larsson eden till honom, den Olof Andersson ock avlade med hand och bok, varpå Olof Larsson dömdes desse 5 daler  20 1/2 örekmt att betala med 3 daler kmt i expenser.