Anno 1706 den 19 februari sattes laga Ting med allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och Normalings Pastorater i Önskan, widervarande Cronones Befallningman Olof Westman med vanlig Härads Nämnd.

 

§ 42

Uti saken emellan Pehr Håkansson  i Sör Älgsiö kärande , och Jon Olofsson i Banafiäl svarande, angående besittningen av Banafiälshemmanet som tvistas om , är detta Rättens dom.

Det begärer Pehr Håckansson i Sörälgsiö nu som på förra Ting att komma till lotten med Jon Olofsson och hans bröder om besittningen på Morfadrens Tor Olofssons hemman i Banafiäl, påstående ingen laglig skillnad vara gjorder emellan deras föräldrar om besittningen, ehuruväl Morfadren så belovat i sin livstid, att mågen Olof Jonsson emot 60 daler kmt i bördsrätten skulle njuta besittningen, som  efter lag intet synes kunna hava någon kraft, ej heller samma 60 daler kmt erlagde, varemot Jon Olofsson förebär sin faders Olof Jonssons fordring hos Håckan Johansson redan år 1690 till 78 daler 16 öre jämte några flere små fordringar med vilken han förmenar bördsrätten förlängst vara betalter, och därpå honom och hans barn härintill tillhört jämväl härefter böra tillhöra efter Morfadrens förordning, Men som Pehr Håckansson invänder häremot, att Olof Jonssons fordran är opptagen ibland annan Håckan Johanssons gäld till betalnings av egendomen år 1690, vilken gäld efter Håckan Johansson är så stor, att den överstiger egendomen till 420 daler kmt, varemot ingen bördsrättighet är satter, ej heller sättas kan, och Olof Jonsson vara en Creditor i Håckan Johanssons Sterbhus, som jämte de andra i sin fordring bör brista, efter egendomen intet tillräcker, så föreslogs Parterna förening, då Jon Olofsson anböd utbetala till Pehr Håckansson de 60 daler kmt i Bördsrätten utan avräkning med sin faders fordran, vilket anbud Rätten prövade för skäligt, alldenstund Olof Jonsson och hans barn en så länglig tid varit i  POSSESSION  av detta hemman på Svärfaderns gjorde  DISPOSITION, varföre Jon Olofsson ock dömmes desse 60 daler kmt bördsrättspenningar till Pehr Håckansson i Sörälgsiö utbetala på det sättet, att han tillika med sina Syskon allena 30 daler kmt därav har att sätta emot sin faders Olof Jonssons fordring uti Håckan Johanssons i Älgsiö Sterbhus, som Pehr Håckansson sedan må tillhöra att själv likvidera över med de andra Creditorer och de övriga 30 daler genast Contant till Pehr Håckansson utbetala.

 

§ 44

Uti saken emellan Lars Nilsson i Husom kärande och hust. Sigrids i Fanbyn arvingar genom Erich Johansson i Fanbyn svarande angående begravningskostnad och Gäld efter Nils Schulsson i Husom som tvistas om, är dtta Rättens dom.

Av den redbaresta lösa egendom som  hust. Sigrid till sig tagit bör Lars Nilsson njuta i begravningskostnaden 45 daler kmt. Men det som Lars Nilsson betalt på gälden med Nils Schulsson levde kommer att räknas på det fasta efter accordet.