Anno 1707 d 21 october hölls Laga Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och Normalings Pastorater Gästgivare Gården Önskan, widervarande Cronones Befallningsman Välbe.de Hr Olof Westman med vanlig Härads Nämnd.

 

§ 7

Hust. Karin Larsdotter i Mosiö klagade sig gjort 3 Skjutsfärder när Västerbottens Regemente sist marcherade här igenom  och för dem ingen betalning njutit, begärandes varda förhulpen till sin betalning. Men emedan varken Länsman eller Sockenskrivaren vore tillstädes, som hållit räkenskap över skjutsen, ty kunde Härads Rätten intet vidare härtill göra än förmana dem ställa hustru Karin till frids utan vidare besvär.

 

§ 37

Lars Mickelsson i Hornön klagade att en stor del av hans gård vart olyckligen avbrände sistledne Vårfrudag när folket var till Kyrkan tillika med något av lösörorne, vilken skada på husen, Näml: Stugubyggningen, Stallen, Fähuset och Vedlidret det goda Män skattat till  232 daler kmt. Skadan på lösörorne beräknar han själv till 30 daler 20 öre kmt, och som grannens Pehr Olofssons hustru Anna Olofsdotter varit vållande till denna eldskada, genom det hon spillt elden utanför sin Bastugu, och därpå fastnat i Bastugun, varifrån vädret fört Elden inpå hans gård, alltså påstår Lars Mickelsson, att Pehr Olofsson måtte varda pålagder betala honom tagne skada på hus och lösöron efter skedde värdering och hans oppgivne, den han anbuder sig med ed bestyrka. Vartill Per Olofsson svarade sig aldrig vara mäktig denna Eldskada att betala, ändock han icke kan undfalla, att icke hustrun spillt elden utanför Bastugan, när hon honom emellan tvenne Spånor skulle bära ifrån Bastugan in i stugan med sig, och att Lars Mickelssons gård därigenom är råkad i Brand som han månne kunna räknas som full våda i anseende att elden blev av vädret förder ifrån Bastugan förbi andra husen på Lars Mickelssons gård, som var ett gott stycke därifrån. Anhållandes i ödmjukhet varda förhulpen att njuta Brandstod hjälp till skadans ersättande.

Vilket allt Rätten tagit i överläggande prövandes denne Eldskada vara timad genom Pehr Olofssons hustrus Anna Olofsdotter förvållande och vangömme, varföre hon också dömes av sin egendom till Lars Mickelsson betala skadan på husen efter skedde värdering med 232 daler kmt och på lösörorne efter Lars Mickelssons besvorne oppsats med 30 daler kmt i följe av det 36 Cap: Bygg b: L.L.  Jämväl hustru Anna Olofsdotter såsom oförmögen denna eldskada att fylla med eget, berättigad att njuta Brandstod hjälp av Häradet i förmågo av det 37 Cap: Byggninge B: L.L. till Gårdens upprättande åt Lars Mickelsson, Näml: 232 daler kmt på sätt som Kongl. Majst. förordningar förmår.

 

§ 39

Uti saken emellan Jon Olofsson i Banafiäl genom sin svåger Olof Olofsson i Önskan kärande, och Johan Jonsson i Fanbyn svarande angående penningars återbetalande på hemmansköp samt interesse och vite som tvistas om är detta Rättens dom.

Det har Johan Jonsson den 19 februari 1701 sålt Uthanåhs hemmanet till Jon Olofsson i Banafjäl för 279 daler  16 öre och oppburit av honom  på köpskillingen 90 daler kmt. Men som Johan Jonsson samma hemman tillförende oppdragit till köps åt en annan  vid namn Johan Olofsson, som var i  POSSESSION   av hemmanet, alltså kunde han intet hemula Jon Olofsson sitt senare köp, därföre Jon Olofsson påstår sine 40 daler återstå med intresse jämväl i köpskriften utfäste vite 30 daler Smt. Så ehuruväl Johan Jonsson påstår sig efter en månads förlopp budit Jon Olofsson sine penningar igen då han intet velat dem emottaga och söker sådant bestyrka med Johan Olofssons bevittnande. Likväl emedan Johan Jonsson intet satt penningarna ifrån sig utan hos sig behållit, ty dömmes han bemälte 190 daler kmt till Jon Olofsson att utbetala med 7 daler 20 öre kmt uti intresse och i stället för vite,som han i så måtto frikännes före att plikta 3 marker Smt för det han sålt tw---- ett ting efter det 14 Cap: Köpmåla B: Stl: samt betala i expenser 3 daler 24 öre kmt.

 

§ 42

Gamle Länsman Lars Törnberg citerad att svara för det han överfallit Befallningsmans Hr Westmans käresta i hennes hus på Brösta, så att hon för dess otidighet måst fly gården. Men Törnberg intet comparerat. Fördenskull han dömmes för stämnings försättande plikta 2 daler Smt efter den 2 § i Processen år 1695 och saken stå honom öppen, där han icke kan den avbedja.

 

§ 43

Befallningsman Wälbetrodde Olof Westman lät första gången oppbjuda 15 1/5 seland hus och jord i Brösta,  6 1/2 sel i Skortze, i Långåker 1/2 sel som han köpt av Lars Törnberg för 1000 daler kmt den 6 mars 1706.