AGN 1708  1 december

Anno1708 den 1 December sattes laga Tingmed allmogen av Nordmaling,  Grunsunda och Arnäs  PASTORATER  uti Befallningsmans Wälbet Olof Westmans närvaro och Nämnd.

 

Uti Nämndemannens Olof Erssons i Lögde ställe, som avlidit, antogs Isack Jacobsson i Moo efter avlagd domareed.

 

§ 3

Uppå Rättens föreslagne förlikning blevo Anders Jonsson  ifrån Bursiö  och dess hustrus Anna Larsdotters halvbroder Michel Persson ifrån Banafiäl således ense om det arv Anders Jonsson  å berörde hans hustrus vägnar fordrar efter sin framledne Svärmoder hustru Kierstin Persdotter, vars son med andra giftet Mickel Persson är, att såvida han Mickel Persson tillika med hans systers man Borgaren i Strängnäs Jonn Jacobsson nästledne sommar sins emellan Anders Jonsson ovitterligen skiftat sina framledne föräldrars kvarlåtenskap så i löst som fast, betalar Mickel Persson för sig och sin svåger till half systren Anna Persdotter uppå dess arvs  PRAETENTION  200 daler kmt förutan vad hon tillförende uppburit, varemot hennes man Anders Jonsson sig avsäger alll vidare talan på något arv efter bemte dess avledne Svärmoder. Fördenskull blev denne förberörde parter  emellan träffade förlikning av Rätten  CONFIRMERAT  och stadfäst. Dock förbehåller Mickel Persson sig att Lagl. söka sin svåger Borgaren Jon Jacobsson ifall han skulle vägra sig  PROPORTIONALITER  förskjuta till desse 200 daler kmt:s avbetalning.

 

§ 9

Isack Jacobsson i Moo by andrager för sin broder Erich Jacobssons ibidem vägnar att på det med Olof Johansson  och hans son Per Olofsson i Örböhle  d. 9 juni år 1706 träffade jordeköp, att hemmanet Örböhle skall återstå 203 daler 16 öre kmt då han allenast på köpeskolingen bekommit 4 daler, och som Olof Johansson tillika med Pär Olofsson hemmanet åter försålt d. 23 februari 1708 till Johan Matsson i Dombäcksmark för 210 daler, förrän de själva det betalt, påstår Isack Jacobsson, att samma resterande köpeskilling måtte hans bem.te bror av dem tilldömmas. Så emedan Olof Johansson detta hemman vid sin påkomne sjukdom alldeles till sonen Per Olofsson övergivit, den där sedermera det försålt men ej mera uppburit av Johan Mattsson än 3 caroliner, samt tillstår på köpeskillingen med Erich Jacobsson vara obetalt 203 daler 16 öre kmt, havandes intet annat att föebära än sin oförmögenhet, den honom ifrån betalningen ej befria kan.  Ty dömmer Rätten att därhos Per Olsson något till samma köpeskillings  CLARERANDE  ej vore att tillgå, så att Erich Jacobsson sin fyllnad bekomma kan , dess fader Olof Johansson då bära för bristen och det övriga svara och bestå Isack  Jacobsson uti Rättegångs omkostnad 3 daler kmt.

 

§ 13

Uti instämda saken emellan Båtsman Jon Blom för sin hustru Elisabeth Jönsdotter kärande, och Johan Nilsson i Uthanåhs svarande angående tillvitelse och okvädinsord, varom de tvista, är detta Rättens dom.

Det besvärar sig Båtsmannen Jon Blom huruledes Johan Nilsson i Uthanåhs i förledne våras uti Sal: Comminister Hr Jonas Momans gård om en Söndags afton kallat hans hustru, som där var inkommen, Tjuvracka, wallracka 0ch Tubberska, jämväl henne velat tillägga hava tagit  någon dråssa dun han mistat, med de ord: att den som med ett funnen, han bliver med Tio bunden, av vilket hon sig till sin ära finnes angripen, och därföre påstår där Johan Nilsson ej gitter sådant vad han henne tillagt bevisa, han med laga näpst måtte anses. Varemot ehuruväl Johan Nilsson förebär att han till sådane i hastighet fallne ord, han anledning därav fått, att det kläde, som hustru Kerstin i Husum genom sin dräng till pigan Anna hos Johan Nilsson i tjänst varande skickat, Hust Lispeta  av drängen för mat emottagit under vägen hemåt, fast hon det straxt oppgivit, och således förmodar det några böter därpå ej kan följa, när han föklarar hust. Elisabetta fri såväl för tjuvnaden, som att hava hans bortkomne dråssa tagit. Likväl som ifrån sådana oanständiga ord och beskyllningar var och en bör vara frikallat, enär sådant ej står till bevisande, och Johan Nilsson ej kan undfalla sig dessa ord fällt, men erkänner det i hastighet skett, och dem återtager, därhos förklarar sig intet veta annat än det som ärligt är med hustru Elisabet. Fördenskull i kraft av det 43 Cap: Tingmåla varder Johan Nilsson för vart okvädinsord saker till sine 3 marker Smt som  gör tillsammans 12 marker Smt och skyldig känd dessutan Jon Blom uti Rättegångs expenser betala 7 daler kopparmynt.

 

§ 16

Olof Pärsson i Ällön lät andra gången oppbjuda 14 1/6 seland hus och jord i Ällön som han sig tillbytt av Johan Nilson i Utanås emot 11 2/5 Sel hus och jord i Uthanåhs.

 

§ 24

Borgaren i Tårsilla Erich Pärsson Ångerman instämd av Olof Persson  uti Finna för vitesmål och okvädesord genom i Laga tid d 17 augusti 1708 utfärdat  CITATION  och på den själv gjorde  ANNOTATION  att han den bekommit, har nu varken själv eller genom sin fullmäktige sig inställt Olof Persson besagde mål tillsvars, varföre han pliktar i kraft av Rättegångs Processens  2 §  2 daler Smt.

 

§ 25

Alldensund Erich Persson i Finna tillstår och bekänner sig nästa Söndagen efter Påsk uti innevarande år kört med ett kopparplåtlass under Predikan till Skagehamn för Borgaren Johan Bröms i Luleå. Fördenskull i kraft av 11 § uti Kongl Förordning om Eder och Sabbatsbrott pliktar han sina 40 marker Smt.

 

§ 26

Uti saken emellan Johan Persson i Skademarck å ena sidan kärande och Olof Nilsson därsammastädes å den andra svarande angående förmån till Besittnings- och Inlösningsrätt av 6 sel jord i Skademarck, varom tvistas, är detta Rättens dom

Ehuruväl Johan Persson i Skademarck vill förmena sig vara berättigad att framför svaranden Olof Nilsson inlösa de 6 sel jord i Skademark, som denne nu åbor av orsak hans avledne fader Per Olofsson en lång tid hela hemmanet Skadesmarck bestående av 12 seland jord  besuttit, fast han omsider blivit nödsakad berörda 6 sel eller halva hemmanet, så för dyrtid, som oförmögenhet hela hemmanet av sina syskon att upplösa, till sin broder Siuhl Olsson  avstå, vilken samma 6 seland åter efter ingånget köp försålt till sin systerson eller syskonebarn Olof Nilsson, den där även nu en tid desse 6 sel brukat. Johan Persson dessutan av brodern och Olof Nilsson av Systern är.  Men alldenstund Olof Nilsson däremot opplägger köpeskriften  med Siul Olofsson , å vilken han trenne Laga oppbud erhållit, det sista den 21 februari 1705, inom vilken tid Johan Persson  intet något klander gjort, utan låtit sedan han myndig blivit, och till sina laga år kommen, oppbuden gå för sig , och köpet laga stånd vinna, varandes desse 6 seland jord för en rök i Jordboken  ANNOTERADE. Olof Nilsson dess utan jämväl en bördesman är, som hemmanet en tid  oppehållit. Fördenskull i kraft av 2 Cap: Jordabalken L:L: dömmer Rätten Johan Persson uti Skademarck sin talan på inlösen och närmare besittningen till bemte 6 sel  Jord i Skademark förlustig.

 

 § 34

Lars Hermansson i Husom lät till sin säkerhet inteckna honom emot 50 daler kmt länte penningar pantsatte 3 kor och 8 st får av hustru Margeta i Klingren, som oppböds henne till inlösen.                

 

 § 39

Vice Häradshövdingen Hr Haquin Stridsberg lät till sin faders Sal: Häradshövdingen Lars Stridsbergs Sterbhus säkerhet inteckna en av Befallningsman Välbetrodde Olof Westman d 19 juni 1695 Sal: Häradshövdingen och Siul Nilsson i Gomark emellan gjord sluten räkning, vars Saldo är 114 daler kmt flytande av hemmanet Gomarck, vilka penningar Siul Nilsson erkänt sig därföre skyldig vara och lovat betala, men sådant ej efterkommit.