AGN 1708  20 februari

 

Anno 1708 den 20 februari hölls laga Ting med Allmogen av Ahrnäs, Grunsunda och Mordmalings Pastorater, widervarande Cronones Befallningsman Wälbde Olof Westman med vanlig Härads Nämnd.

 

§ 4

Uti saken emellan Erich Andersson i Banafiähl och Anders Erichsson i Rafwesta på ena sidan kärande och Johan Pehrsson i Idbyn på andra sidan svarande angående arv och Testamente efter Nils Christophersson i Idbyn som tvistas om är detta Rättens dom.

Det har Nils Christophersson med sin hustrus samtycke d 22 februari 1698 Testamenterat under sin måg Johan Pehrsson  221 daler kmt av sin egendom emot föda och sytning i lifstiden, varpå han varit hos mågen till  midsommaren 1707, då han är bleven död. Nu förekommer de andra mågarna Erich Andersson och Anders Erichsson och vilja detta Testamente kullkasta såsom utan svärfaderns vilja och vetenskap gjort med begäran att komma till arvs med Johan  Pehrsson efter Svärfadern. Varemot Johan Pehrsson påstår njuta Testamente till goda i vedergällning för sytning och begravningskostnad, som äger 73 daler 12 öre kmt uti de Testamenterade221 daler kmt och allena är igen 146 daler 24 öre kmt, varemot Johan Pehrsson fött och oppehållit sin svärfader i nio års tid. Ty prövar Rätten för skäligt, att Johan Pehrsson desse 146 daler 24 öre kmt må njuta i vedergällning för erviste sytning och gjorde omkostnad på sin svärfaders begravning och det i föllje av det 31 Cap: Jorde B LL: Svärmodern råder sitt medan hon lever.

 

§ 27

Uti saken emellan Olof Nilsson i Öresund kärande och Olof Andersson i Högen svarande angående betalning för 56 famnar länt tackel och expenser som tvistas om är detta Rättens dom.

Det oppgiver Olof Nilsson, att den tiden Kyrkoherden Sal: Hr Erich Diupedius och Olof Andersson i Högen hade en haxe tillsammans för 17 eller 18 år sedan kom Olof Andersson och Kyrkoherdens dräng till honom och begärde till läns 56 famnar tackel, som de också finge på den CONDITION, att de vid återkomsten ifrån sin då ämnade resa skulle tacklen lika goda åter leverera, som intet skedde, utan sedan de tacklen nyttjat i tre års tid eller mera lägga dem in i Prästegården, och först efter 12 års förlopp kallar honom i Prästegården att där leverera honom tacklen igen, anbjudandes allena 4 öre på famn för lånet, det han intet kunde emottaga, efter tacklen var förnötte, sedan har han varken tackel eller Penningar bekommit ehuruväl därom ofta varit påmint. Begärandes nu, att Olof Andersson som tacklen uttog måtte varda pålagd dem betala med 18 daler  kmt som de kostade, samt 12 daler kmt i tidspilla och expenser. Så ehuruväl Olof Andersson vill förebära sig vara ombeden av Sal: Kyrkoherden att följa drängen till Olof Nilsson och på hans vägnar låna detta tackel efter för honom feltes tackel på hans anpart emot sin lagman i haxen, därföre Kyrkoherden också vid haxens avtacklande sedan han intet mera var bruklig Olof Nilssons tackel till sig tog och inlade uti en bod i Prästegården, där han också något efter anböd Olof Nilsson dem återtaga emot vedergällning för lånet, det Olof Nilsson intet ville, och således påstår Olof Nilsson hava sin man uti Kyrkoherden och intet i honom. Begärandes varda frikänd för Olof Nilssons käran i detta mål. Likväl emedan Olof Andersson jämte Kyrkoherdens dräng med samnad hand tagit tacklen av Olof Nilsson till låns, ty dömes Olof Andersson bem.te 56 famnar tackel, som skattas efter tjockleken hava i vikt 2 1/2 lispund att betala till Olof Nilsson med 12 daler kmt och 6 daler i tidspillan och expenser efter det 17 Cap: Rådstugs Balcken.

 

Efter avlagden dom sade Olof Andersson sig intet behöva allena betala tacklen, och därigenom  gjorde domkval. Därföre han sakfälltes att plikta 3 marker Smt efter det        Cap: Tingmål

 

§ 33

Befallningsman Wälbet.de Olof Westman lät andra gången oppbjuda 15 1/5 seland hus och jord i Brösta, 5 7/20 sel i Skortze, i Långåker halft seland som han köpt av Lars Törnberg för 1000 daler kmt  den 6 marti 1706.

 

§ 35

 På efterfrågan intygades att ödegodset Klyfznääs, som varit skattlagt för 4 seland legat för fäfot och alldeles obärgat år 1707 så väl som förra åren  långliga tider tillbaka, så att ingen vet när och av vilken det först ödelades, utböds om någon skulle vilja det opptaga mot en skälig skatt till Cronan, då Pehr Olofsson Gomarck anböd sig för detta gods vilja årlig skatta till Cronan 1 1/2 daler Silf Mt, och anmälte sig ingen som mera ville giva.

 

§ 36

Sara Larsdotter som tjänar hos Befallningsman på  Gidåback besvärade sig över Lars Törnberg, att han  utfört henne för en tjuv och påstod, att han antingen måtte bevisa henne någon tjuvnad hava begångit eller plikta för sitt grova tillmäle. Lars Törnberg exciperade sig intet vara citerad att svara Sara i detta mål, och intet minnas att han det sagt. Sara sade honom vara citerad genom Länsman i Ahrnäs Anders Johansson, det Törnberg intet ville tillstå. Och som intet bevis hade på stämningen, så blev saken oppsatter och pigans rätt henne reserverad till utförande på nästa Ting, dock frågades Törnberg, om han vill eller kan binda henne till tjuvnad, då han utlät sig intet annat veta med henne än det som ärligt är och intet kunna påminna sig, att han kallat henne tjuv.