Anno den 29 November hölls laga ting med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings Pastorater uti Gästgivargården Önskan, widervarande Befallningsman Wälbe.de Olof Wästman, då föjande Rätten.

                                                                                                                                                

§ 4

Samma dag lät Johan Persson ifrån Berg och Widbyggerå Socken andra gången oppbjuda 12  1/2 sel hus och jord i Högen, som han köpt av Olof Andersson i Högen för  720 daler kmt d. 11 marti 1710.

                                                                                                                                                

§ 23

Uti saken emellan Mickel Pärsson  ifrån Banafiäl kärande och Olof Johansson i Skede svarande, angående utlagornas erläggande för ett seland jord i Utgodset Wike varom tvistas, är detta Härads Rättens dom.

Det andrager Mickel Pärsson huru som han till Kongl. Majts och Cronan en tid betalt utlagorna för 1 sel jord i utgodset Wike, ändock Olof Johansson brukar och avbärgar samma seland under sitt hemman i Skede, begärandes att han som tillägnar sig jorden och där av nyttan haver måtte varda pålagd därav utgående utlagor att erlägga. Så emedan Olof Johansson tillstår så vara passerat och Mickel Pärssons begäran prövas skälig vara, ty dömmer Härads Rätten, att Olof Johansson måste erlägga utlagorna för detta seland jord i utgodset Wike, så länge han det avbärgar och under sitt hemman brukar.

 

§ 26

Samma dag lät änkan Märita Andersdotter i Gommersta i Rätten insinuera en skriftlig förening Dat. Önskan d. 1 December  uti innevarande 1710 lydande att hustru Märita Andersdotters broder Olof Andersson i Högen och svåger Erich Pehrsson i Könsa, hava av fri vilja opplåtit och försålt besittningsrätten på deras hemman i Gommersta bestående av 5 sel hus och jord till hustru Märita och hennes Måg Olof Johansson för 15 daler kmt, varöver Härads Rättens skötning och fasta begärdes. Så  emedan Olof Andersson  och Erich Persson närvarande icke allenast til---lade sig på förberörde sätt att hava köpslagat med hustru Märita Andersdotter och hennes Måg Olof Johansson om besittnigen på desse 5 sel hus och jord i Gommersta, utan ock giva dem tillstånd därpå med Härads Rättens  stadfästelse sig att förse låta, efter som inga flera syskon eller närmare bördemän äro. Ty dömde Härads Rätten denna förening fast och ständig och besittningen på bemälte 5 seland hus och jord i Gommersta hustru Märita Andersdotter, hennes barn och arvingar tillhöra  för en Lagfången egendom att njuta och behålla.