Anno 1710 d 20 juni hölls ordinarie Ting med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings Pastorater uti Gästgivargården Önska närvarande Befallningsmannen
Wälbetrodde  Olof Westman samt Nämndemän

 

§ 3

Samma dag lät Johan Persson ifrån Berg och Wedbyggerå Socken första gången oppbjuda 12  1/2 seland hus och jord i Högen, som han köpt av Olof Andersson därsammastädes för 720 daler kmt d. 11 Marti 1710.

                                                                                                                                                

§ 10

Samma dag oppropades Johan Nilsson i Utanås att utföra sin käran emot Olof Persson i Ällön angående något timmer, och som Johan Nilsson ej var tillstädes, så blev han sakfällt till 1 daler Smt för ett försummat opprop efter 1 § uti 1695 års Rättegångs Stadga.


§13

Samma dag lät hustru Margeta Andersdotter i Gommersta  INSINUERA   ett  TESTAMENTE, som hennes ålderstegne och sjuklige fader Anders Johansson därsammastädes till henne och hennes Måg Olof Jonsson gjort den 20 juni uti innevarande år 1710 på sin lösa och fasta egendom, att utan de övriga arvingarnas kval och åtal njuta, den hon samt Mågen än härefter skall honom i livstiden bevisa, som efter begäran Protocollerades på det ett sådant Testamente må kunnigt varda, och med tiden vinna laga kraft.

 

§17

Uti saken emellan Johan Nilsson ifrån Utanås på den ena sidan kärande, och Olof Pärsson ifrån Ällön på den andra svarande, angående betalning för 60 Timmerstockar och 5 tolfter bräder varom tvistas, är detta Härads Rättens dom.

Det har Johan Nilsson år 1705 då han  avträdde hemmanet Ällön till Olof Persson där lämnat 60 timmerstockar och 5 tolfter bräder, som Olof Persson till sin nytta använt, därföre påstår Johan Nilsson, att han måtte varda pålagd att betala timret och bräderna, samt rättegångsomkostnad. Så ehuruväl Olof Pehrsson vill förebära och invända, att Johan Nilssons hustru vid avträdet fordrat honom samma kvarlämnade timmer och bräder som ej vore nödige till gårdens  REPARATION, efter den nyss oppsatt var. Likväl emedan Johan Nilssson och hans hustru därtill alldeles neka, och Olof Pehrsson detta sitt föregivande med inga andra skäl än sin blotta talan, som ej kan vitsord givas, bestyrka kan, ty prövar Härads Rätten för skäligt, att han  Olof Pärsson bör betala timret med 4 öre kmt för var stock , och bräderna med  24 öre kmt Tolften, gör 11 daler  8 öre kmt, samt därhos bestå sin vederpart 3 daler 24 öre kmt Rättegångskostnad.

 

§19

Uti saken emellan Gästgivaren Olof Olofsson i Önska kärande, och Johan Olofsson i Utanås till svars CITERAD,  an gående 1 daler 16 öre kmt mellanlag  på ett kobyte de nästledne höst gjort, är detta Härads Rättens dom.

Alldenstund efter Johan Nilssons  i Utanås och pigan Annika Olofsdotters bevittnande Johan Olsson lovat Gästgivaren Olof Olofsson 1 daler 16 öre kmt i mellalag på ett kobyte, som de nästledne höst  med varandra gjort, och Johan Olofsson uppå undfången tidig stämning sig ej infunnit, icke heller något laga förfall till sitt uteblivande visa låtit, fördenskull dömmes han det utfästa mellanlaget 1 daler 16 öre kmt till Olof Olofsson att betala med 3 daler kmt i expenser, och därhos plikta 1 daler Smt för ett försummat opprop efter den 2 § uti 1695 års  PROCESS ordning.

 

§ 27

Tionderäknarna uti Grundsunda S  Johan Olofsson i Könsa, Olof Biörsson i Kaasa samt Nils Tobiesson i Brattfors avlade deras trohets ed. Och alldenstund Pär Olofsson i Godmark, Mickel Pärsson i Banafiäl och Zachris Pärsson i Killingsnäs, som även till Tionderäknare intygas Nämde vara efter Länmans Johan Fellmans tillsägelse i laga tid nu ej i Härads Rätten sig ej inställt samma ed att lägga, ty efter det 33 Cap Ting måla B plikta de 3 marker Smt vardera för vist Olydna.

 

§ 28

Samma dag infunno sig Rådmannen ifrån Nortelgie Wälachtat Anders Ståhl och Olof Pärsson i Ällön givande så skrift- som muntel. tillkänna, att de på föjande sätt sig förenat om  9 st Skötar som denne nästförflutne höst av honom emottagit att över vintern förvara, men emot försäkran låtit av vatten genom vårdslöshet fördärvas, Näml. att Olof Pärsson skall samma skötar och därav förorsakat skadestånd samt Rättegångsomkostnad utan någon vidare invändning med 58 daler kmt således betala, att han därpå åt hösten levererar 20 daler kmt, och nästkommande år 1711 även 20 daler kmt, samt resten 18 daler kmt år 1712, vilken förening också dömdes fast och ständig.

 

§ 29

Samma dag intygade Nämnden att Befallningsman Ehreborne och Wälbetrodde Olof Westman, som är boende i Giback och Grundsunda socken även äger ett skattehemman i byn Moo och Nordmalings Socken, vilken på Norra sidan närmast intill Grundsunda belägen är, varpå honom detta efter begäran till behörigt   ATTESTATUM  lämnar varder.