Anno 1711 den 2 December hölls ordinarie Härads Ting med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings Pastorater uti Gästgivaregården Önskan, samt nämndemän

 

§ 7

Erick Olofsson i Bodum har stämt Jöns Johansson  i Ellön om ett stallrum på Arnäs Kyrkovall, en Sjöbod och en Smedja, som han velat sälja ifrån Erick Olofssons hemman i Bodum, föregivandes sig desse hus undantagit och sig förbehållit, då han försålt berörde hemman till Erik Ersson i Smedsbyn, av vilken Erick Olofsson det sedermera köpt, varom de således blevo sin emellan väl förlikte, att som Jöns Johansson intet kan bevisa detta sitt föregivande, och Stallrummet av ålder hört under Erick Olofssons hemman i Bodum, Sjöboden och Smedjan jämväl uppå dess ägor byggde. Så skall Erick Olofsson dem hädanefter opåtalt njuta och behålla och Jöns Johansson till honom utgöra  6 daler kmt i rättegångsomkostnad. Vilken förlikning fördenskull dömdes fast och ständig.

 

§ 11

Anders Larsson i Sunnansiö och hans svåger Olof Jonsson i Gommersta, som varit stridige om  förmån till börden och besittningen på 5 sel hus och jord i Gommersta, gåve tillkänna sig vara väl förlikte i så måtto att Olof Jonsson antagit att betala 15 daler kmt till Svågern Anders Larsson för dess börd och besittning till desse 5 sel hus och jord i Gommersta, varemot denne avhänder sig och de sina all vidare rätt och talan på börden till sitt fasta Möderne i Gommersta, som han hemular och tillägnar Olof Jonsson, hans hustru, barn och arvingar att oklandrat njuta och behålla. Vilken förlikning fördenskull dömes fast och ständig.

 

§ 14

Johan Persson i Högen som besitter Olof Anderssons hemman i Högen bestående av 12  1/2 seland hus och kjord, vilket han d, 11 Marti 1710 av honom köpt för 720 daler kmt och Olof Jonsson i Gommersta, Anders Eriksson i Könsa, Erich Johansson i Fanbyn  samt Herman Johansson i Öden velat bördlösa, kom nu för Rätten och sade sig ingått fölikning med dem i så måtto, att Johan Persson skall giva dem 30 daler kmt tillsamman i stilla eller för deras bördsrätt till samma hemman, varmed de samtyckt till Olof Anderssons opprättade köp om hemmanet och avsagt sig all rätt därtill. Och alldenstund Olof Jonsson, Anders Erichsson, Erich Johansson tillika med Herman Johansson inför Rätten tillstodo sig således vara  förlikte med Johan Persson om deras börd till desse 12  1/2 sel hus och jord i Högen. Fördenskull dömdes samma förlikning fast och ständig att stå, så att ingen av dem den kvälja eller rygga må.