Anno 1711 den 25 februari sattes laga ting med allmogen av Arnäs, Grunsunda och Nordmalings Pastorater uti Gästgivargården Önskan vidervarandes nämnd.

   

§ 11

Samma dag lät Johan Persson ifrån Berg och Widbyggerå Socken tredje gången oppbjuda 12 msel hus och jord i Högen, som han köpt av Olof Andersson därsammastädes för 120 daler kmt den 11 Marti 1710.

                                                                                                                                                

§ 13

Uti saken emellan Lars Olofsson ifrån Finna på ena sidan kärande och Olof Pärsson ifrån Ällön på den andra svarande, angående en tredjedel av nyåkern Mannäset benämd, som Lars Olofsson under sitt hemman i Finna efter Kongl Jorde Placaterne söker wi----a, är detta Härads Rättens dom.

Det har framledne Nils Jöransson i Ällön för mera än femtio år tillbaka sig tillhandlat och köpt 1/3 av en Nyåker eller Korngärda Mannäset kallad, som är belägen söder om Finna by, och inom dess rå och Rör, för vilken han givit och betalt 17 daler kmt till avledne Johan Mattson i Finna. Nu förekommer Johan Mattsons Måg Lars Olofsson och begärer att bemälte  1/3 del av bemälte nyåkern Mannäset måtte till sin förra bolstad läggas tillbaka igen. Så ehuruväl Olof Persson, som framledne Nils Jöranssons hemman i Ällön nu för tiden besitter påstår att få njuta och behålla tredjedelen av berörde Nyåker, efter som Nils Jöransson därpå erhållit Härads Rättens dombrev d. 16 augusti år 1662, likväl emedan uti Kongl Majts nådige förordningar emot skattskyldig jords delning och förminskande av åren 1673 och 1677 förmäles, att de ifrån skattehemmanen avhänd och  ABALIENERADE  ägor skola läggas till sina rätta bolstäden igen, oaktat två laga faste vore givit. Ty i kraft av merhögstbem.te Kongl Förordningar dömmer Härads Rätten att ovanbem.te  1/3 av nyåkern eller korngärdan  kallad, som är belägen inom Finna byemäns Rå och Rör, bör läggas tillbaka under sin förra bolstad igen förutan någon lösen, i anseende till den nytta Ällö man  i långliga tider därav haft, och att hon ingen tunga eller skatt därföre dragit och utgjort.