AGN 1712 6 december
Bef.man Olof Westman

§ 15
Samma dag klagade Hans Olofsson ifrån Öden, att han nästledne sommar på skötrodden är vorden kallad Myl och Ärlös karl av pigan Kierstin Johansdotter i Högen, begärandes att hon för sådant obekvämt tal måtte varda ansedd med plikt, därhos pålagd att betala expenser. Så emedan Kierstin Johansdotter intet kunde undfalla sådant i hastighet hava sagt, som hon rättar och återkallar. Ty efter det 43 Cap: Tingmåla Balken skall hon Kierstin Johansdotter för okvädinsord plikta sine 3 marker Smt och betala 2 daler 16 öre kmt till Hans Olofsson uti förorsakad Rättegångsomkostnad.

§ 16
Samma dag efter något tvistande emellan Lars Olofsson i Finna kärande och hans grannar Jon Ersson och Olof Persson svarande angående någon vedergällning för den Rättegångs Omkostnad som Lars Olofsson använt på en tredjedel av Nyåkern Mannäset innan han den under Finna by återvunnit har på tinget den 26 febr 1711 förliktes desse Parter således , att Jon Ersson och Olof Persson skola uti bemälte Rättegångsomkostnad för deras andel utgöra och betala 4 daler 16 öre kmt vardera till Lars Olsson och sedan i PROPORTION av skatten samma nyåker sin emellan oppdela, vilken förlikning Härads Rätten också biföll och stadfäste.

§ 17
Samma dag klagade hustru Margeta Johansdotter ifrån Finna att Olof Pärsson därsmmastädes skall nästledne sommar i Fiskare Hamnen Tennviken beskyllt henne, att för mera än 20 år sedan hava stulit ett får ifrån honom och slaktat samt kallat henne Gårtjuv, påståendes att han för en sådan grov, dock obevislig beskyllning måtte Lagl plikta. Olof Persson tillstod sig förledne sommar i Teenviken hava sagt att hustru Margeta Johansdotter för någon tid sedan utur hans fähus stulit ett får och det slaktat, därhos förmenar sig kunna henne därtill övertyga genom vittnet Pehr Olofsson i Finna, som efter avlagd ed, emedan hustru Margeta intet sökte att jäva honom, berättade att för 27 år sedan vid pass togo denne Hustru Margetas avledne föräldrar Johan Mattsson och Elisabeta Jonsdotter i Finna ett av deras grannes Olof Perssons får och slaktade, och som det skedde av förseende, gåvo de honom straxt ett jämgott fär igen, då han intet talte mera därpå, utan var väl förnögder. Vittnet tillspordes om hustru Margeta tagit detta får av förseende? Svarade Nej, hennes Mor gjorde det. Frågades om honom vitterligt är, att hon stulit något får av Olof Persson ? Svarade sig det intet veta, ej heller förrän nu hört någon tala om sådant. Frågades, om hon eljest har gott namn om sig? Svarade ja, och att han intet vet något oärligt med henne. Mera sade Pehr Olofsson i detta mål ej hava att vittna, tog avträde.

Olof Persson tillspordes om han har någre flera vittnen uti denna sak att låta avhöra? Svarade Nej, dock påstod att hustru Margeta stulit fåret ifrån honom, och när man ytterligare frågade honom efter bevis därtill? svarade han sig inga hava. Men Nämnden gava henne det vittnesbörd, att hon alltid sig ärligen och väl såvida dem vitterligt är. Mera hade Parterna i denna saken ej att föredraga, utan toga avträde.

Resolutio.
Alldenstund Olof Persson i Finna med intet det ringaste skäl eller bevis har gittat fulltyga dess talan emot grannhustrun Margeta Johansdotter, att hon någon tid sedan utur hans fähus stulit ett får och slaktat, Ty i förmågo av det 20 Cap: Ting Måla Balken dömer Härads Rätten henne alldeles fri ifrån denna grova beskyllning, som Olof Persson velat henne tillägga, och honom att plikta 40 marker Smt.

§ 19
Befallningsman Wälbe.de Olof Westman anklagade hust: Karin Nilsdotter i Dombäck för det hon nästledne höst skall stulit 4 kålrötter utur hans kålgård vid Dombäck och därföre begärde på henne laga plikt, Vartill hust. Karin i förstone på det högsta nekade, men sedan Befallningsmans åberopade vittne drängen Olof Michelsson ifrån Dombäck efter avlagd ed med hand å bok vittnade, att hust. Karin omkring nästledne Mickelsmäss kommit gående utur Befallningsmans kålgård vid Dombäck och burit 4 stycken stora kålrötter, som hon där uppgrävit, måste hon tillstå och bekänna sig hava olovligen tagit desse 4 kålrötter utur berörde kålgård och hade intet annat till sin ursäkt att förebära, än sin svaghet. Fördenskull dömes hust. Karin bemälte 4 Kålrötter till Befallningsman Westman att betala med 1 marker Smt, därhos att plikta 3 marker Smt i förmågo av det 27 Cap: Tjuva B: L:L: jämväl att undergå avlösning i stillhet i Sacristian efter Kongl Majts Nådigste Förordning av d. 20 Maj 1699.

§ 20
Samma dag företrädde Kyrkoherden i Grundsunda Erewyrdig Herr Mag: Petrus Ström och sig högligen besvärade över sin åhörare Nils Nilsson i Kasa, som alltifrån år 1706 till 1712 inclusive ej skall levererat någon Tionde Strömming änkönt han årl. rott i Strömmingsfiske, utan givit spotske ord så ofta han därom blivit påmint, begärande varda förhulpen till rätt, och att Nils Nilsson måtte varda ansedd med plikt för denna sin treska, samt pålagd att betala förorsakad Rättegångs omkostnad, som hr Kyrkoherden till 6 daler kmt uti ingiven förteckning uppförer. Så ehuruväl Nils Nilsson ville förebära och invända, att han på någre år tillbaka ej brukat någon strömmingsrodd, och att Hr Kyrkoherden således ingen rätt därav haver att PRAETENDERA, likväl emedan Hr Kyrkoherden såvida övertygade honom att han måste tillstå sig årligen hava rott på en halv båt, Ty prövar Härads Rätten för skäligt, och den 1 § uti Kongl. Majts Nådigste Förordning om Prästerskapets oppbörd av år 1681 enligt, att Nils Nilsson bör till Hr Kyrkoherden Ström betala Strömmings Tionden ifrån år 1706 till denne tiden av en halv båt med 1 daler 16 öre kmt om året, gör 10 daler 16 öre kmt. Därtill med skall Nils Nilsson för sin i detta mål viste treska plikta 3 marker Smt i anledning av det 33 Cap: Tingmåla B: samt Rättegångs Omkostnad 4 daler 16 öre kmt till Hr Kyrkoherden utgöra.

§ 23
Till Härads Kistan i detta Tingelag, som är 1 1/2 aln lång, 3/8 qwarter bred, med 3 Lås Gångjärn och två Hörnjärn på vart hörn , samt handgrepar på var ända har Befallningsman Wälbetrodde Olof Westman nycklarna, och öppnade Kistan, varuti inga Kongl. förordningar, Riksdags besluter eller PUBLIQUE ACTER äro, ej heller Härads Medel, utan allena

1./ Räkenskaperna över samma medel i Ångermanlands Norra Contract ifrån år 1691 till 1710.

2./ Räkning över Tingsgästnigs Penningarna, och

3./ Härads Sigillet.

Men ifrån år 1710 till Datum äro Räkenskaperne över Häradsmedlen till Lands CONTOIRET av Befallningman insände likmätigt Högl. Kongl. Cammar Collegii Brev och Befallning av d. 26 Augusti 1710. Uppå tillfrågan om inga Räkningar över Häradsmedlen finnas läängre tillbaka än ifrån år 1691? Svarade Befallningsman och Nämnden Nej, ooch att de intet annat kunna förstå, än att de äre uti framledne Häradshövdingens Hr Lars Stridsbergs Sterbhus. Uti Arnäs Socken står ock en gammal Häradskista 1 3/4 aln lång, 3/4 aln bred, har tvenne små hörnjärn på vart hörn , gångjärn och ett innanlås med nyckel. Men däruti finnas inga Kongl Förordningar eller PUBLIQUE ACTER ej heller Häradsmedel.