Anno 1712 den 24 februari hölls ordinarie Häradsting med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings Pastorater uti Gästgivargården Önskan, närvarande Nämndemänne

§ 10
Uti saken emellan hustru Anna Abrahamsdotter i Öden på ena sidan kärande, och Anders Persson i Bölen på den andra svarande angående skuldfordran är detta Härads Rättens dom.
Det oppgiver h. Anna Abrahamsdotter, att borgaren i Köping Per Johansson skall i sin livstid länt 20 daler kmt av hennes framledne svärmoder hustru Karin Johansdotter i Öden och överlåtit henne i betalning sitt hos svågern Anders Persson återstående arv, vilket han esomoftast skall lovat till hustru Karin utleverera, att därav göra sig betalt eller måst förnöja henne, men ingendera delen efterkommit. Därföre påstår hustru Anna Abrahamsdotter desse 20 daler kmt av Anders Persson utbekomma. Så emedan Anders Persson intet kan undfalla sig vitterligt vara, att hans svåger Per Johansson någon tid sedan till läns tagit 20 daler kmt av hustru Karin Johansdotter med försäkran att njuta sin betalning av hans hos honom återstående arv, som emot hennes fordran svara kan, och att han lovat henne förnöjas fast han hit intill sådant verkl. ej gjort. Ty i anseende till så satte omständigheter bör Anders Persson betala berörde 20 daler kmt till hustru Anna Abrahamsdotter, vilka sedan kunna DESOURTERAS av Per Johanssons innestående arvsfordran.