AGN 1713 2 december
Gästgivargården Önskan

§ 3
Samma dag inkommo Tionderäknarne Unge Olof Pärsson i Skademark, Olof Jonsson i Gommersta, Johan Nilsson i Utanås, Olof Pärsson i Stensätter, Erich Andersson i Banafiäl, Nils Nilsson i Skede, Johan Persson i Nordangissiö och avlade deras trohetsed med hand å bok.

§ 10
Uti tvisten emellan Joen Ersson i Finna på ena sidan kärande, och Lars Olofsson därsammastädes på den andra svarande, angående skuldfordran, är detta Härads Rättens dom.

Det fordrar Joen Ersson 8 daler 16 öre kmt av lars Olofsson för sin andel av den Strömming, som de nästl. Sommar fått på de tre nätter de efter avtal rott ilag, påståendes varda förhulpen till sin betalning samt Rättegångs omkostnad. Och emedan Lars Olofsson omsider måste tillstå att Joen Ersson berörde tre n ätter rott ilag med honom, samt att 8 daler 16 öre kmt löper hans andel av den strömming de då fångat. Ty dömmer Härads Rätten att Lars Olofsson för desse 8 daler 16 öre kmt till Joen Ersson betala, med 3 daler kmt i expenser.

§ 11
Uti tvisten emellan Anders Pärsson i Ultrå och Olof Pärsson i Stensätter, som även en jordägare är i Ultrå kärande, samt Olof Biörsson och Nils Nilsson i Kasa svarande, angående Furumjölänget som käranderne under sina hemman söker att VINDICERA, är detta Härads Rättens dom.
Det berätta käranderna, att Kasa byemän skola en lång tid brukat och avbärgat Furumjölsänget, änskönt det efter Råskillnaden emellan Ultrå och Kasa, som tager sin begynnelse uti Svartvattenstjärnen, och sedan följer Kasa bäcken neder i Kasasjön skall vara på Ultrå ägor beläget, begärande att samma äng måtte till sin rätta bolstad och skattehemman läggas. Men Kasaboerne vilja intet längre följa bemälte bäck än ifrån Svartvattentjärnen till Kasa kvarnar och sedan gå linjerätt till en vik i Kasasjön, undret kallat, då bemälte äng inom deras skillnad skall komma att begripas. Så emedan desse parter å ingendera sidan hade någon bevis till deras oppgivne skillnad, Ty dömer Rätten till syn dem emellan, som åt sommaren kan hållas på dens omkostnad som tappar i följe av det 26 Cap: Byggninga B: L:L: