AGN 1713 3 mars
Grundsunda Prästgård
Bef.man Olof Westman

§ 8
Nils Pärsson i Finna har låtit till detta Ting CITERA Esaias Rasmusson i Skiede för otidigt Munbruk, och Bördsrätten till hans avledne faders Rasmus Samuelssons hemman i Utrå, bestående av 7 3/10 sel jord, som Nils Persson förledne vår försålt till Jon Johansson i Utrå för 187 daler kmt. Men nu inför Rätten förlikte på det sättet, att Esaias Rasmusson skall giva Nils Persson 5 daler kmt i Expenser, och hädanefter intet tala på Bördsrätten till fadershemmanet i Utrå, varföre denna förlikning också dömdes fast och ständig så att ingendera den andre häröver vidare kvälja och tilltala skall.

§ 10
Samma dag befanns Lars Olofsson i Finna vara skyldig 6 daler kmt till Olof Johansson i Skede på lönen, som han utfäst till honom för hans dräng Östen Östensson , då han förledet år blev tagen till Cronans Båtsman för Banafiälsrotan, vilka 6 daler kmt Lars Olofsson fördenskull dömes till Olof Johansson att betala, med 4 daler 16 öre kmt i förorsakat Rättegångs Omkostad.

§ 11
Uti saken emellan Olof Johansson i Skede och Mickel Pärsson i Banafiäl å egna och sina Rotelagares vägnar av den 5.e Rotan i Grundsunda Socken kärande, samt Johan Tomasson i Ultrå och Johan Esaiesson i Stensätter för sig och sina Rotelagare av den 4.e Rotan i samma Socken svarande, angående båtsmanslega, är detta Härads Rättens dom.

Det klagar Olof Johansson och Mickel Pärsson, att Rotebönderna av den 4.e Rotan ifrån dem tubbat och legt drängen Esaias Rasmusson till Båtsman, begärande få honom njuta och behålla av följande skäl:

1,/ Att han av dem och deras Rotefäller uti den 5.e Rotan självviljandes låtit lega sig till Båtsman långt för den 4.e Rotan honom statt.

2./ Att han straxt till Anders Jonsson i Skiede ifrån sig satt städjepenningen, som 4.e Rotan på honom narrat.

3./ Allt stadigt hållit sig till Rotebönderna av den 5.e Rotan och hos dem gästat.

4./ Efter hos dem intet Manskap finns, men uti den 4.e Rotan 3 drängar.

Så ehuruväl Johan Tomasson och Johan Elieson ville förebära och invända, att de med sina Rotelagare först statt drängen Esaias Rasmusson till Båtsman, likväl som de inga vittnen eller bevis till sådant hava och han närvarande därtill enständigt nekar, samt efter deras medgivande edeligen intygat, att han tagit båtsmanslegan av Rotebönderna uti den 5.e Rotan långt för än de lockade och övertalte honom, att av dem emottaga städjepenningen, som han genast ifrån sig satte till Anders Jonsson i Skiede. Alltså, och i anseende till så satte omständigheter prövs för rättvist, att ,Rotebönderna av den 5.e Rotan bör njuta och behålla drängen Esaias Rasmusson till båtsman.

§ 15
Uppbördsskrivaren Herman Grundberg har låtit CITERA hustru Ella i Skademark för det hon sagt för Kyrkoherden Hr Mag: Petrus Ström att Grundberg skall förleden Januari Månad i Sockenstugan hotat att taga tvenne drängar ifrån honom till Båtsman, men således förlikte, att Grundberg giver henne till, efter hon bedes om förlåtelse och tager sine ord igen. Vilken förlikning dömdes fast och ständig, så att ingendera den andra över detta mål vidare må kvälja.

§ 25
Samma dag inkom bonden Johan Persson ifrån Högen och berättade sig vara av Befallningsman Wälbetrodde Olof Westman anmodad att anklaga pigan Barbro Jonsdotter Moman i Utanås för det hon nästledit år i Maj Månad skall sagt, att Befallningmans dotter Jungfru Greta Westman heter Style, samt begärer att hon för sådant måtte varda ansedd med plikt. Men Barbro Moman ville ej tillstå sig hava berörde Jungfru kallat Style, därföre avhördes i detta mål instämde vittnen hustru Sara Mickelsdotter ifrån Högen och hustru Lispeta Jönsdotter ifrån Aspeå, av vilken hustru Sara på sin med hand å bok avlagd vittnes ed berättade, att när on förledit år 1712 i Maj Månad talade med pigan Barbro Moman hos hennes Moder hustru Elisabet Djupedia i Utanås sade bemälte piga, att Jungfru Greta Westman heter Style och Johan Perssons i Högen dotter Märeta sade några dagar sedan, att pigan Annika i Grundsunda Prästegård heter Renkalven. Hustru Sara tillspordes av vad tillfälle de komme att tala om Jungfru Westman? Svarade sig det ej minnas, och att hon ej har något mera i denna sak att vittna, tog avträde. Hustru Lispeta Jönsdotters edeliga utsagu är denna, att då hon av berörde hustru Sara Mickelsdotter nästl. är i Maj månad voro i Uthanås och ibland annat talade med pigan Barbro Moman om Jungfru Greta Westman, sade Barbro, att hon heter Style. Mera lade hon intet om, ej heller frågade jag därefter.

Barbro Moman förehölls att bekänna och tillstå, om hon icke sagt att Jungfru Westman heter Style, och vad orsken därtill är? Vartill hon svarade sig omöjligen kunna sådant minnas, och tog därmed avträde.

Resolutio
Ehuruväl pigan Barbro Jonsdotter Moman i Utanås ej vill tillstå sig hava Befallningsmans Wälb. Olof Westmans dotter Jungfru Greta Style kallat, likväl emedan hustru Sara Mickelsdotter ifrån Högen och hustru Lispeta Jönsdotter ifrån Aspeå efter avlagd ed vittnat att Barbro Moman förledit år 1712 i Maj månad för dem sagt, att bemälte Jungfru heter Style. Ty i anledning av 43 Cap: Tingmåla B: skall hon för slikt okvädi plikta 3 marker Smt.

§ 26
Uppå Johan Perssons i Högen och Erich Nilssons i Fillingen begäran förordnades Nämndemännen Johan Tomesson i Ultrå, Per Olofsson i Järfwe, Lars Hermansson i Husom och Mickel Jonsson i Bodum att instundande sommar uppgå råskillnaden emellan Högen och Fillingen, varefter skifteshagan sedan bör inrättas desse byar emellan i skog och mark. Imedlertid bör Johan Pärsson genom vallhjon avhålla sina kreatur, att de ej göra Erich Nilsson någon skada på hans ägor.

§ 27
Samma dag företrädde Zachris Pärs i Killingnäs, Östen Johanson i Skiede, Jon Ersson , Lars Olofsson och Pär Olofsson den yngre i Finna, inläggande en skrift av innehåll att Pär Olofssons den äldre i Finna son Lars Pärsson Qwick, skall i begynnelsen av år 1689 utgått Båtsman för deras Rota, som är den 6.e i Grundsunda Socken, men kommit straxt hem och gästat hos dem intill Bartholomaei tid samma år, då en skeppare ifrån Brahestad vid namn Johan Mickelsson, som med sin farkost anlände hit på orten, skall med Pär Olofssons den äldres samtycke och tillåtelse legt denna hans son Lars Qwick till Skut Båtsman, varföre han och följt fören ämnde Skeppare bort. När Höga Överhetens Order sedan ankom, att Båtsmännen skulle åter anträda MARCHEN till Carls Crona, och de voro sinnade att skriva efter Lars Qwick, skall fadren lovat att dem förnöja och tillfredsställa med 24 daler kmt , på det de ej skulle besvära sig därmed eller någon vidare PRETENTION göra på sonen. Vilka 24 daler kmt de nu påstå av Pär Olofsson den äldre att utbekomma, tillika med 14 daler 24 öre kmt, som han sedermera blivit Rotan skyldig på Båtsmans lega, samt 6 daler kmt i Rättegångs omkostnad. Men emedan Pär Olofsson till allt detta nekar, föregivandes sig varken samtyckt att skepparen Johan Mickelsson skulle få leja hans son Lars Qwick till Skut Båtsman, eller lovat ovanförmälte Rotelagare 24 daler kmt för att de ej skulle skriva efter honom, utan giva honom lös, mindre sedermera blivit dem något på Båtsmanslegan skyldig, och käranderna ej hava sine vittnen vid handen, som de förmena härmed kunna giva någon närmare upplysning och underrättelse. Ty bliver denne tvist efter deras begäran till nästa Ting utsatt, då de sine vittnen kunna framskaffa, såframt de emedlertid ej förenas med sin. vederpart.