AGN 1714 29 november
Gästgivargården Önskan
Bef.man Olof Westman

§ 13
Herman Ersson i Fillingen anklagade Olof Olofsson i Öden för det han skall försummat Gudstjänsten Söndagen näst efter sistlidne Storböndag och begärde att han därföre måtte anses med plikt. Men som Olof Olofsson föregiver sig berörde söndag bevistat Predikan i fiskarehamnen på Långholmen, vilket Kyrkoherden Erewyrdig Herr Pär Ström närvarande betygar sant vara så blev han med böter förskont.

§ 14
Samma dag klagade hustru Märeta Pärsdotter i Fillingen, att hustru Maria Nilsdotter och hennes dotter pigan Märeta Johansdotter i Högen skola nästledne Midsommar beskyllt henne hava ifrån dem stulit 2 st Lärft halsdukar, och dem ovitterligen mjölkat deras boskap, begärandes på dem laga plikt för denna grova osanning, samt vedergällning för rättegångs omkostnader. Så ehuruväl hustru Maria Nilsdotter och hennes bemälte dotter Märeta i förstone enständigt nekade sig beskyllt hustru Märeta Pärsdotter hava stulit halsdukarne, eller mjölkat boskapen, likväl emedan hustru Märeta Ersdotter i Skademark övertygade hustru Maria och hennes berörde dotter, så att de omsider måtte tillstå sig hava sådane ord fällt utan ringaste grund eller anledning, efter hustru Märeta Pärsdotter ingendera delen gjort, därhos förklarar sig intet annat med henne veta än det som ärligt och gott är. Ty i förmågo av 20 Cap: Tingmåla B: dömes hustru Märeta Pärsdotter saklös och hustru Maria Nilsdotter samt hennes dotter pigan Märeta Johansdotter att plikta 6 marker Smt vardera för smädesorden efter det 43 Cap: eod: titulo, jämväl att bestå hustru Märeta Pärsdotter 16 öre Smt vardera i Expenser.

§ 15
Samma dag klagade Herman Johansson i Öden, att Johan Pärssons i Högen piga Margeta Johansdotter skall förledne år vid Midsommarstiden tillvitat honom hava ur Olof Olofssons i Öden siöbod stulit salt och ett armkläde, påståendes att hon måtte beläggas med böter för en så ogrundad beskyllning, samt betala expenser. Så emedan piigan Margeta Johansdotter intet undfalla kan sådant i hastighet hava sagt, för vilket hon nu bedes, och Olof Olofsson närvarande betygar, det Herman Johansson intet salt eller armkläde ur hans siöbod stulit. Ty i anledning av 43 Cap: Tingmåla B: sakfälltes pigan Margeta Jonsdotter till 3 marker Smt böter för okväde, därhos åligger hene 1 daler Smt i förorsakat Rättegångs omkostnad till Herman Johansson att betala.

§ 17
Samma dag lät Joen Olofsson tredje resan oppbjuda sitt hemman i Baggård bestående av 12 seland hus och jord, som hans framledne fader Olof Jonsson i Utanås köpt av Erich Johansson i Baggård d. 24 aprilår 1696 och därföre givit honom 200 daler i kopparmynt.

§ 18
Samma dag lät Kyrkoherden Erewyrdig Hr Mag: Petrus Ström andra gången till fasta oppbjuda 15 sel hus och jord i Ström, som hans syskonebarn änkan hustru Karin Nilsdotter i Ström till honom sålt och upplåtit för 678 daler 16 öre kmt efter köpebrevets lydelse av den 11 Martii 1713.

§ 19
Samma dag klagade Johan Pärsson i Högen att pigan Märeta Olofsdotter i Öden skall 2 år sedan låtit ett tal utgå, som skulle hans dotter Märit varit med barn, och när hon det fött stoppat under en bänk. Begärandes på henne laga plikt för en så grov ogrundat beskyllning, samt vedergällning för Rättegångs omkostnad. Men pigan Märeta Olofsdotter nekar på det högsta sig hava utfört sådant tal om Johan Pärssons bemälte dotter. Och alldenstund Johan Pärsson intet annat skäl eller bevis har till bevis eller bestyrkande av denna sin klagan, än hans tjänstepiga Märeta Jonsdotter, som i förstone sade det Märeta Olofsdotter skall berättat för henne, då hon 2 år sedan tjänte hos hennes fader Olof Olofsson i Öden, att Johan Perssons dotter varit med barn, vilket hon stoppat under en bänk sedan hon det fött. Dock omsider tillstod att Märeta Olofsdotter aldrig berättat sådant för henne, utan det är en av henne uppdiktad lögn, som hon beder Johan Pärsson och hans närvarande dotter Märeta ville giva henne till. Därtill med intygar Nämnden att Märeta Johansdotter alltid ställt sig ärlig och väl, såvida dem vitterligt är, och ej varit beryktad för olovlig beblandelse eller barnemord, vilket ock hon högeligen bedyrar sig så mycket mindre gjort, som hon aldrig haft något oärligt med manfolk att beställa. Fördenskull dömer Härads Rätten pigan Märeta Olofsdotter fri och saklös i detta mål efter det 20 Cap: Tingmåla B:

§ 20
Samma dag tvistade Befallningsman Wälbet.Olof Westman med Nämndeman Lars Hermansson och Lars Nilsson i Husom om deras gränseskillnad, påstående Befallningsman att skillnaden emellan hans hemman i Dombäcksmark i Husums by i skog och mark bör vara ifrån nedre rå på Klåfwikz berget och linjerätt till det övre rå Oxmyran. Men berörde Husum byemän föregiva att rå på Klåfwikz berget, Hamntjärnan, Markstenen ytterst i Dombäcksmarks sjön och Siöbotz backen uppföre till Oxmyran, skola efter gammal härmelse varit hållne för skogs och ägoskillnad emellan Husom och Dombäcksmark, samt begära att samma skillnad måtte fastställd bliva, vartill Befallningsman ingalunda ville samtycka efter den kröker sig av och an i skogen där inga öppna ägor finnas att vika före, det han av Lantmätarens Wälbetrodde Nills Spoles Geometriska avritning innevarande år över bägge desse byars skog och tvistiga råskillnad beviste. Vilket allt Härads Rätten efter Parternas utförde talan i övervägande tagit, och so0m ingendera av desse Parter med något skäl eller bevis kunnat bestyrka dess påstådde skogs och ägoskillnad, så kan Härads Rätten intet skilja denna deras tvist utan å syn, och fördenskull dömmer till Tolvmannasyn i förmågo av 26 Cap: Byggninga B: L:L:

§ 21
Samma dag fordrade Mickel Mickelsson i Banafiähl av Olof Pärsson därsammastädes 24 daler kmt länte penningar, samt påstod dem att utbekomma av Olof Pärsson, som intet är tillstädes, och emedan han efter Nämndemannens Lars Hermanssons i Husum berättelse är i rättan tid stämd, men intet låtit sitt uteblivande ursäkta, eller något förfall bevist. Ty opptogs saken, och på bemälte Nämndemans intygan, att Olof Pärsson i hans närvaro tillstått sig vara 24 daler kmt skyldig till Mickel Mickelsson, dömmer Haarads Rätten i förmågo av den 2 § uti Rättegångs Processen av år 1695 att Olof Pärsson skall betala desse 24 daler kmt till Mickel Mickelsson, som för svarlösan plikta 2 daler Smt.