AGN 1714 1 mars
Gästgivargården Önska
Olof Westman

§ 4
Samma dag lät Jon Olofsson andra gången oppbjuda sitt hemman i Baggård bestående av 2 seland hus och jord, som hans framlidne fader Olof Jonsson i Utanås köpt av Erik Johansson i Baggård den 24 april år 1695 och därföre givit honom 200 daler kmt.

§ 9
Samma dag blev med sämja och enighet emellan Nils Persson i Finna såsom målsman för sina omyndige brors barn å ena sidan kärande och deras styvmoder hust. Märeta Ersdotter i Ovansiö å den andra svarande, slutit och avsagt

1./ att Märeta Ersdotter ej skall pretendera de 30 lod Silver, som hennes avl. man Pär Pärsson Hielte lovat henne i Morgongåva , emedan hennes styvbarn ej njutit någon Morgongåva efter deras Moder Karin Rasmusdotter, som var Per Perssons förra hustru.

2,/ att den egendom hustru Märeta efter sin fader ärvt förrän hon trätt uti äktenskap med Pär Pärsson, skall tillika med hans egendom delas henne och styvbarnen emellan likmätigt 5 och 16 Cap: Gifterm. B: samt 1 Cap: ärvda B: L:L: och

3./ att Nils Persson tager desse sina omyndiga barn till sig att föda, kläda och upptukta, efter Styvmodren ej vill hava dem , varföre hon --- bör njuta 20 daler kmt för vart barn, vilka penningar tagas av deras arv och egendom , såvida intresset, som bör först däruti användas ej räcker eller förslår .

§ 16
Samma dag kom för Rätten Cronones Länsman Johan Fellman, som en ålderstigen och ogift manär, givande tillkänna, att han i betraktande av Befallningsmans Wälb:de Hr Olof Westmans honom viste hjälpsamhet, och det goda han uti Hr Befallningsmans hus nu på 10:e året njutit, samt att han varit fadder åt dottern Jungfru Anna Lisken Westman, under henne med berådde mode, utan tvång eller lockande TESTAMENTERA all sin egendom bestående av lösören och laxfisket i Öre älv, det han ifrån skatte inlöst, att efter Länsmans död för hans släkt och arvingar alldeles oklandrat njuta och behålla, vilket Testamente uppå Länsmans begäran till så mycket större visshet i framtiden protocollerat blev.

§ 18
Uti saken emellan Joen Östensson i Skiede på ena sidan kärande, och Erich Nilsson i Fillingen på den andra svarande, angående skuldfordran som tvistas om, är detta Härads Rättens dom.

Det fordrar Jon Östensson av Erich Nilsson 10 daler kmt, som han 7 år sedan skall länt av Jon Östenssons hustru Margreta Larsdotter, samt 2 daler 16 öre kmt för en Psalmbok hans dotter Märeta då av henne till köps tagit. Begärandes varda förhulpen till sin betalning. Så emedan Erich Nilsson tillstår denna skuld och intet gitter bevisa sitt föregivande, att hust. Margeta Larsdotter givit hans son Herman Ersson desse 10 daler kmt tillika med boken, på det han ej skulle föra henne till rätta för det hon ej skall hållit sitt löfte, att bygga äktenskap med Herman Ersson. Ty dömmes Erich Nilsson bemälte 10 daler kmt och 2 daler 16 öre kmt till Joen Östensson att betala.

§ 19

Uti saken emellan Olof Andersson på Cronören kärande, och Johan Persson i Högen svarande angående 1710 års Båtsmansrättighet, som tvistas om, är detta Härads Rättens dom.

Det har Olof Andersson förrän han år 1710 den 11 Martii sålt och en månad därefter avträtt sitt hemman i Högen, bestående av 12 1/2 seland till Johan Persson utgjort berörde års Båtsmansrättighet för samma hemman, Näml. i Rustningen 12 daler 10 öre kmt, Hemkallet 3 daler 18 öre kmt, och årspenningarne 9 daler 10 öre kmt, tillsammans 25 daler 16 öre kmt, som Olof Andersson påstår av Johan Persson att utbekomma, efter han njutit 1710 års gröda av hemmanet. Så ehuruväl Johan Persson föregiver att Olof Andersson skall då de köpslagat om detta hemman muntl. försäkrat honom, att han ej skulle GRAVERAS med bemälte av Olof Andersson utgjorde Båtsmansrättighet, i anseende till den utfäste köpeskolingen 720 daler kmt, som överstiger hemmanets värde. Likväl emedam Olof Andersson alldeles nekar till detta Johan Perssons föregivande, vilket han ej heller med något annat skäl än sin blotta talan, som ej kan vitsord givas, gitter bevisa, att han på merbem.te Båtsmansrättighet sedermera något betalt. Ty dömmes Johan Persson ovanstående 25 daler 16 öre kmt till Olof Andersson att betala.

§ 23
Uti tvisten emellan JohanPersson i Högen kärande, och Olof Andersson på Cronören svarande, angående ett kvarnläge uti Bodoms bäcken, är detta Härads Rättens dom.

Det begärer fullan Johan Persson få okvald nyttja och behålla kvarnläget i Bodoms bäcken, som Olof Anderssons avl. Fader Anders Johansson i Högen år 1670 den 14 januari köpt av Jon Ersson i Bodom för 14 daler kmt, efter samma kvarnläge skall begripas under det köp Johan Persson år 1710 d. 11 Martii slutit med Olof Andersson om bemälte hemman i Högen. Men emedan Olof Andersson nekar sig sålt detta kvarnläge till Johan Persson, varföre han det i köpeskriften av den 11 Martii 1710 ej heller omrört och infört, därtill med förmenar berörde Joen Erssons son Nämndeman Mickel Jonsson i Bodom, att detta kvarnställe bör under dess bolstad och skattehemman återläggas. Ty kan Härads Rätten ej bifalla Johan Pärsson uti denna Dess begäran.