AGN1715,28/7,§1:
Häradssyn enligt Häradsrättens slut på Grundsunda Ting
2 december 1714 hålen emellan jordäganden i Dombäcksmark
Befallningsman Välb:de Olof Westman å ena sidan kärande
och Husums Byemän, Nämndeman Lars Hermansson samt
Lars Nilsson å den andra svarande, angående deras Skogs-
och ägoskillnad.
Sedan parterne å både sidor hade förklarat sig intet hava någon sådan skillnad sig emellan uti skog och mark, som med dombrev fastställd är, blev den tvistige orten av Häradssyne Rätten uti ögnesikkte tagen, samt med lantmätarens Välbet:de NILS SPOLES däröver förledit år 1714 fattade CHARTA och Geometriska avritning jämförd, befinnandes Syne Rätten, såväl av bemälte Carta som parternes å ömse sidor nu förde tal och gjorde PRETENTIONER att de erkänna Rå överst på Klåfwiks berget och Oxmyran för skillnad på bägge ändarna av deras Skog, ehuruväl Dombäcksmarks ägor intet sträckte sig på södre ändan intill Rå på Kåfwiksberget för Dombäck bys emell: kommande ägor skull. Men Husums ägor uppå Östre sidan sträcka sig emot både Dombäckmarks och Dombäcks byens Skog och mark på vänstre sidan emellan Oxmyran och Klåfwiks berg. Beståendes parternes tvist för denna gången enkannerligen däruti, att Befallningsmannen Olof Westman begärer det linjen eller strecket emellan de av bägge parterne erkände råmärken Oxmyran och Klåfwiks berg måtte för skillnad emellan Husom och Dombäcksmark förklarat bliva, alldenstund han uti Dombäck och Dombäcksmark brukar 21 sel jord, däremot hela Husom bys skatt ej stiger högre än till 22 sel och skall ingalunda få ägor i skog och mulbete PROPORTIONALITER efter sin skatt, såframt Husoms by tillåtes träda väster om bemälte linea och streck med deras PRAETENDERADE åtskillige trakter, efter Dombäcksmarks sjön och en däruti löpande bäck. Varöver Husoms män förklarade sig, att de allt framgent erkänna oftanämde änderåer, Oxmyran och Klåwiks berg för ODISPUTABLE, emellan Husom by på den ena, och Dombäck samt Dombäcksmarks byar uppå den andra sidan. Men däremellan vilja de intet hålla sig inom den av Befallningsman till skillnad begärde linean och Råstrecket, utan ifrån Oxmyran söder ut och intill Dombäcksmarks Sjön uppgiva de för råskillnad en däremellan varande bäck, Sjöbot bäck benämnd, som i förstone kröker sig något ansenligt, eller vid pass 800 alnar in på Dombäcksmarkssidan, men sedan längre söder trästar inuppå rätta linean, dock böjer sig åter ungefär lika långt som tillförne uppå västra eller Dombäcksmarks sidan in uti norra ändan av Dombäcksmarks sjön, vidare söder ut, söka Husoms män att få deras råskillnad efter midia vattnet uti bemälte sjö, vilken hel och hållen befinner sig ett tämmeligen långt stycke, dels mera dels mindre, belägen väster om strecket emellan bägge änderåerne in uppå Dombäcksmark sidan. Ifrån södra ändan av Dombäcksmarks sjön och en där stående--- stor sten, som de kallade Marckstenen, varpå intet råmärke finnes. PRAETENDERA Husoms män att gå in uti en annan liten sjö Hamptjärnen benämd, som till större delen ligger väster om linean emellan bägge ändråerne, vilken linea samma lilla sjö överskjuter. Men ifrån Hamptjern sjön åstunda Husoms män att få Råstrecket ända fram till Klåwiks berg. Vilja de grunda detta deras förfäders hävd och gamle härmelser, vilket att närmare bestyrka, beropades av dem till vittnes Jacob Hansson i Fanbyn, som utan jäv efter avlagd ed å Bok avhördes, och var detta hans vittnesbörd: När och under den tid jag i 38 år bodde på det hemman i Dombäck, som Befallningsman Westman nu äger, och jag 14 år sedan avträdde, erfärde jag, att mina grannar i Dombäck Rå på Klåfwiks berget samt Hamptjärnsbäcken och mynningen av Sjöbot bäcken, eller där samma bäck löper in uti Dombäcksmark sjön för skillnad emellan Dombäck och Husum efter gammal härmelse. Men om sistnämde bäck längre norrut till Oxmyran skulle vara skillnad emellan Husum och Dombäcksmark det haver jag intet efterfrågat, eller vet något därutav. Mera hade denna Jacob Hansson, som sade sig vara 84 år gammal, intet saken till upplysning att vid handen giva. Ej heller hade parterne någre flera vittnen att PRODUCERA. Husums män beklagade för det övriga, att så framt Råstrecket efter Befallningsmannens begäran fastställes LINEA RECTA emellan änderåerne, så mista de icke allenast en del av den skog de härtills nyttjat, utan och deras myrslott på Östra sidan om Sjöbåts bäcken. Påståendes fördenskull, att efter berörde gamle härmelser få behålla allt vad som i skog eller andra nyttigheter finnas öster om Dombäcksmarkssjön och bäcken emellan samma sjö och Oxmyran. Men Befallningsmannen ville detta så mycket mindre undergå som han på det sättet märkeligen kommer att brista uppå ägor och utrömme emot sin skatt, och varken åker eller äng stöter emot sjön och bäcken som så många och ansenliga krokar på så kort streck som emellan bägge änderåerne är, förorsaka kunna. Vad den åberopade vederparternes förfäders hävd angår, så har den kunnat tålas så länge de ingen viss råskillnad haft. Därhos bevisar Befallningsmannen med vederparternes tillstående att hans ANTECESSORES på Dombäcksmark hava hävdat och bärgat slottmyran, Kraka benämd på östra sidan om Sjöbots bäcken, samt påstår att han icke mindre än de som före honom åbott hans hemman i Dombäcksmark hava med rödjande och svedjande hävdat den skog som vederparterne söker att försvara öster om Dombäcksmarks sjön, oansett nu, enär en rättmätig och laga skillnad sökes sådan hävd i skog och mark intet gillas kan. Husums boerne föregåvo berörde hävd med rödjande vara av dem samtyckt, det de dock intet bevisa kunde. Lantmätaren Nils Spole nu närvarande förklarade, att han desse parters skog och utmark noga uppmätt och befunnit det Befallningsmannen i PROPORTION av sin dragande skatt skulle uti skog och mulbete brista emot dess vederparter såframt midia vattnet uti Dombäcksmarks sjön och bäcken intill Oxmyran för byskillnad dem emellan erkännas skulle, vilket ock Häradssyne Rätten nu nogsamt i sanning befann, föreslåendes parterna om de icke ville med sämja således överenskomma, att skogen delas dem emellan lag likmätigt efter öre och örtug? Men Husum byemän förklarade sig det intet begära, emedan den ringa skog som nu tvistas om, sådant intet MERITERAR. Utan tillika med Befallningman anhålla om Syne Rättens utslag, antingen Råstrecket emellan bägge änderåerne, eller Husums mäns PRAETENDERADE ägoskillnad efter deras gamla härmelser och krokar hädanefter gällas skall? Sist fordrade Befallningsmannen Westman efter inlagd räkning av sina vederparter 96 daler 16 öre kmt expenser alldenstund de uti en så klar sak, och sedan de av lantmätarens fattade CARTA och mätning närmare upplyste blivit, sig icke bekväma velat. Mera var härvid intet att påminna, ty slöts enhälligt som följer:
Det påstår fullan Husums män, att likmätigt deras gamla härmelser emellan de av bägge parterne erkände änderåerne, Klåwiks berg och Oxmyran, få göra någre ansenlige krökar in uppå Dombäcksmarks sidan västerut, och över den rätta linean, som emellan berörde bägge änderåer sig befinner, styrkandes samma deras begäran till en deluppå gamle mannens Jacob Hanssons ifrån Fanbyn edeliga vittnesbörd, som förmäler det han med sine grannar i Dombäcksbyen under den tid han i 38 år bebodde det hemman, som han för 14 år sedan övergav och Befallningsm an Westman nu äger, erkände Klåwiks Berget, Hamptjärnsbäcken och mynningen av Sjöbotsbäcken vid norra ändan av Dombäcksmarks Sjön för rätt skillnad emellan Dombäck och Husum efter gamle härmelser. Dock som av rannsakningen samt Lantmätarens CARTA och eljest gjorde berättelse, tillika med Häradssyne Rättens egen förfarenhet på den andra sidan befinnes 1:o/ att desse parter oförvekligen erkänna Tu fasta änderår, uppå Klåwiksberget och Oxmyran, 2:o/ lider Befallningsmannen Westman brist och avsaknad uppå Skog och utrömme i PROPORTION av sin skatt emot Husums män, så framt de av svaranderne PRAETENDERADE krokråer efter gamle härmelser gillas skulle, 3:o/ haver det edeligen avhörde ena vittnet intet vetat något att intyga om rätta skillnaden emellan Husum och Dombäcksmark, 4:o/ äger Befallningmannen under sitt hemman i Dombäcksmark någon myrslott och hävd uppå den stridige marken öster om Sjöbott bäcken, som hans vederparter för ägoskillnad anse vilja,
5:o/ finnes här inga andra ägor av åker eller äng, mindre någre andra omständigheter att Byarnes SITUATION eller annat som kan förorsaka Härads Syne Rätten att samtycka till någre för den ena parten PREIUDICERLIGE krokråer, på en så kort tract som emellan bägge änderåerne är, 6:o/ undandraga sig Husums män att låta dela Skogen efter öre och örtug. Fördenskull prövar Härads Syne Rätten med föregående skäl och omständigheter, samt det 26 Cap: Byggninga B: LL: likformigt det skall skillnaden i skog och mark emellan Dombäcksmark och Husum hädanefter gå RECTA LINEA eller rå rätt efter det streck som är emellan de bägge erkände änderåer på Klåwiks berget och Oxmyran, vilket streck är Nordnordväst, och inhöggs överst på Sjömyre Sjöberget, samt överskolades. Men den myrslott vid Sjöbottbäcken och Dombäcksmarks Sjön, som Husums byemän kunna bevisa av ålder och urminnes tider lytt och legat under deras hemman, den bliver till vidd och bredd, som den av gammalt varit haver under dess förra och vanliga Bolstad oklandrat lämnat efter det 1. och 30 Cap: Jorde B: LL: Härads Syne Rättens arvode 52 daler 29 öre 8 pr Smt betala parterne efter skatten efter uppå båda sidor, varmed de av Befallningsman Westman PRAETENDERADE expenser upphävas.