AGN 1717 29 november
Önskan
Olof Westman

§ 14
Olof Larsson i Finna lät första gången oppbjuda 5 seland förmedlat skatt hus och jord i bem:te by, som pigan Karin Olofsdotter därsammastädes till honom sålt och upplåtit den 11 augusti 1717 för 230 daler kmt

§ 17
Borgarens i Torshälla Erich Pehrsson Ångermans fullmäktige Erich Andersson i Banafiäl, framlade en skrift av bem:te Ångerman underskriven, däruti han klagar att Borgaren Pehr Andrsson Ståhl ifrån Nortälie skall nästl. sommar om nattertid i fiskarehamnen Skiärsmalna uppbrutit hans bodsvala dörr, samt borttagit 6 st nya tomfjärdingar, och när Ängerman sine fjärdingar efterfrågade, kallade Ståhl honom hudsfott, skälm, knöppel och bedragare, anhållandes Ångerman, att Ståhl för sin åverkan och smädesord med plikt samt Rättegångs expenser beläggas må. Per Stål insände med Länsmannen Petter Lund sin Exception nekandes sig avhänt Erich Pehrsson någre fjärdingar eller honom injurerat, därhos begärer att denna sak till Hamnrätten lämnas må.

Resolution

Härads Rätten finner nödigt, att Erich Pehrsson Ångerman och Pehr Stål själva vid denna injurie saks utförande tillstädes äro och kan fördenskull nu intet någon fullkomlig rannsakning anställa.

§ 31
Befallningsmanne Wälbet:de Olof Westman klagade att 2.ne hans bodar på Cronoskäret Långholmen blivit 1716 om hösten avbrände och i aska lagde, begärandes njuta brandstod för denna skada, som Nämndemännerna Johan Tomesson i Ultrå, Lars Hermansson i Husom, Mickel Jonsson i Bodom och Erich Nilsson i Dombäck till 70 daler kmt skattat och värderat. Uppå tillfrågan huru och på vad sätt elden i anförde bodar löskommit? Svarade Befallningsmannen sig det ej veta, ej heller var någon annan, som därom underrättelse giva kunde. I vilken beskaffenhet Rätten prövade skäligt, att Befallningsmannen bör för denna skad a i brandstod njuta 70 daler kmt likmätigt 37 Cap: Byggninga B: L:L:

§ 33
Erich Nilsson ifrån Fillingen begärte att efter Nämndemännens Lars Hermanssons i Husom och Michel Jonssons i Bodom värdering, njuta 49 daler 8 öre kmt i brandstod för sin badstugu, som den 18 december 1716 tillika med 3/8 dels Tunna korn, 1/4 Tunna råg och 1 1/2 Tunna dråsa däruti låg att torkas, blivit avbränd och i aska lagd. Så emedan Erich Nilsson tillbjuder sin ed att varken han eller någon av hans folk såvida honom veterligt är till anförde skada på något sätt vållande äro, utan timat av våda, som ej kunnat vaktas. Ty prövar rätten skäligt, samt med det 37 Cap: Byggninga B: L:L: och Kongl. Förordningen av den 2 november 1694 enligt, att han bör njuta 49 daler 8 öre kmt till brandstod hjälp.

§ 34
Sieur Lorentz Westman framlade en skrift, som hans fader Befallningsmannen Wälbet:de Olof Westman underskrivit den 22 Septmbris 1711, förmälandes att emedan hans bem:te son haver hos honom sin moders arv innestående, den Befallningsmannen icke mäktar med penningar betala, ty i avräkning därpå uppdrager han denna sin son sitt hemman i Moo och Nordmalings Socken, bestående av 7 1/2 seland hus och jord med alla dess tillhörigheter att därmed göra och låta, som sin välfångne egendom. Med lika Conditionoch rättighet, som ovan förmält är har Befallningsmannen de n 20 juni 1716 på sin berörde son transporterat 4 sel Jord i Mo, som Befallningsmannen inlöst av änkan hustru Malin Olofsdotter Plantin, vilket allt efter Sieur Lorentz Westmans begäran till dess säkerhet protocollerades.

§ 36
Kyrkoherden ärevördige Mag: Petrus Ström besvärade sig över någre Borgare ifrån Södra Städerna, Näml. Pehr Andersson Stål, Erich Pehrsson Stålgren, Olof Ångerman och Olof Mårtensson Ström, att de intet likmätigt Kongl. Förordning IN NATURA deras Tionde Strömming betala vilja, varföre de instämde blivit, begärandes Kyrkoherden, det de var för sig må bliva tillhållne, att jämte Rättegångs expenser betala en fjärding strömming av båten för innevarande år, samt Erich Sålgren dessutan en fjärding för år 1715, och Olof Mårtensson 1/8 Tunna för år 1716. Bemälte Borgare svarade igenom en inlagd skrift att de intet gärna vilja efter deras förfäders löften betala Tionde Strömmingen IN NATURA, utan heller 3 daler med var fjärding, som både denna Kyrkoherden och hans vederlikar på andra orter ibland tillgodo hållit. Men som Kongl. Majts Aller nådigste Förordning av år 1681 § 1 Tionde angående uttryckligen nämner Strömming, och intet att pennigar i dess ställe uti Tionde till Kyrkoherderne levereras bör. alltså åligger föreskrevne Borgerskap i Underdånigste följe därav till Pastor Ström betala ovanförmälte Strömmings Tionde av var båt IN NATURA, där de med honom icke annorledes kunna överenskomma. Uti Rättegångsomkostnad dömes de till merbem:te Kyrkoherde 4 daler Smt utgöra och betala.

§ 38
Lars Olofsson ifrån Finna berättade sig därstädes köpt ett ödeshemman, av vilka ägor häradsskrivaren Matthias Forell nästledne sommar bärgat något hö, anhållandes att Forell må bliva pålagd att låta uppstilla fodret på hemmanet för gödningens skull, i annor händelse vill Lars Olofsson intet stå vid sitt köp, utan lämna hemmanet i sitt förra ödesmål. Häradsskrivaren är intet stämd i anförde mål, dock som Lars Olofssons begäran är med Lag i det 24 Cap: JordaB: L:L: och 1681 års husesynsordning § 19 enlig, så varnes Häradsskrivaren Forell att låta uppstilla det i Finna bärgade fodret på bemälte hemman av vars ägor det tagit är.

§ 45
Samma dag förekallades Olof Andersson och hans hustru Rachel Olofsdotter ifrån Cronören, samt underrättades om den Höglofl. Kongl. Hof Rättens Högrättvisa Resolution av den 7 nästl. Juni ang. Olof Anderssons påberopade vittnen, hans styvson Nils Olofsson samt hans hustru Kierstin Erichsdotter, som ifrån vittnesmålet om hustru Rachel Olofsdotter, att hon efter hennes bem:te mans angivande,skall fällt föregripligt tal emot Gud, befriade äro, vilket Olof Andersson även nästl. September månad blev kungjort, med befallning att han till detta Ting skulle inskaffa hustru Anna Larsdotter ifrån Backe och Niurunda Socken till vittnes i anförde mål. Olof Andersson berättade sig den 27 nästl. October under Kyrkoherdens Mag: Petri Ströms CONVENT avfärdat brev både till Häradshövdingen Hr Mauritz Biörner och Länsmannen i Niurunda Anders Lang, begärandes att hustru Anna Larsdotter måtte till detta Ting instämd bliva, vilket Olof Andersson med bem:te Kyrkoherdes nu framlagde attest bevisar samt klagar, att merbem:te hustru sig intet infunnit, ej heller skall han vara av de medel att han förmår henne med egen bekostnad hit skaffa. Så haver han ej heller några andra bevis till sitt angivande denna gång att andraga. I anseende till föreskrevne omständigheter finner Rätten nödigt att anlita Crono Befallningsmannen i Orten, att han till nästa Ting ofelbart inskaffar hustru Anna Larsdotter att vittna i förbem:te mål vad henne veterligt är.

§ 52
(utdrag ang, ödeshemman)

Anders Jonssons skattehemman 7 3/10 sel i Skiede ödelades förl. våras av orsak han miste sin hustru, och för dess stora fattigdom har hemmanet legat obärgat år 1717.

Hustru Segri Persdotters skattehemman i Ällön 6 sel kommit till öde av orsak hennes man utgått Båtsman och blivit död och hon för sin stora fattigdom lämnat det obärgat 1717.