AGN 1719 2 december
Brösta Gästgivargård
Olof Westman

§ 5
Hust Rakel Olufsdotters i Lögdeå fullmäktige Hans Finberg fordrade av hennes Man Olof Andersson på Cronörn underhåll för hennes ---des höga och skröpliga ålederdom emedan hon för deras långsamma och svåra oenighet skull nödgas vara hos sine barn, en lisa, som gode män efter befallning den 30 Marti 1715 uppsatt på hennes hos Olof Andersson lämnade egendom, 15 st skötnät, ett Lagnät, 1 st Een, s st smånät, 4 st ---, 5 st getter, 4 st killingar, 5 st får , 2 stop, 2 tunor Korn, ---råg, ------ 3 tunnor Mäld, varav Olof Andersson nedersatt att lämna och utgiva, 6 st skötar, ett lagnät , 3 st s--- nät, en ko, 3 st getter, 2 st får, 1 Tunna korn och 1 Tunna Mäld.

§ 6
Borgaren ifrån Uppsala Anders Staff berättar sig 7 år sedan av Borgaren ifrån Enkiöping Jacob Pehrsson köpt 10 st vid pass halvnötte sköt och 7 st gamla linor 40 daler kmt, vilken sjöredskap han senare brukade, och sedan fick åt pigan Anna Hansdotter på Nordmalings Kyrkovall att bota, det hon ej gjort utan själv nyttjat och sedan ----- bemälte redskap till Olof Andersson på Cronören som ock brukat skötarne så att de nu alldeles utnötte äro. Ty begärer Staff att varda föhulpen till sin betalning 40 daler samt expenser. Anna Hansdotters Moder och fullmäktig, hustru Brita Mårtensdotter nekar högeligen att hennes dotter brukat desse sköt och linor, som hon av Anders Staff emottog att bota, berättandes att Olof Andersson 3 år sedan tagit 7 stycken de bästa av berörde sköt, vilka Olof Andersson av pigan stämd tillstår, och nekar sig brukat mera än 2.ne stycken. På tillfrågan varföre han tog sköten? Svarade han: att förvara dem till ägarens ankomst. Dock var han intet därtill anmodad. Nämndemannen Pehr Pehrsson ifrån Brewik berättade att skötarne blivit brukade både av hustru Brita Mårtensdotter och hennes förmälte dotter samt Olof Andersson, vilket de omsider tillstode. Mera var härmed intet att påminna.
Resolutio
Rätten prövade skäligt, samt med det 19 Cap: Köpmb: L:L: enligt, att Olof Anderson betalar 7 st sköt med 26 daler och hustru Brita Mårtensdotter samt hennes dotter Anna Hansdotter 3 sköt jämte linorne med 14 daler, allt kopparmynt. Vad expenserne angår så emedan käranden därpå ingen räkning inlagt, så kan Rätten honom ej heller någre expenser bestå emot Kongl Förordningen av den 21 julii 1695 § 21.

§ 24
Länsmannen Johan Fällman angav att Båtsmanshustrun Sara Olofsdotter i Banafjäl skall natten emot den 10 nästl. Feb. sovande hos sig i sängen förqvaft sin son Erick, som föddes den 5: sist förvekne januari. Hustre Sara Olofsdotter tillstår att hon den 9. av berörde febr. ----- emot mednatten tagit bem:te barn ur vaggan, lagt det framför sig i sängen och fått bröstet i dess mun, varefter hon somnade, och när hon --- vaknade var barnet av hennes bröst qvavt. Hon bedyrar högeligen at hon intet uppsåel. eller på annat sätt varit till denna olyckeliga händelse vållande än förmält är. Hustru Karin Johansdotter ifrån Banafjäl vittnade utan jäv edeligen, att den 10 nästl. Febr. för dagen kom hustru Sara Olofsdotter till henne, beklagandes med tårar att hennes merbem:te barn Erich blivit dött hos henne i sängen, samt bad henne komma och syna liket, vilket hon gjorde, men fann därpå ingen åkomma. Mera var härvid intet att påminna.
Resolutio
Alldenstund Sara Olofsdotter frivilligt tillstår och bekänner, att hon sovande natten emot d. 10 febr. innevarande år med sitt bröst i sängen förqvavt sin späda son Erick, fördenskull dömes hon för denna sin oaktsamhet att undergå uppenbar skrift efter det 3 Cap: Kyrkol:

§ 25
Jon Östensson ifrån Skede lät första gången uppbjuda 7 1/4 sel hus och jord därsammastädes, som Anders Jonsson till honom sålt och upplåtit d. 2 december 1719 för 150 daler kmt och 1/2 Tunna Korn.

§ 31
S.D. beklagade Olof Pehrsson ifrån Stensätter att gnistor ur hans skorsten kommit i halmlidret som antändes och i aska lades tillika med ett vedlider, samt halm efter 8 skylar korn. Vid samma tillfälle blev kornladan och ett stall skadat och till en del nedrivet. Vilken skada Nämndemännen Erich Nilsson i Dombäck och Erich Andersson i Banafiäl väderat till 39 daler kmt dem han brandstod begärer. Tillbjudandes sin ed att elden på besagde sätt av rättan våda löskommit. Annat kunde ej heller någon av Tingallmogen säja. Fördenskull tilldömdes Olof Pehrsson 39 daler i brandstud av Häradet efter det 35 och 37 Cap: Byggb: L:L: samt Kongl. Förordning av den 2 nov. 1694.

§ 38
Borgaren Erich Pehrsson Ångerman ifrån Torshälla påminner, att han igenom sin fullmäktige Erik Andrsson i Banafjäl d: 2 Decembris 1717 angivit det Borgaren ifrån Nortälie Pehr Andersson Ståhl berörde år om Sommaren skall uti Fiskarehamnen Skiärsmalna uppbrutit Ångermans bodsvala dörr, samt borttagit 6 st nya tomfjärdingar, och när Ångerman samma kärel efterfrågade skall Ståhl kallat honom hunsvåt, skälm, knöppel och bedragare, för vilken våldsamhet och smädesord Ångerman begärt straff på sin vederpart och Rättegångs expenser. Ståhl har igenom sin fullmäktige Petter Lund nekat sig att till anförde vitesmål vara skyldig, men Rätten har funnit denna sak av sådan beskaffenhet, att PREMISSALERNE själva höras borde. Sedan har Ångerman låtit citera Ståhl till Tinget, som hölls den 2 december 1718, då Ståhl sig infunnit och högeligen påstått, att ha var oskyldig i detta mål, men Ångerman kom varken tillstädes eller laga förfall viste. Rätten har vid deta senare Ting intet kunnat gå ifrån dess förriga Resolution utan låtit därvid förbliva att bägg --- parterne höras måste, vilket allt protocollerne av berörde data uttryckligen innehålla. Vidare haver Ångerman d. 21 Augusti nästl. begärt och fått Härads Hövdingens muntliga stämning hit i åtskilliges närvaro, på Ståhl, att vid detta Ting svara till hans klagomål. Dock är Ståhl intet tillstädes eller laga hinder visar. Ångerman PRAETENDERAR efter inlagd räkning 220 daler kop i rättegångskostnad, samt begärer slut i saken.
Resolutio
Alldenstund tillförende vid tvenne Ting resolverat är, att bägge ovanförmälte PRINCIPAL PARTER skall höras, fördenskull kan ej heller rätten sig nu om denna sak i Pehr Ståhls frånvaro utlåta.