AGN 1720 29 november
Gästgivargården Önska
Olof Westman

§ 21
Olof Nilsson ifrån Skademark lät första gången uppbjuda 5 sel hus och jord i Öden som Herman Johansson i Öden till honom sålt och upplåtit juli 1720 för 166 daler kmt.

§ 27
Borgaren Erich Pehrson Ångerman ifrån Torshälla---ner att han igenom sin fullmäktige d. 2 december 1717 klagat det Borgaren ifrån Nortällie Pehr Andersson Ståhl sommaren näst tillförende ensidigt upbrutit hans bodsvala dörr och uttagit 6 st tomfjärdingar, vilket mål varken då eller påföljande Tingen d. 2 december 1718 och 5 decembris 1719 för de i protocollen antecknade skäl avhjälpas kunnat. Fördenskull anhåller nu Erich Pehrsson att Ståhl må påläggas betala hans fjärdingar med 2 daler 8 öre kmt och plikta för rån och dörabrott samt ersätta hans rättegångskostnad efter inlagd räkning med 498 daler kmt Ståhl svarar att han köpt någre halftunnor och fjärdingar af bonden Lars Olofsson i Finna det han --- upptäckt för Ångerman och bad honom intet lägga sig i handel med bonden, icke dess mindre köpte han av Lars Olofsson samma käril, ty sände Ståhl en sedermera avliden för---ings dräng som ur Ångermans öppna bodsvala tog fjärdingarne, skulle härvid något fel vara begått så förmenar han att Lars Olofsson och Ångerman som kärlen förhållet till vållande vara samt påstår att de må anses med plikt efter det 14 Cap KöpmålaB: och hans ovannämnde expenser betala. Ångerman förklarar, att han intet vetandes av Lars Olofsson köpt någre kärl tillhörige-------------------- ( 3 svårläsliga prot. sidor)

§ 28
Gästgivaren Olof Olofsson i Önskan klagarr att Erick Olufsson på Ällön nästl. Majii Månad försummat sitt hålldygn, varföre på honom plikt och expenser begäres. Erik Olofssson -----------
(Dömes för hållets försummande till 3 marker Smt böter och för uteblivande från tinget till 2 daler Smt )

§ 29
Länsmannen Johan Fällman -------------- Elias Hansson i Ultrå med sitt folk------ (svårläsligt)

Fördenskull sakfälles han Elias Hansson för böndagsbrott och Va-----tens försummelse till 2 gånger 40 marker Smt böter likmätigt Kongl Majts Böndags Placater och det 32 Cap: Kungsb: L:L:

§ 32
Jon Östensson ifrån Skiede lät tredje gången oppbjuda 7 1/4 sel hus och jord därsammastädes som Anders Jonsson till honom sålt och upplåtit d. 2 december 1719 för 150 daler kmt och 1/2 Tunna Korn.

§ 35
Gästgivaren Pehr Erichsson ifrån Afa klagar att åtskillige bönder ifrån Banafiäl, Sund, Ultrå och Stensätter försummat skjutshållet åtskillige dagar innevarande år, varföre på dem plikt och expenser begärer. Men som bönderna, vilka efter gästgivarens ingivne lista uppropades nu intet vore tillstädes eller befunnes vara stämde mera än 12 dygn före Tinget, alltså utställes detta mål till dess svaranderne likmätigt Kongl. Förordningen av den 4 julii 1695 § 1. bliva citerade 14 dagar före Tinget.

§ 39
Härdsskrivaren Herman Grundberg avlade sin Huld- och Trohets samt Ämbets ed med finger å bok.