AGN 1720 4 mars
Gästgivargården i Afwa

§ 4
Jon Östensson ifrån Skiede lät 2. gången oppbjuda 7 1/4 seland hus och jord därsammastädes som Anders Jonsson till honom sålt och upplåtit den 2 dec. 1719 för 150 daler kmt och 1/2 Tunna Korn.

§ 12
Lars Olofsson och Jon Erichsson ifrån Finna anförde på egna samt deras hemmavarande grannars Johan och Nils Pehrssöners vägnar efter undfången fullmakt, att deras förfäder för en rum tid sedan bortsålt ett notvarp beläget på deras skattade ägor vid Kiällingsunde, vilket varp för detta Härads skrivaren Ifwar Grundel på Swedieholmen i Siähla Socken 30 år nyttjat och av käranderne under dess förra bolstäder begäres. Grundel svarar att han år 1681 för 80 daler kmt berörde sköt --- i Finna --- där tillhörige notvarp. Pehr Jonsson i Norsiöwika (?), Nils Pehrsson i Fanbyn , Hans Erichsson och Erich Nilsson i Yttersehl uti Anundsiö Socken, vilka 30 år tillförne skola sig av Finna boerne tillhandlat sig detta varp, varvid han med någon omkostnad uppsatt Fiskarehus efter han intet fiskevatten under sitt hemman äger, samt anhåller att antingen få igen sin utlagde köpskilling eller nyttja --- arpet i sin livstid, varefter det med den därvid gjorde byggnad, utan lösen Finna by hemfalla skall. Men käranderne ville varken till den begärde lösen eller Grundels längre hävd samtycka emedan de dragit skatten för varpet, som en så lång tid ifrån bolstäderne varit. Grundel tillstår sig ----
Resolutio
(Svårläst)

§ 13
Johan Pehrsson ifrån Högen och Grundsunda Socken anförer igenom en i Rätten inlagd skrift på egne och sina Socknemäns vägnar, att de som blivit legde i skjutshåll vid Afwa Gästgivaregård--- ---- till antalet att var 14.e dygn sig till skjuts infinna, måste därigenom hästarne mycket mattas och allmogen ifrån deras hemmans arbete hindras, Ty anhåller Johan Pehrsson, att en billig jämkning emellan Ahrnäs, Nätra, Siäla, Sidensiö och Anundsiö Socknar angående anställas kunde på det Allmogen här i Nordmaling och Grundsunda Socknar någon hjälp och lindring vederfaras må. Men som Johan Pehrsson ej uppvisat sine interessenters fullmakt, ej heller allmogen i de övrige Socknarne instämd, havandes Rätten i denna sak tillförne ---- 2.ne INTERLOCUTORIER som n u intet vid handen äro, att man kan se huruvida de fullgjorde blivit. Alltså utlåter Rätten sig nu intet --- emot det 29 Cap: Kongsb: L:L: och 20 Cap: TingmB.

§ 14
Pigan Brita Erichsdotter ifrån Österbotten och Ny Carleby Socken begärer igenom sin fader Erich Staphansson att varda förhulpen till sine förtjänte löner för åren 1718 och 1719 samt förorsakad rättegångskostnad av Anders Persson i Ultrå. Anders Pehrssons fullmäktig Johan Fällman tillstår att pigans penningelöner för bemälte åren obetalte äre, dock skola henne efter Rättens gottfinnande gode göras, men vanlige sletkläder befinnes pigan efter hennes faders vidgående utfått.
Resolutio
Efter Nämndens omprövande samt 16 Cap: RådstB skall Anders Pehrsson betala pigans Brita Erichsdotter återstående 2.ne års penningelöner med 14 daler kmt och 3 daler 24 öre dito mynts expenser.

§ 16
Båtsmannen Pehr Abrahamsson Norman klagar att kyrkoherden Ärev. Mag. Petrus Ström hindrat honom ifrån Herrans H. Nattvard sedan han nästl. ---- från sitt tåg hemkommit, därhos begärer att Kyrkoherden må förklara av vad orsak han sådant gjort. Kyrkoherden svarar igenom en insänd skrift, att såsom han uti ett sitt ämbetesmål, vilket utan Consistorii vetskap och Remiss av Tingsrätten förmodel:n intet lärer upptagas, alltså anhåller han att hans uteblivande nu ursäktas må. I medlertid anmäler han att berörde Båtsman kommit i rykte för sänglag med sin avledne halvbroders Jon Normans änka Anna Nilsdotter i Ultrå, med vilken han förr blodskam bedrivit, varföre de dömde och avstraffade äre, i anseende till vilket rykte Båtsmannen ifrån den H. Nattvarden blivit hindrad till dess härom lagligen rannsakat och dömt bliver. När Elias Erichsson med sin hustru och ogifta svägerska i Ultrå samt ----- piga Karin ben:d ----- i berörde ---- Båtsmannens --- man avhörde bliva, förmodar Kyrkoherden någon upplysning i denna sak erhållas kunna. Båtsmannen tillstår att han nästl. Påsk natt drucken legat på bänken bredevid änkans säng, men nekar högeligen att han lagt sig hos henne i sängen eller med henne haft köttslig bebandelse sedan de för det förra avstraffades. Anna Nilsdotter och anförde vittnen vor nu intet inkallade eller tillstädes, ty utställes denna sak till dess de av Länsman Johan Felman framskaffade bliva.

§ 26
Uppbördsskrivaren Jonas Lenberg berättar nästl. vår ur Cronoboden 20 lispund Fläsk och 30 lispund kött till Olof Johansson i Skede och Zachris Pehrsson i Killingsnäs att föras till Nordmaling och någre ifrån Umeå Ko: väntade Trouppers tärpenning, men emedan Krigzfolket intet kom blev samma kött och fläsk helt torrt av dem i en bod på Kyrkovallen inlagt, och av samma bönder nästl. höst tillbaka fört, då de komma till korta på 4 lispund fläsk samt 4 1/2 lispund kött, som han av dem jämte 13 daler kmt Rättegångs expenser begärte ---- Zachriss Pehrsson har i sitt förvar fått en flykting Jacob Hansson ---- ben:d ifrån Ny Carleby, med vilken Olof Johansson tillstår sig uttagit så mycket kött och fläsk som anfört är och insatt i en bod på Nordmalings Kyrkovall ---dandes nyckeln --förseglad i Prästgården. Sammaledes bekänner Zachris Pehrsson och Olof Johansson att de fört detta proviant tillbaka med bem: brist den de förmena av intorka--- maskar i fläsket förorsakat. Länsmannen Hans Finberg berättar efter Befallningsmannens Välb:de Olof Westman---- , sett huru de i boden inlagde parseler nästl Sommar vore beskaffade, samt befunnit fläsket vara ganska ---- och av maskar till en stor del förtärt, men köttet väl torrt, och försvarligit. I anseende till sådane omständigheter förliktes Lenberg med Zachris Pehrsson och Olof Johansson således, att de skola nästkommande höst leverera i Cronoboden var sine 1 1/2 lispund kött och 1/2 lispund fläsk in natura, vilken förlikning med dom stadfästes efter kongl. Förordn. av d. 4 julii 1695 § 23. Uti förorsakad Rättegångskostnad skola svaranderne till Lenberg 3 daler 16 öre kmt var utgöra.